دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. مطالعه اثر جریان‌های جتی ترازهای پایین بر گردوخاک نواحی غرب و جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30499/ijg.2021.278682.1320

مهری هاشمی دوین؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ابراهیم فتاحی؛ سارا کرمی؛ ساویز صحت کاشانی


2. بررسی طیف میانگین شرطی در منطقه زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.295293.1344

داریوش شفیعی؛ مجید معهود


3. مطالعه موردی تاثیر هواویزها بر ویژگی‌های ابر و بارش در شرایط رطوبت نسبی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.294970.1342

آتنا مصطفوی؛ امید علیزاده؛ سمانه ثابت قدم


4. پیش نگری شدت بارش در ایران با بکارگیری رویکرد همادی چند مدلی با استفاده از داده های مقیاس کاهی شده NEX-GDDP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.300366.1353

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


5. مدل‌سازی عددی خواص فیزیکی، جریانات و پیچک‌های آب‌های خزر جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.30499/ijg.2021.300104.1352

جواد باباگلی؛ بهزاد لایقی


6. افراز نرخ لغزش در گسل شمال تبریز با استفاده از مشاهدات دائم و دوره ای GPS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.30499/ijg.2021.292890.1341

اصغر راست بود


7. امکان‌سنجی پیش‌بینی وقوع سیل با استفاده از داده‌های ثقل‌ ماهواره‌ای GRACE در حوضه آبریز رود کارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.30499/ijg.2021.300816.1355

رحیم رضوانی فائزی فر؛ عبدالرضا صفری؛ عباس بحرودی؛ صباح راموز


8. تاثیر عرضهای بحرانی بر شکست امواج روی شرق مدیترانه و غرب‌آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.30499/ijg.2021.305164.1363

محمد مهدی خدادی؛ محمد مرادی مرادی؛ مجید آزادی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


9. بررسی کارآیی یک ابزار کنترل کیفی جدید برای بازبینی کیفیت داده‌های ازن سطحی اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1400

10.30499/ijg.2021.304252.1364

نجمه کفاش زاده؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


10. تاثیر محتوای فرکانسی زلزله بر پایداری خاکریزهای مسلح شده با ژئوسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.30499/ijg.2021.297269.1348

سعید غفارپور جهرمی؛ مینا محسنی نژآد


مقاله مروری‌

11. سوپرامولکول‌ها و تاثیر تابش‌های خورشیدی ریزموج بر یون‌سپهر در به‌وجود‌آمدن خوشه‌های بخارآب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.30499/ijg.2022.312177.1371

بنفشه تاجی؛ محمد حسین معماریان؛ محمد علی حداد


مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

12. وارون‌سازی هموار سه‌بعدی داده‌های گرانی‌سنجی و تخمین بهینه پارامتر منظم‌سازی با روش تخمین‌گر نااریب ریسک احتمالی؛ مطالعه موردی:ذخیره سولفیدی سن نیکلاس، مکزیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.30499/ijg.2022.279706.1323

علی نجاتی کلاته؛ میثم مقدسی؛ محمد رضایی؛ یاسر دهبان


13. مقایسه داده های بازتحلیل ERA5-Land با مشاهدات زمینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.30499/ijg.2022.313494.1376

علی سام خانیانی؛ عاطفه محمدی


14. تحلیل اکتشافی و تشخیص ناهمگنی سری‌های دما و بارش ایستگاه‌های هواشناسی ایران (دوره 2018-1959)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.308829.1367

محسن رحم دل؛ زهره جوانشیری؛ سید حسین ثنائی نژاد


15. اصلاح و ارزیابی چشمه‌های گرد و خاک ناشی از فرسایش بادی در مدل WRF/Chem در غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.288380.1331

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی؛ سحر تاج بخش مسلمان؛ محمد مرادی


16. بررسی برهم کنش مکانیکی مابین زمینلرزه های بزرگ شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.30499/ijg.2021.266840.1311

اصغر راست بود؛ بابک شاهنده؛ مهدی محمدزاده


17. مدل سازی تئوری توابع ادمیتنس و کوهرنس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.292381.1340

سمیرا قلعه نویی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


18. محاسبه محتمل ترین امتداد بحرانی شتابنگاشت های زمینلرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.312509.1373

محمد داودی؛ فریبرز سنجری؛ محمد کاظم جعفری؛ نوید هادیانی؛ عباس پوردیلمی


19. مدلسازی عددی گسل جبهه کوهستان (MFF) در رخداد زلزله 21 آبان 1396 سرپل ذهاب به روش المان مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.305087.1362

سید یادگار هوشیار؛ ایمان عشایری؛ محسن کمالیان


21. ارزیابی تغییرات تبخیر و تعرق حوضه ارس با استفاده از داده های تفکیک مکانی بالای محصول MOD16

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.317879.1382

برومند صلاحی؛ مهناز صابر؛ عباس مفیدی


22. برآورد احتمالاتی خطر زمینلرزه برای 8 شهر پرجمعیت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.320133.1386

سید حسن موسوی بفروئی؛ علیرضا بابائی ماهانی


23. تغییرات جانبی ضریب کیفیت امواج کدا قبل و بعد اززلزله بزرگ کوماموتو (Mw7.3) ژاپن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.303659.1357

مریم صفاری؛ مجید معهود؛ رضا حیدری


24. شبیه سازی عدی تاثیر رئولوژی بر کشش در ورق قاره ای سوار در فرورانش اقیانوسی: با نگاه به فرورانش نئوتتیس در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.330983.1403

رضا دوستی؛ فرهاد ثبوتی؛ لاتیسیا لوپوریه؛ فیلیپ آگار


25. ارزیابی تغییرات تنش لرزه ای در پهنه مکران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.315411.1378

مهرداد مصطفی زاده؛ لیلا مهشادنیا


26. حساسیت مدل WRF در شبیه‌سازی مؤلفه‌های مداری و نصف‌النهاری باد در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.322472.1388

ناصر ایزدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ قاسم عزیزی


27. کنون‌بینی آغازش همرفت با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.324736.1390

ابوالقاسم غضنفری لاکه؛ سرمد قادر؛ مجید مزرعه فراهانی


28. واکاوی پیوند سپیدایی با ارتفاع، شیب و وجه شیب در ایران‌زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.327388.1393

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


29. بررسی و مقایسه روش‌های مرسوم تخمین سرعت موج برشی از روی داده‌های چاه‌پیمایی در یکی از مخازن ماسه‌سنگی جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.320098.1385

احسن لیثی؛ حسین خیرالهی؛ نوید شادمنامن


30. پس پردازش برونداد مدل WRF برای پارامتر آب بارش شو با استفاده از داده های ماهواره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.321906.1387

فرحناز تقوی؛ مجتبی جلالی


31. شناسایی عمق و ضخامت لایه ضعیف با استفاده از طیف سرعت فازی و منحنی پراکندگی نظری امواج رایلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.30499/ijg.2022.322583.1389

حسین رهنما؛ محمد مهدی مرادی؛ سهراب میراثی


32. تفسیر داده های القای الکترومغناطیسی با روش بهینه سازی ازدحام ذرات برای تعیین پارامترهای کره رسانا به عنوان مدلی از مهمات منفجر نشده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.305183.1398

مجتبی بابایی؛ محمد احسان مسیبیان


33. Quantifying the Range of Uncertainty in GCM Projections for Future Solar Radiation, Temperature and Precipitation under Global Warming Effect in Dushan-Tappeh Station, Tehran, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.30499/ijg.2022.310958.1369

احسان مصدق؛ ایمان بابائیان


34. Evidence of active faulting in the Azarshahr-Tabriz fault zone of northwestern Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.314034.1377

سعید رحیم زاده؛ نوربخش میرزائی؛ یاسمین مشعشع


35. Evaluation of Geothermal Energy Potential of Parts of the Middle Benue Trough Nigeria: A Aeromagnetic and Aeroradiometric Approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.295242.1343

AYATU USMAN؛ BEMSON Ikumbur؛ Godwin Onwuemesi؛ Emanuel Anakwuba؛ Ifeanyi Chinwuko


36. Landslide Susceptibility Mapping of Chilas area along Karakoram Highway, Gilgit Baltistan, Pakistan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.329722.1399

Aneel Ahmed؛ Nasrullah Nasrullah؛ Xu Xiao Xuan؛ Shan Ning؛ Said Mukhtar Ahmad


37. طراحی فراماده زیرسطحی جهت میراسازی موج برشی لرزه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.328850.1395

رضا خواجوی؛ زهرا سیدی


38. شناسائی ویژگی های زلزله شناختی زمینلرزه های دوگانه 23 آبان 1400 شمال غرب بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.335246.1414

حمید خسروی؛ مهدیه سفری؛ غلام جوان دلویی؛ آذر افشار؛ خالد حسامی آذر


39. تفسیر دو بعدی داده گرانی و گرادیان افقی آن با استفاده از روش وارون سازی متمرکز وزن دارشده مجدد و روشهای مرسوم تخمین عمق در آجی چای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.329907.1400

مهسا کبیری؛ زهره سادات ریاضی راد؛ بابک وکیلی


40. ارزیابی دو روش پیش بینی تندی جست باد در ایران و پس پردازش نتایج با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.30499/ijg.2022.316808.1381

محمد حسام محمدی؛ امیر حسین مشکوتی؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی