نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، روح ا... مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 51-59]
 • آزادی، مجید مطالعه موردی اثر گوارد داده‌های ایستگاه‌های دیدبانی و جوّ بالا بر برون‌داد بارش مدل WRF روی منطقه ایران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 110-119]
 • آزادی، مجید بررسی پیش‌بینی‌‌‌های مدل WRFبرای آب بارش‌شو و ارتباط آن بابرآوردبارش به کمک داده‌های رادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • آزادی، مجید منابع رطوبت و ترابرد ماهانه آن روی ایران و برهمکنش آن بامونسون هندوستان و پُرارتفاع جنب‌حاره‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 96-113]
 • آزادی، مجید بررسی تغییرات هلیسیتی و شار هلیسیتی در توفان استوایی گونو [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 97-115]
 • آزادی، مجید بررسی تأثیر روش‌های گوناگون آغازگری پالایه رقومی بر نتایج مدل‌ WRF [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 16-33]
 • آزادی، مجید حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • آزادی، مجید توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 75-89]
 • آزادی، مجید بررسی اثر داده‌گواری داده‌های ماهواره، prepbufr و GPSro در پیش‌بینی باد و بار گرد و خاک در دو مورد گرد و خاک در مدل WRF-Chem [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • آزادی، مجید ارزیابی داده‌گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان گونو به محدوده‌های انتخابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزادفر، مجیدرضا شناسایی گسل مسبب زمینلرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران با استفاده از مکان‌یابی مجدد پس لرزهها و سازوکار کانونی آن [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 54-67]
 • آصف، محمدرضا تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 12-25]
 • آق آتابای، مریم بررسی پدیده برهم‌کنش بین زوج‌‌‌زمین‌لرزه 21 مرداد 1391 اهر – ورزقان و توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 13-24]
 • آقاجانی، حمید تصویرسازی کانسار آهن اجت‌آباد با استفاده از داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 61-72]
 • آقاخانی، مریم واهم‌افزایی خطر زمین‌لرزه در شهر فیروزکوه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 88-102]
 • آقا شریعتمداری، زهرا کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 19-33]
 • آقچه لو، منصور تعیین رخساره‌‌‌‌های سنگی با استفاده از خوشه‌سازی براساس نمودار با تفکیک‌پذیری چندتایی (MRGC) نمودار‌‌های پتروفیزیکی چاه: بررسی یکی از میدان‌‌‌های خلیج فارس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 11-30]
 • آلوکی بختیاری، حسام ارتباط تراکم‌‌پذیری منافذ با ضریب سیمان‌‌شدگی با هدف تأثیر بافت و نوع تخلخل در سنگ‌های کربناته [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 45-57]
 • آلوکی بختیاری، حسام تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-47]
 • آمیخ پی، معصومه تغییر انحنا، کمیتی ناوردا به‌‌منظور بررسی تغییر‌ِشکل ارتفاعی شبکه‌‌های کنترل ژئودزی، تحقیق موردی: بررسی فرونشست خراسان با استفاده از مشاهدات ترازیابی دقیق [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 116-129]

ا

 • ابراهیمی، محمدرضا کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-11]
 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی مدل‌های گرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌‌ها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 102-125]
 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید برآورد عمق بی‌هنجاری‌های گرانی حاصل از شکل‌های هندسی منظم  با استفاده از تبدیل هیلبرت تغییریافته [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 70-80]
 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید کاربرد تبدیل موجک گسسته دوبُعدی در برآورد مرز چشمه‌‌های گرانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 55-66]
 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید استفاده ازروش اجزاء محدود به‌منظور تفسیر داده‌‌های گرانی در دشت چابهار [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 94-101]
 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید تفسیر بی‌هنجاری‌ مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از روش‌ گرادیان کامل نرمال [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]
 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید مدل‌سازی دوبُعدی داده‌های گرانی‌ با استفاده از روش معکوس‌سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 92-108]
 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 72-83]
 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید تعیین لبه‌های بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی ارتقا یافته [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 22-32]
 • ابراهیم زاده اردستانی، وحید مدل‌‌سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی-شده در کنار وارون‌سازی داده‌های گرانی به‌منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 31-47]
 • ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید تصویرسازی توده‌های زیرسطحی با استفاده از روش توموگرافی احتمال داده‌های گرانی [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید برآورد عمق، ضریب دامنه و فاکتور شکل هندسی کانسار باریت با استفاده از وارون‌سازی غیرخطی نامقید داده‌‌‌های گرانی‌سنجی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 60-75]
 • ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید ادامة فروسوی داده‌های گرانی با استفاده از روش تکرار و تبدیل فوریه [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 77-90]
 • ابراهیم‌‌زاده اردستانی، وحید مدل‌سازی غیرخطی داده‌‌های گرانی با استفاده از عمق‌‌های برآورد شده از همه مقادیر sبرای هر فاکتور شکل [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • ابراهیم‌‌زاده اردستانی، وحید آزمون ثابت بودن چگالی با تانسورگرادیان به‌منظور به‌کارگیری صحیح روش فضای گرادیان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • ابراهیم‌‌زاده اردستانی، وحید استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 34-50]
 • ابراهیم‌‌‌‌زاده اردستانی، وحید وارون‌سازی دوبُعدی داده­های گرانی با تعریف نقطه یا امتدادی از بی‌هنجاری‌‌ زیرسطحی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • ابراهیمی نصرآبادی، خسرو زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 116-132]
 • اجل لوئیان، رسول تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 12-25]
 • احمدی، رضا بهبود مدل‌سازی پیشرو داده‌‌‌های رادار نفوذی به زمین (GPR)به روش عددی تفاضل متناهی [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • احمدی، محمدعلی تفکیک و بازسازی چشمه‌های گرانی باقی‌مانده و منطقه‌ای در حوزه تبدیل موجک [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • احمدی، محمدعلی کاربرد تبدیل موجک گسسته دوبُعدی در برآورد مرز چشمه‌‌های گرانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 55-66]
 • احمدی ارکمی، علی تحلیل پایداری جوّی و همبستگی آن با غلظت آلاینده‌های هوابررسی موردی بحران آلودگی هوای تهران [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • احمدی ارکمی، علی شبیه‌سازی صعود پَره دودکش با استفاده از روش ترکیبی دینامیک شاره‌های محاسباتی RANS-LES در شرایط خنثای جوّی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 66-83]
 • احمدی حجت، معصومه بررسی دینامیکی و ترمودینامیکی ساختار پُرفشار سیبری و عوامل موثر در تقویت آن در دوره 1948 تا 2008 [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 107-127]
 • احمدزاده، سمیه پهنه‌بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت‌دیده زمین‌لرزه 1383 داهوئیه- زرند [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • احمدی‌فرد، علیرضا شناسایی گسل‌ها در داده‌های لرزه‌ای بازتابی به کمک نشانگر سوبل [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 85-96]
 • احمدی گیوی، فرهنگ ارزیابی اثر بسته‌موج‌های کژفشار اقیانوس اطلس شمالی بر مسیر توفان دریای مدیترانه در زمستان 2012-2011 [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • احمدی گیوی، فرهنگ کنترل کیفی داده‌های رادار هواشناسی با استفاده از ساختار افقی و قائم برگشت‌پذیری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 120-131]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی امواج کوهستان با استفاده از یک مدل تحلیلی دوبُعدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 123-139]
 • احمدی گیوی، فرهنگ کاربست روش پردازش رقمی تصویر در تعیین ضریب خاموشی جوّ شهری تهران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • احمدی گیوی، فرهنگ مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 51-59]
 • احمدی گیوی، فرهنگ حل عددی شکل پایستار معادلات تراکمپذیر دوبعدی و ناآب‌ایستایی جوّ با روش فشرده مککورمک [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 28-46]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010 [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 31-51]
 • احمدی گیوی، فرهنگ تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 64-80]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی دینامیکی و ترمودینامیکی ساختار پُرفشار سیبری و عوامل موثر در تقویت آن در دوره 1948 تا 2008 [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 107-127]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی اثر ‌‌گوارد داده‌‌های رادار در مدل عددی ARPS در شبیه‌سازی بارش حاصل از سامانة همدیدی 31 مارس 2009 در منطقه تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 94-112]
 • احمدی گیوی، فرهنگ حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 35-49]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی دینامیک مسیر توفان مدیترانه از دیدگاه شار فعالیت موج راسبی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-45]
