تعداد مقالات: 432
152. ارتباط تراکم‌‌پذیری منافذ با ضریب سیمان‌‌شدگی با هدف تأثیر بافت و نوع تخلخل در سنگ‌های کربناته

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 45-57

عزت اله کاظم زاده؛ جعفر ولی؛ حسام آلوکی بختیاری


153. تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ

دوره 2، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 39-47

حسام آلوکی بختیاری؛ عزت اله کاظم زاده؛ مجید نبی بید هندی؛ جعفر ولی؛ رولند لنورمند


158. The regional estimates of the GPS satellite and receiver differential code biases

دوره 10، شماره 5، بهار 1396، صفحه 31-41

Saeed Farzaneh؛ Mohammad Ali Sharifi


160. طبقه‌بندی سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تجربی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 63-75

مریم شیعه علی؛ وحید چگینی؛ آزاده ولی پور


161. شناسایی و شبیه‌سازی امواج گرانی‌- لختی در وردسپهر زیرین روی تهران در دوره 2015-1961

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 38-49

ملیحه چالاک؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزایی


162. تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 45-56

حامد قنبر نژاد مغانلو؛ محمد علی ریاحی؛ مجید باقری؛ سید محسن سیدعلی


163. برآورد بهینه و محلی محتوای الکترونی قائم با استفاده از مشاهدات کد

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 54-66

صالح مافی؛ طه صادقی چورسی؛ سعید فرزانه


164. Wavelet analysis of GRACE K-band range rate measurements related to Urmia Basin

دوره 11، شماره 5، بهار 1397، صفحه 43-54

امیررضا مرادی؛ محمدعلی شریفی


165. ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 53-69

غلام‌رضا مرتضی‌نژاد؛ حبیب رحیمی


166. بررسی اثرهای نوسان اطلس شمالی بر شرایط هواشناختی کیفیت هوای شهر تهران در دوره 2006 تا 2017

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-72

الهام مومن زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سمانه ثابت قدم


169. شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 29 آذر 1389 محمدآباد ریگان (کرمان) و سازوکار کانونی آن براساس تحلیل پس لرزه ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-70

منا رضا؛ محمد‌رضا عباسی؛ غلام جوان دولویی؛ احمد سدیدخوی


170. مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با داده‌های حفاری اکتشافی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 56-69

مسلم فاتحی؛ غلامحسین نوروزی؛ امید اصغری؛ فاطمه حاجی ئی


174. بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394

نوشین خداّم؛ پرویز ایران‌نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی