تعداد مقالات: 421
152. The regional estimates of the GPS satellite and receiver differential code biases

دوره 10، شماره 5، بهار 1396، صفحه 31-41

Saeed Farzaneh؛ Mohammad Ali Sharifi


154. طبقه‌بندی سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تجربی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 63-75

مریم شیعه علی؛ وحید چگینی؛ آزاده ولی پور


155. شناسایی و شبیه‌سازی امواج گرانی‌- لختی در وردسپهر زیرین روی تهران در دوره 2015-1961

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 38-49

ملیحه چالاک؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزایی


156. تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 45-56

حامد قنبر نژاد مغانلو؛ محمد علی ریاحی؛ مجید باقری؛ سید محسن سیدعلی


157. برآورد بهینه و محلی محتوای الکترونی قائم با استفاده از مشاهدات کد

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 54-66

صالح مافی؛ طه صادقی چورسی؛ سعید فرزانه


158. Wavelet analysis of GRACE K-band range rate measurements related to Urmia Basin

دوره 11، شماره 5، بهار 1397، صفحه 43-54

امیررضا مرادی؛ محمدعلی شریفی


159. ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-69

غلام‌رضا مرتضی‌نژاد؛ حبیب رحیمی


161. شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 29 آذر 1389 محمدآباد ریگان (کرمان) و سازوکار کانونی آن براساس تحلیل پس لرزه ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-70

منا رضا؛ محمد‌رضا عباسی؛ غلام جوان دولویی؛ احمد سدیدخوی


162. مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با داده‌های حفاری اکتشافی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 56-69

مسلم فاتحی؛ غلامحسین نوروزی؛ امید اصغری؛ فاطمه حاجی ئی


166. بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394

نوشین خداّم؛ پرویز ایران‌نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی


170. حل عددی معادلات بوسینسک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 53-65

اسماعیل قیصری؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی‌اکبری بیدختی


171. مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1386، صفحه 51-59

روح ا... آزاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علی‌رضا محب الحجه


172. تصویرسازی کانسار آهن اجت‌آباد با استفاده از داده‌های مغناطیس‌سنجی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-72

محمد رضایی؛ علی مرادزاده؛ حمید آقاجانی؛ علی نجاتی


173. تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 64-80

شاهین عالم‌زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


175. بررسی اندیس معدنی درح با استفاده از مدل‌سازی وارون داده‌های ژئوفیزیکی (M، Rs و IP)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-77

فرشاد ژولیده‌سر؛ غلامرضا نوروزی؛ مسلم جهان‌تیغ