ادغام وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای و روابط فیزیک سنگی برای تحلیل و تعیین توزیع انواع شیل در یکی از میادین خلیج‌ فارس

نوع مقاله: مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت-اکتشاف

3 مدیر توسعه و تحقیق فیزیک سنگ، شرکت CGG، هلند

چکیده

توصیف مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌ای که تحت عنوان توصیف لرزه‌ای مخزن شناخته می‌شود، یکی از روش‌های بهینه برای شناخت مخازن هیدروکربنی می‌باشد. با توجه به نقش یکپارچه کننده فیزیک سنگ، استفاده از آن در توصیف لرزه‌ای مخزن ضروری می‌باشد. یکی از کمیت‌های مخزنی که در توصیف لرزه‌ای مخزن حائز اهمیت می‌باشد، حجم شیل و به طور کلی مطالعه شیل موجود در مخزن می‌باشد. علاوه براینکه حضور فراوان شیل در ناحیه‌ای از مخزن باعث کاهش کیفیت مخزنی شده و نیاز به تفکیک مناطق مخزنی از غیزمخزنی می‌باشد، شناسایی انواع گوناگون توزیع شیل‌ها با توجه به اثرات مخربی که بر کیفیت مخزن دارند نیز مهم می‌باشد. در این راستا به بررسی و مطالعه شیل‌های موجود در یکی از میادین غربی خلیج فارس با استفاده از فیزیک سنگ پرداخته شده است. در این میدان با به کارگیری قالب‌های فیزیک سنگی، نتایج حاصل از وارون‌سازی توأم، مدل‌سازی تجربی فیزیک سنگی و مدل معرفی شده توسط توماس و استیبر به منظور تفکیک نحوه توزیع انواع شیل‌هاپرداخته شده است. با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که نواحی انتهایی این مخزن حاوی شیل‌های ساختاری و قسمت‌های میان حاوی شیل‌های پراکنده و لایه‌ای می‌باشد که باعث کاهش کیفیت مخزنی می‌شود. با توجه به روش ارائه شده در این مقاله می‌توان محل حضور انواع توزیع شیل‌ها را شناسایی نمود و به این ترتیب به شناسایی بهتر مخزن میدان مورد نظر پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Integration of seismic inversion and rock physics relationships for determining of clay distribution effects on reservoir properties in one of the Persian Gulf’s oilfields

نویسندگان [English]

  • abdolrahim javaherian 1
  • Benyamin Khademalomum 2
  • Mohammad Reza Saberi 3
1 Amirkabir University of Technology
2 MSc student, Department of Petroleum Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
3 Product Development Manager, Rock physics, CGG, Netherland
چکیده [English]

Characterization of siliciclastic reservoirs from seismic data is very sensitive to their clay and shale content. Clay can affect P- and S-wave velocities through its type and shape as well as location. Such an elastic behavior of clay infers that reservoir properties can be overlooked if their clay content is not understood and interpreted adequately. Clay can exist in different types with their own specific shape and even can be distributed within siliciclastic rocks in various forms- structural, laminar, interstitial and dispersed clay- with different velocity responses. The mixture of the various clay types and forms can make their velocity interpretation for reservoir properties more complicated. Therefore, a proper strategy to separate the effects of clay types and clay forms is necessary for any seismic reservoir characterization on siliciclastic reservoirs with high clay content. Rock physics is the bridge between seismic and reservoir properties. An important goal of this branch of science is to understand the physical properties of reservoir, so it is important for this kind of study. This study integrates rock physics modeling and simultaneous seismic inversion in order to find different clay distribution (forms) in one of the oilfields in the Western part of Persian Gulf. The well log data (wells A, B and C) from this field show how the reservoir quality varies within the field with no obvious relationship to their shale content. This independent behavior of shale content and reservoir properties could be an indication that clay distribution may be varying and clay type is not the only parameter for clay effects on the reservoir properties. Therefore, Thomas-Stieber rock physics template, first, is used to characterize shale distribution at well location and then the same template is applied on the reservoir properties derived from simultaneous seismic inversion to understand clay distribution in the whole area. Our results confirm that at wells, clay distribution is varying from top to the bottom of the reservoir. We find out that reservoir quality is not changed within the bottom part of the reservoir with high clay content (due to structural clay) while the same clay content reduced reservoir quality in the top and middle parts of the reservoir (due to the dispersed and layered clay). In order to do reservoir characterization, a map of shale content from top Ghar and top lower Asmari is generated. This generated map differentiates proper reservoir interval from non-reservoir interval. Therefore, by using the proposed method in this study, one can delineate the potential zones of the reservoir for future plan of drilling and production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • seismic reservoir characterization
  • rock physics modeling
  • Thomas and Stieber model
  • simultaneous inversion