نویسنده = منا رضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 29 آذر 1389 محمدآباد ریگان (کرمان) و سازوکار کانونی آن براساس تحلیل پس لرزه ها

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-70

منا رضا؛ محمد‌رضا عباسی؛ غلام جوان دولویی؛ احمد سدیدخوی