دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. مطالعه اثر جریان‌های جتی ترازهای پایین بر گردوخاک نواحی غرب و جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30499/ijg.2021.278682.1320

مهری هاشمی دوین؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ ابراهیم فتاحی؛ سارا کرمی؛ ساویز صحت کاشانی


2. بررسی طیف میانگین شرطی در منطقه زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.295293.1344

داریوش شفیعی؛ مجید معهود


3. مطالعه موردی تاثیر هواویزها بر ویژگی‌های ابر و بارش در شرایط رطوبت نسبی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.294970.1342

آتنا مصطفوی؛ امید علیزاده؛ سمانه ثابت قدم


4. اصلاح و ارزیابی چشمه‌های گرد و خاک ناشی از فرسایش بادی در مدل WRF/Chem در غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.288380.1331

امیرحسین نیک فال؛ عباس رنجبر سعادت‌آبادی؛ سحر تاج بخش مسلمان؛ محمد مرادی


5. پیش نگری شدت بارش در ایران با بکارگیری رویکرد همادی چند مدلی با استفاده از داده های مقیاس کاهی شده NEX-GDDP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.300366.1353

آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


6. مدل‌سازی عددی خواص فیزیکی، جریانات و پیچک‌های آب‌های خزر جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.30499/ijg.2021.300104.1352

جواد باباگلی؛ بهزاد لایقی


7. افراز نرخ لغزش در گسل شمال تبریز با استفاده از مشاهدات دائم و دوره ای GPS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.30499/ijg.2021.292890.1341

اصغر راست بود


8. امکان‌سنجی پیش‌بینی وقوع سیل با استفاده از داده‌های ثقل‌ ماهواره‌ای GRACE در حوضه آبریز رود کارون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.30499/ijg.2021.300816.1355

رحیم رضوانی فائزی فر؛ عبدالرضا صفری؛ عباس بحرودی؛ صباح راموز


9. تاثیر عرضهای بحرانی بر شکست امواج روی شرق مدیترانه و غرب‌آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.30499/ijg.2021.305164.1363

محمد مهدی خدادی


10. بررسی کارآیی یک ابزار کنترل کیفی جدید برای بازبینی کیفیت داده‌های ازن سطحی اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1400

10.30499/ijg.2021.304252.1364

نجمه کفاش زاده؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


11. تاثیر محتوای فرکانسی زلزله بر پایداری خاکریزهای مسلح شده با ژئوسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

10.30499/ijg.2021.297269.1348

سعید غفارپور جهرمی؛ مینا محسنی نژآد


12. بررسی برهم کنش مکانیکی مابین زمینلرزه های بزرگ شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.30499/ijg.2021.266840.1311

اصغر راست بود؛ بابک شاهنده؛ مهدی محمدزاده


مقاله مروری‌

13. سوپرامولکول‌ها و تاثیر تابش‌های خورشیدی ریزموج بر یون‌سپهر در به‌وجود‌آمدن خوشه‌های بخارآب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1400

10.30499/ijg.2022.312177.1371

بنفشه تاجی؛ محمد حسین معماریان؛ محمد علی حداد


مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

14. وارون‌سازی هموار سه‌بعدی داده‌های گرانی‌سنجی و تخمین بهینه پارامتر منظم‌سازی با روش تخمین‌گر نااریب ریسک احتمالی؛ مطالعه موردی:ذخیره سولفیدی سن نیکلاس، مکزیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.30499/ijg.2022.279706.1323

علی نجاتی کلاته؛ میثم مقدسی؛ محمد رضایی؛ یاسر دهبان


15. مقایسه داده های بازتحلیل ERA5-Land با مشاهدات زمینی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.30499/ijg.2022.313494.1376

علی سام خانیانی؛ عاطفه محمدی


16. The impact of distribution of seismic ambient noise sources on surface wave characteristics

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.30499/ijg.2020.251600.1293

نعیمه سادات مقدسی؛ الهام شعبانی


17. Analysis of the 2010 Mw 5.7 Damghan earthquake and fault-plane identification by geometrical method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.30499/ijg.2021.255884.1299

فاطمه ارمونتن؛ مهدی رضاپور؛ سهیل عزیزی


18. Calibration of the accelerometers onboard GRACE satellites using discrete wavelet transform

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1399

10.30499/ijg.2021.260423.1306

امیررضا مرادی؛ محمد علی شریفی


19. A Comparison of impedance invariants and GB decomposition method for magnetotelluric data analysis; a case study from shallow sedimentary basins of SW Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1400

10.30499/ijg.2021.253584.1297

منصوره منتهایی؛ سکینه نجفی


20. Stress mapping, focal mechanism display and stress tensor inversion in Qeshm Island southern Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400

10.30499/ijg.2021.260899.1307

شاهرخ پوربیرانوند


21. GPR noise reduction by TVD and TVD-EMD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1400

10.30499/ijg.2021.242831.1286

sadegh moghaddam؛ بهروز اسکوئی؛ علیرضا گودرزی؛ اصغر آزادی


22. Estimation of Elastic Moduli Based on Pre-Stack Simultaneous Inversion in an oil field in the Persian Gulf

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.30499/ijg.2021.268689.1314

وحید کاملی نیا؛ علی میثاقی؛ یاسر بساطی


23. Stochastic modelling of gravity data for 2D basement reliefs, free of regularization coefficient

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.30499/ijg.2021.289366.1333

محمود رشادتی؛ سید هانی متولی عنبران


24. A Seismic Investigation of the Upper Crustal Structure of the Iranian Plateau

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مرداد 1400

10.30499/ijg.2021.296842.1347

محسن احمدزاده ایراندوست؛ کیث پریستلی؛ فرهاد ثبوتی


25. Comparison of Precise Point positioning method using online services and open-source software

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

10.30499/ijg.2021.289201.1334

سعید فرزانه؛ عبدالرضا صفری؛ کمال پروازی


26. Study of VLF radio sounding for the ionospheric remote sensing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30499/ijg.2021.266926.1312

علیرضا محمودیان؛ مریم فلاح راد؛ منصوره منتهایی


27. Fréchet Derivatives Calculation for Electrical Resistivity Imaging Using Forward Matrix Method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.30499/ijg.2021.283620.1325

رضا قناتی؛ مهدی فلاح صفری


28. تحلیل اکتشافی و تشخیص ناهمگنی سری‌های دما و بارش ایستگاه‌های هواشناسی ایران (دوره 2018-1959)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.30499/ijg.2022.308829.1367

محسن رحم دل؛ زهره جوانشیری؛ سید حسین ثنائی نژاد