نویسنده = امین روشندل کاهو
تعداد مقالات: 18
1. جانشینی سیال و مدل‌سازی پیشرو لرزه‌ای در یکی از مخازن ماسه‌سنگی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 100-116

بهاره فریدونی؛ علی مرادزاده؛ امین روشندل کاهو


2. شناسایی گسل‌ها در داده‌های لرزه‌ای بازتابی به کمک نشانگر سوبل

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 85-96

فاطمه اعظم‌پور؛ امین روشندل کاهو؛ علیرضا احمدی‌فرد؛ علیرضا حیدریان


3. جداسازی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 46-57

احمد مرادی شاه‌قریه؛ علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


4. تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون‌سازی کمترین مربعات مقید شده

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393

مصطفی خادم‌پیر؛ امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


5. بهبود توان تفکیک طیف سرعت با استفاده از روش شباهت وزنی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393

مرتضی رحمانی؛ فاطمه خجسته؛ امین روشندل کاهو


6. کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 81-91

امین روشندل؛ علی نجاتی کلاته؛ علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی ارده جانی


8. تضعیف نوفه همدوس زمین غلت با استفاده از ترکیب ردلرزه شعاعی محلی و فیلتر میانگین

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-12

رضا جیریایی شراهی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاهکوهی


9. تضعیف نوفههای تصادفی مقاطع لرزهای با استفاده از ترکیب تبدیل زمان- بسامد و تجزیه مُد تجربی

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 126-139

امین روشندل؛ فرید کریمی؛ حمیدرضا سیاهکوهی؛ علیرضا جواهری نیستانک


11. کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 79-88

امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


12. تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 24-33

علی نجاتی کلاته؛ امین روشندل کاهو


13. شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 62-72

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ علیرضا حیدریان


14. شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 85-95

میثم زارعی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ مهدی صادقی


15. نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 112-123

زهره ذاکری‌‌نژاد؛ امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


17. تضعیف نوفه‌های اتفاقی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تجزیه مُد تجربی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 61-68

امین روشندل کاهو؛ علی نجاتی کلاته


18. تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 19-32

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی