دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس-مدیترانه-جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروزة CMIP5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1398

شاهین عالم زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


2. Autumn rainfall anomalies and regional atmospheric circulation along establishment of weak la Nina after strong El Nino in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ غلامعلی کمالی


3. ارزیابی داده‌گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان گونو به محدوده‌های انتخابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

مهریار علی محمدی؛ حسین ملکوتی؛ مریم راهبانی؛ مجید آزادی


4. حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی یک شبکه یین-یَنگ با استفاده از روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


5. وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی ناهمواری سنگ بستر دشت امان‌آباد با استفاده از انتگرال‌های نوع کوشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

نازنین محمدی؛ سید هانی متولی عنبران؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی


6. تغییرات زمانی و مکانی تابش زمینتاب ایران (دوره آماری 1396-1367)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیانی کیخسروی؛ محسن حمیدیان پور


7. بررسی اثرات نوسان اطلس شمالی بر شرایط هواشناختی کیفیت هوای شهر تهران در دوره 2006 تا 2017

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

الهام مومن زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سمانه ثابت قدم


8. برهم کنش هواویزهای ناشی از خودروها و ابرهای سرد در آزمایشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

امیر باقری مصلح آبادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو


9. مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین-یَنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


10. Discretized adjoint state time and frequency domain full waveform inversion: a comparative study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

محجوبه مسکرانیان؛ پیمان پورمقدم


11. Velocity inversion with an iterative Normal Incidence Point (NIP) wave tomography with model-based Common Diffraction Surface (CDS) stack

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

هاشم شاهسونی؛ فاطمه پورکمر