 • احمدی گیوی، فرهنگ حساسیت تولید امواج گرانی- لختی به درجه کژفشاری در مدل دولایه‌ای روی کره [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 109-123]
 • احمدی گیوی، فرهنگ مقایسه عملکرد روش‌های اَبَرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته‌سازی مکانی مدل آب کم‌عمق دولایه‌ای: نمایش امواج گرانی لختی و راسبی خطی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 49-69]
 • احمدی گیوی، فرهنگ اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002 [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 91-105]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی نقش انسو (ENSO) در بارش سالانه ایران در دوره 1971 - 2000 [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 25-37]
 • احمدی گیوی، فرهنگ اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 51-64]
 • احمدی گیوی، فرهنگ مطالعه لایه اکمن به‌دام‌افتاده در بستر سواحل غرب تنگه هرمز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • احمدی گیوی، فرهنگ ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5 [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-21]
 • احمدی گیوی، فرهنگ تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • احمدی گیوی، فرهنگ تحلیل آماری- دینامیکی تاشدگی‌های وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال‌های 2000 تا 2015 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 127-146]
 • احمدی گیوی، فرهنگ ارزیابی محصولات بارش GPM و تصویربرداری رطوبت خاک با استفاده از داده‌های SMAP در شمال‌‌غرب ایران [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 70-86]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس-مدیترانه-جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروزة CMIP5 [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی‌گیوی، فرهنگ اثر الگوی دورپیوند شرق اطلس-غرب روسیه (EA–WR) بر وردایی کم‌بسامد وردسپهر در جنوب‌غرب آسیا [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 25-39]
 • احمدی‌گیوی، فرهنگ نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 89-104]
 • احمدی‌گیوی، فرهنگ مطالعه بی‌هنجاری‌ دمای زمستان ایران با استفاده از داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 12-27]
 • احمدنژاد، محمد بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریا و تاثیر آن بر ارتفاع امواج [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 11-24]
 • اخوان، سمیرا ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAH-MP جفت‌شده با مدل منطقه‌ای WRF در بارش‌های سنگین برف در شمال و غرب ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 146-163]
 • ادیبی، احسان تصویرسازی لرزه‌ای در کمربندهای رورانده با ساختار پیچیده با نشانگرهای جنبشی میدان موج [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 95-116]
 • ایرانی‌‌مهر، محمد تضعیف نوفه تصادفی با تبدیل موجک گسسته ضریب اتساع گویا [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • ایران نژاد، پرویز اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002 [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 91-105]
 • ایران نژاد، پرویز شبیه‌‌سازی دبی رودخانه کارون با طرحواره سطح OSU به شکل جفت نشده و جفت شده با مدل SIMTOP [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-107]
 • ایران نژاد، پرویز مطالعه بی‌هنجاری‌ دمای زمستان ایران با استفاده از داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 12-27]
 • ایران نژاد، پرویز ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAH-MP جفت‌شده با مدل منطقه‌ای WRF در بارش‌های سنگین برف در شمال و غرب ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 146-163]
 • ایران نژاد، پرویز ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه‌سازی شده با مدل L-MEB [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 92-106]
 • ایران‌نژاد، پرویز بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • ایران‌‌نژاد، پرویز بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 58-76]
 • ارباب، نازنین برآورد ضریب کیفیت امواج SH در جزیره قشم با استفاده از پس‌لرزه‌های زلزله 6 آذر 1384 [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]
 • ازقندی، محسن سازوکار گسله پیشانی کوهستان (MFF) زاگرس در طول جغرافیایی 46 تا 5/48 درجه شرقی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-106]
 • اسحاقی، عطیه محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های شبکه شتاب‌نگاری زلزله ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 157-171]
 • اسحق زاده، عطا روش تصویرسازی سریع مقاومت ویژه پس‌بینی برای داده‌های دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 123-145]
 • اسدی تلوکی، احمد تأثیر بی‌هنجاری‌های ماهانة الگوهای فشاری بر شرایط بارشی پاییزه در سواحل شمالی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 82-101]
 • اسدی سرابی، سامان اثر صافی پایین گذر بر شاخص ساختاری بی هنجاری های مغناطیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]
 • اسعدی، علی بررسی دینامیک مسیر توفان مدیترانه از دیدگاه شار فعالیت موج راسبی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-45]
 • اسعدی اسکویی، ابراهیم کاربرد روش‌‌های آماری در تحلیل نوسان‌های اوزون وِردسپهری [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 42-60]
 • اسکندری قادی، مرتضی برآورد شتاب طیفی در منطقه اصفهان و مقایسه نتایج با شتاب طیفی آیین‌نامه 2800 ایران و آیین‏نامه IBCامریکا [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • اسکندری قادی، مرتضی بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • اسکندری قادی، مرتضی بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل‏ها در پهنه‏بندی مستقل از زمان خطر زمین‏لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 36-62]
 • اسکویی، بهروز بررسی مخزن زمین‏گرمایی منطقه محلات استان مرکزی با استفاده از برگردان یک‏بُعدی و دوبُعدی داده‏های مگنتوتلوریک [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 10-25]
 • اسکویی، بهروز برآورد عمق و تعیین محل تود‌ه‌های مغناطیسی با استفاده از سیگنال تحلیلی تانسور گرادیان مغناطیسی در حوزه بسامد [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • اسکویی، بهروز مدل‌سازی داده‌‌های مگنتوتلوریک با قطبش H به روش تفاضل متناهی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 37-48]
 • اسکوئی، بهروز مدل‌سازی و وارون‌سازی فشرده دوبعدی داده‌های مغناطیسی منطقه سیاه‏لت همراه با کاربست روش ماسک سیگنال [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 15-24]
 • اسکوئی، بهروز تعیین محدوده مخزن زمین‌گرمایی سبلان با استفاده از وارون­سازی یک‌بُعدی و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 104-117]
 • اسکوئی، بهروز تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 13-19]
 • اسکوئی، بهروز سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • اسکوئی، بهروز مدل‌سازی و برگردان دوبُعدی داده‌های مغناطیسی منطقه شهمیرزاد استان سمنان به‌‌منظور تعیین عمق و شکل کانسارهای آهن [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 72-82]
 • اسکوئی، بهروز بررسی اثر متغیرهای موثر در پاسخ فرایند وارون‌سازی داده‌های الکترومغناطیس هوابرد در حوزه بسامد [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 38-50]
 • اسکوئی، بهروز برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منبع‏های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 70-88]
 • اسکوئی، بهروز مقایسه نتایج به‌دست آمده از اِعمال روش AN-EUL روی داده‏های مغناطیسی، داده‏های مغناطیسی منتقل شده به قطب و داده‏های شبه‌گرانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 41-57]
 • اسکوئی، بهروز Three-dimensional Magnetotelluric Modeling of data from Northeast of Gorgan Plain [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی، سیروس استفاده از وارون‌سازی داده­های سازوکار کانونی زمین‌لرزه ­برای بررسی رژیم تنش لرزه‌زمین‌ساختی استان فارس [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • اسماعیل‌‌پور، سجاد ارزیابی تغییرات پارامترهای لرزه‌‌ای با جایگزینی شاره‌‌ در سنگ مخزن کربناته [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • اشتری تلخستانی، احمد برآورد توزیع تخلخل مخزن از نشانگر‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل عصبی- فازی NEFPROX در دشت گرگان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-15]
 • اشتری جعفری، محمد شبیه‌سازی بیراهی مکانیابی زمین‌لرزه‌ها و کاربرد آن در شبکه لرزه‌نگاری تهران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 71-80]
 • اشرفی، خسرو تحلیل پایداری جوّی و همبستگی آن با غلظت آلاینده‌های هوابررسی موردی بحران آلودگی هوای تهران [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • اشرفی، خسرو برآورد میزان بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن با دو روش دینامک شاره‌های محاسباتی و ون‌کارمن‌‌ [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 170-180]
 • اشرفی، خسرو شبیه‌سازی صعود پَره دودکش با استفاده از روش ترکیبی دینامیک شاره‌های محاسباتی RANS-LES در شرایط خنثای جوّی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 66-83]
 • اشرفیان اصفهان، فرحناز معرفی نشانگر مرکز جرم مقیاس در حوزه موجک و به‌کارگیری آن در اکتشافات لرزه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-11]
 • اشرف زاده، افشین بررسی اثر کلاتر زمین در بروز بازتابندگی کاذب در تولیدات رادار هواشناسی گیلان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 114-127]
 • اصغری، امید مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با داده‌های حفاری اکتشافی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 56-69]
 • اصغری، امید استفاده از متغیر کمکی ضریب سولفیدی به‌منظور بهبود نتایج برآورد مس با کوکریجینگ هم‌مختصات و کریجینگ با روند بیرونی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-58]
 • اصغرزاده، مهدی استفاده از روش LMR در تفکیک سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های متفاوت در مخزن ماسه‌سنگی غار میدان ابوذر در خلیج‌فارس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 13-23]
 • اصلانی‌فر، مریم ادامة فروسوی داده‌های گرانی با استفاده از روش تکرار و تبدیل فوریه [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • اعتماد سعید، نجمه مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 115-139]
 • اعظم‌پور، فاطمه شناسایی گسل‌ها در داده‌های لرزه‌ای بازتابی به کمک نشانگر سوبل [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 85-96]
 • افخمی، حمیده تأثیر پارامترهای اقلیمی در مدل‌سازی تابش خورشیدی با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 69-80]
 • افرا، مهسا بررسی جهت‌های اصلی تنش در شمال غرب ایران با استفاده از زمینلرزه‌های اصلی و پسلرزه‌های منطقه اهر- ورزقان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 103-117]
 • افسری، نرگس تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs زیر شرق ایران (بیرجند) با استفاده از روش تابع گیرنده P [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 124-138]
 • افشار، احمد تفسیر بی‌هنجاری‌ مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از روش‌ گرادیان کامل نرمال [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]
 • افشار، احمد مدل‌سازی دوبُعدی داده‌های گرانی‌ با استفاده از روش معکوس‌سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 92-108]
 • افشار، احمد مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 72-83]
 • افشار، احمد مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 77-90]
 • افشاری، خسرو بررسی تأثیر روش‌های گوناگون آغازگری پالایه رقومی بر نتایج مدل‌ WRF [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 16-33]
 • اکبری، احسان انتخاب شتاب‌‌‌نگاشت‌‌‌های موردنیاز در تحلیل‌‌های تاریخچه‌زمانی با خوشه‌بندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در مقایسه با روش kمیانگین [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • اکبرزاده، نفیسه رابطه کاهندگی بیشینه شتاب طیفی افقی جنبش زمین برای شمال غرب ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 76-90]
 • ایلاغی، حسین تحلیل پس‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 5 فروردین ماه 1385 فین (MW = 5.9) (ایران- زاگرس) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 17-32]
 • الماسی، مهدی مدل‌سازی و وارون‌سازی فشرده دوبعدی داده‌های مغناطیسی منطقه سیاه‏لت همراه با کاربست روش ماسک سیگنال [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 15-24]
 • امامی، رضا مقیاس بزرگی محلی (ML) برای البرز مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 59-71]
 • ایمانی، پریسا سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • امیری، میثم مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان 6.5 Mw ، جنوب‌شرق ایران با تداخل‌سنجی راداری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 96-108]
 • امیرامجدی، مژگان عدم قطعیت در تعیین امواج گرانی لختی در یک بررسی موردی روی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 13-32]
 • امیریان، الهام تعیین لبه‌های بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی ارتقا یافته [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 22-32]
 • امیرپور اصل میاندوآب، امیر کاربرد روش‌ مغناطیس‌سنجی برای اکتشاف کانه‌زایی مس و طلا در محدوده اکتشافی پلی‌متال باشماق هشترود [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 39-48]
 • امیرپور اصل میاندوآب، امیر تلفیق داده‌های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه‌زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین‌شهر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 119-127]
 • امیری فرد، روح‌الله برآورد ساختارهای سرعتی رسوبات سطحی در حوزه تهران با استفاده از پراکنش امواج سطحی لاو [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 68-81]
 • امینی، حمیده محاسبه نرخ‌لغزش در منطقه شش‌تراز گسل درونه به روش هیستوگرام و حداقل سن با استفاده از لومینسانس برانگیخته شده با نور [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 14-29]
 • امینی، نوید مدل‌سازی انتشار امواج در محیط اکوستیکی دوبُعدی به روش تفاضل متناهی در حیطه فرکانس [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-16]
 • امینی، نوید مدل‌سازی عددی داده‌های رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 144-156]
 • انتظار سعادت، وحید توسعه مدل توزیع دما و شار گرمایی در یک مقطع عمقی چندلایه با درنظرگرفتن مؤلفه‌های تولید گرما و رسانش گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-154]
 • انصاری، عبدالحمید معکوس‌سازی پارامترهای مدل کول-کول با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت برای داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 78-92]
 • انصاری، عبدالحمید استفاده از عدد موج چند‌‌مدلی به‌‌منظور برآورد عمق توده‌های دایک و پله‌ای شیب‌دار از روی داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • انصاری، عبدالحمید تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 69-83]
 • انصاری، عبدالحمید برآورد مرز بی‌هنجاری‌های مغناطیسی رباط پشت‌‌بادام به کمک مشتقات میدان پتانسیل و ترکیبات مکانی و فازی بین آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-45]
 • انصاری، عبدالحمید بررسی ارتباط بین میدان‌های پتانسیل ادامه فراسو شده با عمق قرارگیری توده‌های معدنی با بررسی موردی در معدن سنگ‌آهن گل‌گهر [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • انصاری، عبدالحمید استفاده از روش انحراف معیار نرمال شده در برآورد مرز بی‌هنجاری‌‌های میدان پتانسیل [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 46-56]
 • انصاری، عبدالحمید بررسی تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی خاک‌ها در حین آزمایش تحکیم [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 102-110]
 • انصاری، عبدالحمید استفاده از فیلترهای دورسنجی در پردازش تصاویر میدان پتانسیل [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 34-50]
 • انصاری، عبدالحمید استفاده از فیلتر مشتق قائم با مرتبه‌های متفاوت در تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 39-49]
 • انصاری، عبدالحمید تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 25-40]
 • انصاری، عبدالحمید استفاده از روش‌های ژئوالکتریک در بررسی وضعیت نشت آب از محدوده سد رسوب‌گیر معدن مس میدوک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-134]
 • اوجاقلو شهابی، سعید بررسی اثر کلاتر زمین در بروز بازتابندگی کاذب در تولیدات رادار هواشناسی گیلان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 114-127]
 • اویسی مؤخر، محسن اثر صافی پایین گذر بر شاخص ساختاری بی هنجاری های مغناطیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]
 • اویسی موخر، محسن بررسی ساختار شکستگی سراب قنبر در جنوب شهر کرمانشاه با استفاده از روش رادار [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 81-89]
 • اویسی موخر، محسن کاربرد روش وارون خطی در تعیین پارامترهای منابع مغناطیسی منزوی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 49-62]

ب

 • بابایی، خالد ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAH-MP جفت‌شده با مدل منطقه‌ای WRF در بارش‌های سنگین برف در شمال و غرب ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 146-163]
 • بابایی، مجتبی تعیین لبه‌های بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی ارتقا یافته [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 22-32]
 • باباگلی، جواد بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-52]
 • بابائیان، ایمان بررسی مهارت مدل RegCMدر برآورد تبخیرتعرق پتانسیل در اقلیم گذشته و دوره 2021-2035، بررسی موردی: ایستگاه مشهد [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • بابائیان، ایمان کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 19-33]
 • بابائیان، ایمان پس‌پردازش برون‌داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش‌بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 119-133]
 • بیات، بردیا ارزیابی روش‌های زمین‌‌آماری مکانی در تعیین الگوی فضایی بارش: تحقیق موردی حوضه‌آبریز دریاچه نمک [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 89-110]
 • بایرام نژاد، اسماعیل مکانیابی مجدد زمینلرزه‌های 20 سال اخیر منطقه شمال‌غرب ایران با استفاده از الگوریتم JHD [(مقالات آماده انتشار)]
 • باستانی، مهرداد بررسی اثر متغیرهای موثر در پاسخ فرایند وارون‌سازی داده‌های الکترومغناطیس هوابرد در حوزه بسامد [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 38-50]
 • باستانی، مهرداد برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منبع‏های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 70-88]
 • باغانی، امین مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی مدل‌های گرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌‌ها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 102-125]
 • باقری، مجید تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-56]
 • باقری آشنا، زهرا برآورد عمق بی‌هنجاری‌های گرانی حاصل از شکل‌های هندسی منظم  با استفاده از تبدیل هیلبرت تغییریافته [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 70-80]
 • باقرپور، امید Three-dimensional Magnetotelluric Modeling of data from Northeast of Gorgan Plain [(مقالات آماده انتشار)]
 • بختیاری، بهرام مقایسه عملکرد الگوریتم ICA و حالت ترکیب شده آن با فازی (FUZZY-ICA) در پیش‌بینی بارش روزانه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل عددی تأثیر عوارض ساختاری بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری (پلیمری) پلکسی‌گلاس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-11]
