مکانیابی مجدد زمینلرزه‌های 20 سال اخیر منطقه شمال‌غرب ایران با استفاده از الگوریتم JHD

نوع مقاله: مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشجو/گروه آموزشی زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 هیات علمی

چکیده

مکانیابی دقیق‌تر زمینلرزه‌های یک منطقه مستلزم استفاده از داده‌های با تعداد کافی ایستگاه‌های لرزه‌نگاری و توزیع مناسب آنها در منطقه می‌باشد. استفاده از اطلاعات شبکه‌های لرزه‌نگاری مختلف موجود در یک منطقه و تلفیق داده‌های ثبت شده توسط هریک از این شبکه‌ها با یکدیگر، می‌تواند برای رسیدن به این منظور مفید باشد. این امر موجب کاهش مقدار گاف آزیموتی شده و بهبود کمی و کیفی پارامتر‌های مکانی زمینلرزه‌ها را حتی برای زمینلرزه های کوچک فراهم می‌نماید. در این مطالعه، مکانیابی مجدد زمینلرزه های 20 سال اخیر شمال‌غرب ایران با تلفیق داده‌های شبکه‌های موجود در منطقه، انجام گرفته ‌است. در راستای انجام این امر ابتدا اطلاعات ثبت شده از زمینلرزه‌های منطقه توسط ایستگاه‌های شبکه‌های لرزه‌نگاری داخلی و کشورهای همسایه، از پایگاه‌های داده‌ای مربوط جمع‌آوری و مجموعه کامل‌تری از زمینلرزه‌های منطقه تهیه شد. پس از آماده سازی داده‌ها وحذف داده های پرت، مکانیابی مجدد زمینلرزه‌ها بر اساس داده های تلفیق شده و با استفاده از نرم‌افزار ولست ابتدا به روش تک رخداد و سپس با روش JHD انجام یافت. نتایج حاصل از این مکانیابی و جابجایی های حاصل در رومرکز و عمق زمینلرزه ها مورد ارزیابی قرار گرفته و خطای RMS اولیه مربوط به زمینلرزه ها با خطای RMS مربوط به مکان یابی مجدد با روش تک رخداد و روش JHD مقایسه گردید که در هر مرحله بهبود خطاها قابل توجه بود. در نهایت با رسم مقاطع عمقی کانون زمینلرزه‌ها در نواحی فعال لرزه‌خیزی، ساختار‌های مرتبط با زمینلرزه‌ها در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده در بسیاری از مقاطع، حذف ساختارهای غیرواقعی ناشی از خطاهای سیستماتیک تعیین محل زمینلرزه‌ها، مشهود بوده و در بعضی از مقاطع ضمن کاهش پراکندگی محل کانون زمینلرزه‌ها، ساختارهای موجود صورت واضح‌تری مشاهده می‌شود. نتایج و پارامترهای مکانی جدید حاصل از این مطالعه می تواند برای مطالعات مختلف بعدی در منطقه، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relocation of recent 20-years earthquakes occurred in northwest of Iran by JHD Algorithm

نویسندگان [English]

  • Rahim jomeiri 1
  • Esmaeil Bayrabnejad 2
  • Zaher Hossein Shomali 2
1 Department Of Seismology, Institute Of Geophysics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 .
چکیده [English]

In the current study earthquakes occurred in the northwest Iran in the past 20 years were relocated using JHD algorithm. A dense seismic network is usually required to produce a stable and precise earthquake location i.e. improved quantitative and qualitative of earthquake data are achieved due to various parameters including less amount of azimuthal gaps. Combining data from different seismic networks in the study area can be effective and useful for this purpose to improve earthquake locations. Thus a list of earthquakes in the northwest region of Iran was developed using data available from different seismic networks. In order to do this, first the recorded earthquakes data by the seismic network stations of domestic and neighboring countries, were collected and a complete data set of earthquakes in the region were prepared. Information from 30,000 recorded and reported earthquakes in the studied area were thus compiled. This information includes more than 400,000 seismic phases which were taken from International Seismological Center (ISC), Iranian Seismological Center (IRSC), Broadband Iranian National Seismic Network Center and National Seismic Network of Turkey (DDA) databases. Then the above dataset was sorted and the outliers were taken off based on analyzing the travel-time residuals. In the next step, the recorded phases from an earthquake from different stations were combined and a homogeneous catalog was then established. This catalog is more complete than the original catalog, e.g. the azimuthal gap of earthquakes has also decreased due to increase number of phases. In the next step, after the preparation of the data, the hypocenter relocation was done using VELEST computer program using both single event and also the JHD algorithms. Comparison of RMS values of earthquakes, indicates a decrease in the RMS amount due to re-location process. So the average value of RMS for the entire earthquakes decrease from 0.69 s to 0.41 s at the final stage, and this is a sign of a closer focus of events to their real places. In the final stage, the RMS value for more than 90% of earthquakes is less than one second. As a result, a homogeneous catalog of earthquakes in the region was prepared. The obtained results were evaluated and the information obtained were compared with the initial information. Finally, the seismicity patterns in the region were investigated by drawing the hypocenter depths sections in the active seismic areas. Based on the results obtained in many sections, the removal of unrealistic structures due to systematic errors in the location of earthquakes has been evident, and in some sections, while reducing the scattering of the earthquake hypocenter locations, the existing structures are enhanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Northwest of Iran"
  • "Earthquakes Catalog"
  • "VELEST software"
  • "hypocenter relocation"
  • "JHD method"
  • "hypocenter section"