دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس-مدیترانه-جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروزة CMIP5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1398

شاهین عالم زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


2. Autumn rainfall anomalies and regional atmospheric circulation along establishment of weak la Nina after strong El Nino in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ غلامعلی کمالی


3. ارزیابی داده‌گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان گونو به محدوده‌های انتخابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ مجید آزادی


4. حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی یک شبکه یین-یَنگ با استفاده از روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


5. وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی ناهمواری سنگ بستر دشت امان‌آباد با استفاده از انتگرال‌های نوع کوشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

نازنین محمدی؛ سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی