دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. Autumn rainfall anomalies and regional atmospheric circulation along establishment of weak la Nina after strong El Nino in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ امیرحسین مشکواتی؛ غلامعلی کمالی


2. مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین-یَنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


3. Discretized adjoint state time and frequency domain full waveform inversion: a comparative study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

محجوبه مسکرانیان؛ پیمان پورمقدم


4. Velocity inversion with an iterative Normal Incidence Point (NIP) wave tomography with model-based Common Diffraction Surface (CDS) stack

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

هاشم شاهسونی؛ فاطمه پورکمر