نویسنده = علیرضا محب الحجه
تعداد مقالات: 17
1. بررسی آماری-دینامیکی توفان‏های همرفتی قوی در اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.30499/ijg.2020.240218.1282

محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه؛ بهاره صمدیار؛ امیر طهماسبی پاشا


2. بررسی ارتباط تاوه قطبی پوشن‌سپهری با ساختار وردایست دینامیکی در منطقه جنوب‌غرب آسیا همراه با دو مطالعه موردی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 15-32

10.30499/ijg.2020.107465

نجمه برهانی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی


3. مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین- یَنگ

دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-12

10.30499/ijg.2020.96512

رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


5. بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-18

شاهین عالم زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


7. شناسایی و شبیه‌سازی امواج گرانی‌- لختی در وردسپهر زیرین روی تهران در دوره 2015-1961

دوره 12، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 38-49

ملیحه چالاک؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزایی


8. ارزیابی و مقایسه شبیه‌سازی‌های مدل‌های HARMONIE و WRF در مقیاس همرفتی در منطقه غرب ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

ابوالفضل نیستانی؛ سرمد قادر؛ نیلز گوستافسن؛ علیرضا محب الحجه


9. تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-18

محمود صفر؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ مجید مزرعه فراهانی


10. ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-21

شاهین عالمزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ دانیل یازجی


11. کاربست داده‌گواری در مدل WRF برای شبیه‌سازی بارش ناشی از یک سامانه همدیدی در غرب ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-123

ابوالفضل نیستانی؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


12. ارزیابی اثر بسته‌موج‌های کژفشار اقیانوس اطلس شمالی بر مسیر توفان دریای مدیترانه در زمستان 2012-2011

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-14

سامان مرتضی پور؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصر اصفهانی


13. عدم قطعیت در تعیین امواج گرانی لختی در یک بررسی موردی روی ایران

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-32

مژگان امیرامجدی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزایی


15. بررسی دینامیک مسیر توفان مدیترانه از دیدگاه شار فعالیت موج راسبی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 31-45

علی اسعدی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


16. حساسیت تولید امواج گرانی- لختی به درجه کژفشاری در مدل دولایه‌ای روی کره

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 109-123

محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی