تعداد مقالات: 425
251. تصویرسازی لرزه‌ای در کمربندهای رورانده با ساختار پیچیده با نشانگرهای جنبشی میدان موج

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 95-116

مهرداد سلیمانی؛ احسان ادیبی؛ هاشم شاهسونی؛ محمد رضا سکوتی


253. منابع رطوبت و ترابرد ماهانه آن روی ایران و برهمکنش آن بامونسون هندوستان و پُرارتفاع جنب‌حاره‌‌

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 96-113

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ پرویز رضازاده


254. کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-88

امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


257. تعیین پارامترهای لامه و LMR در یکی از مخازن جنوب ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 83-93

ملیحه‌سادات کاظمی


259. ارزیابی روش‌های زمین‌‌آماری مکانی در تعیین الگوی فضایی بارش: تحقیق موردی حوضه‌آبریز دریاچه نمک

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 89-110

بردیا بیات؛ بنفشه زهزایی؛ فرحناز تقوی؛ محسن ناصری


260. نشانگر لرزه‌‌ای تک‌بسامد به‌‌دست آمده از روش‌‌های تبدیل موجک پیوسته و تعقیب تطابق

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 83-93

مصطفی یاری؛ رضا محبیان؛ محمدعلی ریاحی


262. مدل‌سازی دوبُعدی داده‌های گرانی‌ با استفاده از روش معکوس‌سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 92-108

مریم عابدی؛ احمد افشار؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ غلامحسین نوروزی


264. اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 91-105

پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محمدنژاد


265. برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 79-90

ملیحه کاظمی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمد کمال قاسم العسکری


266. پهنه‌بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت‌دیده زمین‌لرزه 1383 داهوئیه- زرند

دوره 2، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 79-89

محمدرضا قایمقامیان؛ سمیه احمدزاده؛ نوربخش میرزائی


267. شبیه‌‌سازی دبی رودخانه کارون با طرحواره سطح OSU به شکل جفت نشده و جفت شده با مدل SIMTOP

دوره 3، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 91-107

مهران خدامرادپور؛ پرویز ایران نژاد


268. شناسایی گسل‌ها در داده‌های لرزه‌ای بازتابی به کمک نشانگر سوبل

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-96

فاطمه اعظم‌پور؛ امین روشندل کاهو؛ علیرضا احمدی‌فرد؛ علیرضا حیدریان


269. کاربست داده‌گواری در مدل WRF برای شبیه‌سازی بارش ناشی از یک سامانه همدیدی در غرب ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-123

ابوالفضل نیستانی؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


272. برآورد رابطه وابستگی فرکانسی ضریب کیفیت امواج فشارشی در جزیره قشم

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 110-118

ندا رحیمی؛ عباس غلام زاده


273. توسعه پارامترسازی طول زبری در لایه سطحی جو- اقیانوس بر اساس داده‌های اندازه‌گیری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 107-122

احمد ذادق آبادی؛ حسین ملکوتی؛ علی محمدی


274. Investigation of the strength and trend of seismic anisotropy beneath the Zagros collision zone

دوره 11، شماره 5، بهار 1397، صفحه 76-87

سید جاسر متولی عنبران؛ علی مرادی؛ ایوب کاویانی


275. تعیین ساختار سرعتی و مطالعه لرزه‌خیزی تهران و ارتفاعات البرز در دهه اخیر

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 78-95

سعید سلطانی مقدم؛ کامران سپانلو؛ میثم خیری ملومه