نویسنده = حمیدرضا سیاه کوهی
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 62-72

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ علیرضا حیدریان


2. شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 85-95

میثم زارعی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ مهدی صادقی


3. وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا

دوره 4، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 13-31

علی نجاتی کلاته؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ محمود میرزائی؛ ناصر حسین زاده گویا


4. برآوردکردن تخلخل مؤثر مخزن با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 1-18

علی عدالت؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ رضا توکلی مقدم


5. تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 19-32

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی