دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. تخمین عمق و فاکتور شکل بی‌هنجاری‌های گرانی با شکل‌های ساده هندسی با استفاده از الگوریتم بهینه-سازی ازدحام ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

10.30499/ijg.2020.226582.1264

وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ مرضیه ولی اقبال


2. شناسایی و مدلسازی گنبد نمکی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از گرادیان بافت سه بعدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1399

10.30499/ijg.2020.242349.1285

امین روشندل کاهو؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ محمد رداد


3. بررسی آماری-دینامیکی توفان‏های همرفتی قوی در اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399

10.30499/ijg.2020.240218.1282

محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه؛ بهاره صمدیار؛ امیر طهماسبی پاشا


4. بررسی بی هنجاری و روند دمای ایران در پهنه‌های مختلف اقلیمی با استفاده از پروژه مقایسه مدل‌های جفت شده فاز ششم (CMIP6)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1399

10.30499/ijg.2020.249997.1292

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ نرگس صالح آبادی


5. مقایسه روشهای سطری و ستونی تبدیل هارمونیک کروی از درجه/مرتبه خیلی بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399

10.30499/ijg.2020.241659.1283

مهدی گلی


6. وارون سازی توأم داده‌های گرانی‌سنجی و مقاومت ویژه الکتریکی در ارزیابی ساختار سنگ کف آبخوان‌ها (مطالعه موردی: بخشی از دشت قطروم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.30499/ijg.2020.226235.1262

عبدالحمید انصاری؛ علی پاسیار؛ احمد قربانی


7. The impact of distribution of seismic ambient noise sources on surface wave characteristics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.30499/ijg.2020.251600.1293

نعیمه سادات مقدسی؛ الهام شعبانی


8. بررسی الگوهای همدیدی بارش های فرین در جنوب غرب ایران در دوره گرم سال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1399

10.30499/ijg.2020.233250.1274

نفیسه فراهانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو


9. امکان سنجی وارون سازی احتمالاتی داده های لرزه ای با هدف تخمین تخلخل برای مخزن کربناته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.30499/ijg.2020.256860.1300

اکبر حیدری؛ نوید امینی؛ توماس میر هنسن؛ حامد امینی؛ محمد امامی نیری


10. مدل‌سازی سه بعدی مقاومت صوتی با استفاده از روش شبیه‌سازی نوارهای دوار در یکی از میادین جنوب غربی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

10.30499/ijg.2021.245129.1289

مهدی صادقی؛ نوید امینی؛ رضا فلاحت؛ ناصر مدنی؛ حمید ثابتی


11. گسله شمال تهران یا راندگی شمال تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1399

10.30499/ijg.2021.260239.1305

محمد رضا عباسی


13. Calibration of the accelerometers onboard GRACE satellites using discrete wavelet transform

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

10.30499/ijg.2021.260423.1306

امیررضا مرادی


14. شبیه‌سازی عددی تغییرات فصلی پلانکتون‌ها و موادمعدنی در شمال دریای عمان با استفاده از مدل جفت شده ROMS- NPZD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

10.30499/ijg.2021.252193.1295

هاله ثمینی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجتبی عظام؛ تورج ولی نسب


15. Analysis of the 2010 Mw 5.7 Damghan earthquake and fault-plane identification by geometrical method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.30499/ijg.2021.255884.1299

فاطمه ارمونتن؛ مهدی رضاپور؛ سهیل عزیزی