کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی و مقایسه روش‌های مرسوم تخمین سرعت موج برشی از روی داده‌های چاه‌پیمایی در یکی از مخازن ماسه‌سنگی جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.320098.1385

احسن لیثی؛ حسین خیرالهی؛ نوید شادمنامن


2. ارزیابی دو روش پیش بینی تندی جست باد در ایران و پس پردازش نتایج با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.316808.1381

محمد حسام محمدی؛ امیر حسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی


8. طراحی الگوی انفجار با استفاده از بسامد غالب و بیشینه مجاز سرعت ذرات

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 20-29

حسن بخشنده امنیه؛ علی سیامکی