دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. Evaluation of the WRF/Chem aerosol models - a dust episode case study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ مهدی رهنما؛ سحر تاج بخش؛ محمد مرادی


2. Evaluation of Deterministic Seismic Hazard by using Fuzzy Inference System, Case Study: Tabriz city, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

فتانه تقی زاده فرهمند؛ ملیکه اسلامی


3. Parametric Criteria in Onsite Earthquake Early Warning System

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

رضا حیدری؛ رضا حیدری


4. Presenting an integrated strategy for porosity mapping in a genetic-based seismic inversion framework in a heterogeneous reservoir

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

10.30499/ijg.2020.223648.1261

Amin Shahbazi؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ Vinesh Thiruchelvam؛ Thang Ka Fei


5. Application of Gustafson-Kessel algorithm in finding seismically co-pattern zones, A case study on Meybod City

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

10.30499/ijg.2020.227165.1263

حسین هاشمی؛ حنیف ضرابیها


7. پایش ماهواره‌ای توزیع زمانی ـ مکانی آب بارش‌شُو در جوّ ایران با استفاده از داده‌های Aqua/AIRS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1399

10.30499/ijg.2020.229652.1269

کوهزاد رئیس پور


8. ارائه استراتژی خودکار به روز رسانی مدل سرعت به کمک کاهش برونراد عمقی باقیمانده در حضور تغییرات جانبی و آنومالی سرعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

10.30499/ijg.2020.219223.1251

احسان آقابرار؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ امین روشندل کاهو


9. شبیه‌سازی ایجاد امواج ناشی از باد تحت تأثیر استهلاک ناشی از بستر ریزدانه در خلیج دیلم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

10.30499/ijg.2020.232507.1271

فاطمه عامری؛ سید عباس حق شناس؛ سرمد قادر


10. پیش بینی موردی تلاطم هوای صاف بر روی ایران با استفاده از مدل میان‌مقیاس WRF

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.30499/ijg.2020.235239.1277

محمدمهدی آریامنش؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ امید علیزاده


11. وارون سازی نامقید غیر خطی داده های مغناطیسی با استفاده از الگوریتم زیر مسئله ناحیه اعتماد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.30499/ijg.2020.222532.1255

رضا قناتی؛ روح الله فریدی