شبیه‌سازی امواج ناشی از باد تحت تأثیر پیچیدگی‌های جغرافیایی در تنگه هرمز

نوع مقاله: مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 فیزیک فضا،ژئوفیزیک،دانشگاه تهران،دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 دانشیار

3 عضو هیئت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

10.30499/ijg.2020.222016.1254

چکیده

در کار حاضر نتایج حاصل از توسعه مدل طیفی موج، جفت شده با مدل جوی میان‌مقیاس برای مدل طیفی– عددی SWAN جهت شبیه‌سازی امواج ناشی از باد ارائه‌شده است. در این پژوهش تلاش شده است با به‌کارگیری مدل عددی- طیفی موج SWAN به شبیه‌سازی امواج در تنگه هرمز که تحت تأثیر پیچیدگی‌های زمین‌ریخت‌شناسی اطراف است پرداخته شود. در ابتدا مدل موج برای محدوده خلیج‌فارس و قسمتی از دریای عمان تا محدوده‌ای که تنگه هرمز را شامل شود با داده‌های باد سطحی حاصل از داده‌های باز تحلیل ECMWF-ERA5 راه‌اندازی شد و با داده‌های اندازه‌گیری موجود صحت سنجی شد. در ادامه کار با استفاده از مدل هواشناسی میان‌مقیاس WRF و اجرای مدل مذکور برای منطقه موردمطالعه با تفکیک‌های افقی متفاوت داده میدان باد سطحی موردنیاز برای مدل موج تأمین شدند. مقایسه نتایج حاصل از شبیه‌سازی‎ها و داده‌های اندازه‌گیری موجود برای پارامتر ارتفاع موج با کمک سنجه‌های آماری، برای دو ایستگاه لارک در قسمت غربی تنگه هرمز و جاسک در قسمت شرقی تنگه هرمز انجام گرفت نتایج شبیه‌سازی موفقیت در بهبود نتایج را در حد قابل قبولی نشان می‎دهد؛ این مقایسه‌ها عملکرد مدل SWAN با داده‌های مدل WRF برای ایستگاه لارک که متأثر از دو رژیم باد دریای عمان و خلیج‌فارس است بهبود قابل‌توجهی دارد و نتایج عملکرد خوب مدل موج SWAN جفت شده با مدل جوی منطقه‌ای WRF را برای منطقه موردمطالعه نشان می‌دهد کاهش میزان خطای جذر مربعات به مقدار 10 درصد و انطباق بیش از 0.75 درصد بهبود نتایج شبیه‌سازی نسبت به داده‌های موج ERA5 را نشان داد. تحلیل‌های آماری نتایج شبیه‌سازی‌شده با داده‌های موج ERA5 برای ارتفاع موج شاخص در ایستگاه جاسک که در بخش اقیانوسی محدوده موردمطالعه می‌باشد، نمایانگر عملکرد بهتر داده‌های موج ERA5 با تطابق 0.9 درصد با داده‌های اندازه‌گیری می‌باشد. همچنین افزایش تفکیک افقی میدان باد تا حدود قابل‌قبول نتایج شبیه‌سازی موج را بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Wave simulations under the effects of geographical complexity over the Strait of Hormuz

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ameri 1
  • Sarmad Ghader 2
  • ,Seyyed Abbas Haghshenas 3
1 Space Physics, geophysical, Tehran University, Tehran University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Institute of Geophysics, University of Tehran
3 Institute of Geophysics University of Tehran
چکیده [English]

Reliable wave estimations in complex body of waters from geographical point of view is a matter of high importance. Main straits in the world, such as the Strait of Hormuz are major referent for this issue. Marine activities such as coastal management and ship routing, navigation, maintenance, and installation of offshore infrastructure are all greatly dependent on reliable wave estimations. Predicting waves in a region requires a well - developed wave model that can account for the shallow water wave mechanisms like their generation, propagation, and dissipation. On the other hand, reliable input wind data is a pre-requisite for realistic wave estimation, while the winds over such environments are highly affected by the land features around the straits. The wind data accuracy is also dependent on horizontal resolution of the models to capture the meso-scale dominant phenomena in the interest region.
This study aims to develop a wave model employing SWAN wave model, in order to improve wave estimations over the Strait of Hormuz, where is highly affected under geographical complexity. Initially, the simulation is carried out for more than one month from January to May for period of 40 days of 2011. The main parameters of the model were assigned based on a comprehensive sensitivity analysis study and the model performance was verified based on the available archive field data for two stations Jask in the eastern part of Hormuz strait and lark in the western part of Hormuz strait. The numerical modeling activities are conducted adopting two sources of surface wind data. The first adopted dataset is ECMWF’s hourly ERA5 product, based on presence of meso-scale locally convective phenomena’s such as land-seas breeze are dominant in a water body like the Persian Gulf ERA5 reanalysis datasets considered to be the best available wind sources misses these features (because of low resolution) and in turn, when used as forcing to the wave models, may result in predicting less accurate wave fields. Moreover, for improving wind data accuracy the high resolution, meso-scale atmospheric model WRF was adopted to generate a more realistic wind field. This model reflects the meso-scale phenomena’s and upon forcing to wave model reflects a more accurate wave fields over study area. different model resolution are also tested and the result showed that reducing the horizontal resolution for wind field improve the result. The final model results shows a significant improvement in wave estimations in the middle of the Strait of Hormuz for coupling wave model SWAN and using WRF wind data. for larak station the RMSE decreast 10 percent in comparison to ERA5 wave data and CC(Corolation coafitionet ) get to about 0.75 and for Jask Staion in eastern part of Hurmoz strait ERA5 wave data CC is about 0.9 which is the best performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hurmoz Strait
  • Wave simulation
  • SWAN model
  • WRF Model
  • Coupling