کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 6
6. طراحی الگوی انفجار با استفاده از بسامد غالب و بیشینه مجاز سرعت ذرات

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 20-29

حسن بخشنده امنیه؛ علی سیامکی