نویسنده = مجید آزادی
تعداد مقالات: 11
1. مقایسه شکست امواج راسبی روی اروپا و غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-101

10.30499/ijg.2020.228070.1265

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ محمد مرادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


2. بررسی اثر داده‌گواری داده‌های رادار هواشناسی در شبیه‌سازی خط تندوزه

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 63-82

10.30499/ijg.2020.106611

مهناز کریم خانی؛ مجید آزادی؛ امیر حسین مشکوتی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


3. ارائه الگوریتم جدید برای پیش‌بینی سرعت باد مبتنی بر مدل پنهان مارکوف

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 86-106

غلامرضا لطیف شبگاهی؛ نوید چینی فروش؛ مجید آزادی


4. ارزیابی داده‌گواری وردشی سه‌بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان حاره‌ای گونو به محدوده‌های انتخابی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 19-35

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ مجید آزادی


6. توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 75-89

سعید فرهادی پور؛ مجید آزادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده چوبری؛ حبیب الله سیاری


7. حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-19

یهزاد لایقی؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجید آزادی


8. بررسی پیش‌بینی‌‌‌های مدل WRFبرای آب بارش‌شو و ارتباط آن بابرآوردبارش به کمک داده‌های رادار تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

امیر محمدیها؛ محمد حسین معماریان؛ مجید آزادی؛ محمد ریحانی پروری


9. منابع رطوبت و ترابرد ماهانه آن روی ایران و برهمکنش آن بامونسون هندوستان و پُرارتفاع جنب‌حاره‌‌

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 96-113

محمد مهدی خدادی؛ مجید آزادی؛ پرویز رضازاده


10. بررسی تغییرات هلیسیتی و شار هلیسیتی در توفان استوایی گونو

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 97-115

سکینه خان سالاری؛ مجید مزرعه فراهانی؛ مجید آزادی


11. بررسی تأثیر روش‌های گوناگون آغازگری پالایه رقومی بر نتایج مدل‌ WRF

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 16-33

خسرو افشاری؛ مجید آزادی؛ سمانه ثابت قدم