نویسنده = خلیل متقی
تعداد مقالات: 7
1. کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-106

راضیه قاسمی‌نیا؛ خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن


4. برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 156-170

زهرا ضرونی زاده؛ سیدخلیل متقی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس


5. توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 33-48

فرزام فیض آقایی؛ سیدخلیل متقی؛ محمد تاتار؛ عبدالرضا قدس؛ علی مرادی


7. محاسبه کاهندگی طیف دامنه جنبش زمین در ناحیه شمال‌غرب ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 128-141

خلیل متقی؛ زهرا ضرونی‌زاده؛ عبدالرضا قدس