نویسنده = مهدی عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. ساختار پوسته در جنوب و جنوب شرق ایران براساس توابع انتقال گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 156-175

مهدی عزیزی؛ افسانه نصرآبادی؛ محمدرضا سپهوند