کلیدواژه‌ها = Quality factor
تعداد مقالات: 8
1. Estimation of kinematic source parameters and frequency independent shear wave quality factor around Bushehr

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 21-32

هدی محمودی؛ حبیب رحیمی؛ بهزاد ملکی


3. برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 156-170

زهرا ضرونی زاده؛ سیدخلیل متقی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس


4. برآورد ضریب کیفیت موج‌های برشی و فشاری در پوسته شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 97-111

مجتبی نقوی؛ حبیب رحیمی؛ علی مرادی


5. محاسبه کاهندگی طیف دامنه جنبش زمین در ناحیه شمال‌غرب ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 128-141

خلیل متقی؛ زهرا ضرونی‌زاده؛ عبدالرضا قدس


7. برآورد ضریب کیفیت امواج برشی و کدا در ناحیه هرمزگان، جنوب ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 111-131

مهدی راستگو؛ حسین حمزه لو؛ مهدی رضاپور؛ حبیب رحیمی


8. تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس

دوره 3، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 19-32

امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی