دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. Autumn rainfall anomalies and regional atmospheric circulation along establishment of weak la Nina after strong El Nino in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ غلامعلی کمالی


2. مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین-یَنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


3. Discretized adjoint state time and frequency domain full waveform inversion: a comparative study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

محجوبه مسکرانیان؛ پیمان پورمقدم


4. Velocity inversion with an iterative Normal Incidence Point (NIP) wave tomography with model-based Common Diffraction Surface (CDS) stack

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

هاشم شاهسونی؛ فاطمه پورکمر


5. بررسی عملکرد سامانه همادی چندفیزیکی مدل میان مقیاس WRF جهت شبیه‌سازی بارش در مناطق مرکزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

مریم رضازاده؛ فاطمه مرادیان؛ سرمد قادر


6. Seasonal study of Dust Deposition and Fine Particles (PM 2.5) in Iran Using MERRA-2 Data

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

عباسعلی داداشی رودباری؛ محمود احمدی؛ علیرضا شکیبا


7. RESIP2DMODE: A MATLAB-Based 2D Resistivity and Induced Polarization Forward Modeling Software

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1398

رضا قناتی؛ یسری آزادی؛ راضیه فخیمی


8. مدل سازی هندسه سنگ بستر با استفاده از داده های گرانی سنجی و الگوریتم کلونی مورچگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

امیر جولائی؛ علیرضا عرب امیری؛ علی نجاتی کلاته؛ فرزین فرزانه


9. بررسی تاثیر زمینلرزه بر تراز آب های زیرزمینی و آبدهی چاه های آب ناشی از زمین لرزه 20 فروردین ماه1392 کاکی با بزرگای گشتاوری6.3 در استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

سارا گودرزی؛ سعید زارعی؛ سید رضا منصوری