 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل عددی و میدانی انتشار امواج و ترک‌های حاصل از انفجار پیش‏شکافی در توده‌سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 49-65]
 • بخشنده امنیه، حسن طراحی الگوی انفجار با استفاده از بسامد غالب و بیشینه مجاز سرعت ذرات [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 20-29]
 • بخشنده امنیه، حسن تحلیل عددی اثرات ناشی از انفجار تک‌چال در تودۀ گلسنگی سد گتوند علیا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 56-72]
 • بخشنده امنیه، حسن تأثیر لرزش زمین ناشی از عملیات انفجار تونل‌های آبرسان و مخازن بر سازه‏های زیرزمینی سد گتوند علیا [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • بداق جمالی، جواد بررسی اثر کلاتر زمین در بروز بازتابندگی کاذب در تولیدات رادار هواشناسی گیلان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 114-127]
 • بدرزاده، یاسمن بررسی تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی خاک‌ها در حین آزمایش تحکیم [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 102-110]
 • بذرافشان، جواد کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 19-33]
 • بذرافشان، جواد ارزیابی مخاطره تداوم خشک‌سالی با استفاده از داده‌های بارندگی سالانه قرن گذشته در ایستگاه‌های قدیمی ایران [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 13-23]
 • برات امامقلی، جواد تحلیل شکاف‌ها با روش منطق فازی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 62-72]
 • برازش، محمد کاربرد معادله اویلر دامنه سیگنال تحلیلی‌های جهتی در تعیین مکان و نوع چشمه‌های آنومالی گرانی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 33-44]
 • برازش، محمد New improvement in interpretation of gravity gradient tensor data using eigenvalues and invariants: An application to Blatchford Lake, Northern Canada [(مقالات آماده انتشار)]
 • براهیم زاده اردستانی، وحید تفکیک و بازسازی چشمه‌های گرانی باقی‌مانده و منطقه‌ای در حوزه تبدیل موجک [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • بیرقدار، یوسف طبقه‌بندی رخساره‌‌های سنگی با استفاده از چاه‌نگاری و بررسی تاثیر نگار صوتی بر آن به کمک شبکه عصبی مصنوعی در یکی از مخازن هیدروکربوری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 44-57]
 • برگریزان، محمود بررسی و تفسیر ساختارهای زیرسطحی تنگه هرمز با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک لرزه‌ای و داده‌های حفاری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 132-143]
 • برهانی، رضا تحلیل آماری- دینامیکی تاشدگی‌های وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال‌های 2000 تا 2015 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 127-146]
 • بشردوست، مهدی مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سرعت براساس همبستگی در پردازش داده‌های لرزه‌ای بازتابی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 40-55]
 • بنازاده ماهانی، محمدرضا شبیه‌سازی عددی جریان گرانی کف روی سطح شیب‌دار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 58-71]
 • بنی عامریان، جمال الدین برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منبع‏های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 70-88]
 • بنی‌عامریان، جمال ‏الدین سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • بنی‌عامریان، جمال الدین کاربرد تبدیل موجک گسسته دوبُعدی در برآورد مرز چشمه‌‌های گرانی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 55-66]
 • بنی‌‌عامریان، جمال‌‌الدین مقایسه نتایج به‌دست آمده از اِعمال روش AN-EUL روی داده‏های مغناطیسی، داده‏های مغناطیسی منتقل شده به قطب و داده‏های شبه‌گرانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 41-57]
 • بهادری، معین تحلیل عددی و میدانی انتشار امواج و ترک‌های حاصل از انفجار پیش‏شکافی در توده‌سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 49-65]
 • بهادری، معین تحلیل عددی اثرات ناشی از انفجار تک‌چال در تودۀ گلسنگی سد گتوند علیا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 56-72]
 • بهادری، معین تأثیر لرزش زمین ناشی از عملیات انفجار تونل‌های آبرسان و مخازن بر سازه‏های زیرزمینی سد گتوند علیا [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 51-60]
 • بهرامی، سمیه تحلیل همدیدی توفان حاره‌ای گونو و تاثیر آن بر جنوب‌ شرق ایران [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • بهرامی، فرانک Autumn rainfall anomalies and regional atmospheric circulation along establishment of weak la Nina after strong El Nino in Iran [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهروزمند، احمد علی تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 13-19]
 • بهزاد افشار، کتایون بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]

پ

 • پاژنگ، سپیده بررسی و تفسیر ساختارهای زیرسطحی تنگه هرمز با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک لرزه‌ای و داده‌های حفاری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 132-143]
 • پاکزاد، مهرداد بررسی جهت‌های اصلی تنش در شمال غرب ایران با استفاده از زمینلرزه‌های اصلی و پسلرزه‌های منطقه اهر- ورزقان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 103-117]
 • پاکزاد، مهرداد مقایسه خطای مکان‌یابی زمین‌لرزه‌‌های محلی در روش‌‌های خطی‌شده و غیرخطی با استفاده از داده‌‌های شبیه‌سازی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]
 • پاکزاد، مهرداد بررسی اثر توپوگرافی بر دامنه امواج لرزه‌ای با استفاده از شبیه‌سازی سه‌بعدی امواج لرز‌ه‌ای در شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 20-32]
 • پیران، میکائیل تحلیل شکاف‌ها با روش منطق فازی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 62-72]
 • پرخیال، سهیل ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 30-44]
 • پرخیال، سهیل تعیین محدوده مخزن زمین‌گرمایی سبلان با استفاده از وارون­سازی یک‌بُعدی و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 104-117]
 • پرخیال، سهیل تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]
 • پرخیال، سهیل مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 64-78]
 • پرنو، سعید مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 76-86]
 • پرهیزکار، داود بررسی نقش انسو (ENSO) در بارش سالانه ایران در دوره 1971 - 2000 [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 25-37]
 • پیروز، ایرج معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 1-18]
 • پگاه، احسان محاسبه اندازه خانک و دهانه کوچ در طراحی عملیات لرزه‏نگاری سه‌بُعدی با استفاده از مدل سرعت خطی: بررسی موردی میدان نفتی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 50-61]
 • پگاه فر، نفیسه بررسی گرادیان سرعت باد و شدت تلاطم بی‌بُعد شده با استفاده از نظریه همانندی مونین-ابخوف در زیرلایه زبری در یک منطقه شهری با توپوگرافی پیچیده (تهران) [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 69-85]
 • پوربیرانوند، شاهرخ محاسبه تانسور تنش براساس وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌‌ها و کاربرد آن در منطقۀ مکران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • پورکمر، فاطمه ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 40-53]
 • پورمحمد شاهوار، محمد محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های شبکه شتاب‌نگاری زلزله ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 157-171]
 • پورمقدم، پیمان NIOC’s requirements for data processing and interpretation in challenging geological environment [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 1-12]

ت

 • تاتار، محمد ساختارسرعتی پوسته در البرز غربی به روش برگردان هم‌زمان تابع‌های انتقال گیرنده و منحنی پاشندگی امواج سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 81-94]
 • تاتار، محمد لرزه‌شناسی دستگاهی بخش خاوری گسل مشا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 127-146]
 • تاتار، محمد تحلیل پس‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 5 فروردین ماه 1385 فین (MW = 5.9) (ایران- زاگرس) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 17-32]
 • تاتار، محمد توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • تاج فیروز، بهمن ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21 [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • تاجور، سید مجتبی تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل به‌منظور بررسی ساختارهای زمین‌شناسی و اکتشاف تله‌های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]
 • ترابی، سیاوش مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سرعت براساس همبستگی در پردازش داده‌های لرزه‌ای بازتابی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 40-55]
 • ترابی، مهدی Earthquake Luminosity: observations and theories [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترکیان، ایوب برآورد میزان بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن با دو روش دینامک شاره‌های محاسباتی و ون‌کارمن‌‌ [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 170-180]
 • تقی زاده، احسان ارزیابی محصولات بارش GPM و تصویربرداری رطوبت خاک با استفاده از داده‌های SMAP در شمال‌‌غرب ایران [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 70-86]
 • تقی زاده فرهمند، فتانه تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs زیر شرق ایران (بیرجند) با استفاده از روش تابع گیرنده P [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 124-138]
 • تقی‌‌زاده فرهمند، فتانه تغییرات عمق موهو در برخی از زون‌‌های زمین‌‌ساختی ایران با استفاده از روش تابع انتقال گیرنده P [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 132-152]
 • تقوی، فرحناز کاربرد تحلیل موجک در شناسایی رفتار بارش در مناطق غربی ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 13-30]
 • تقوی، فرحناز ارزیابی روش‌های زمین‌‌آماری مکانی در تعیین الگوی فضایی بارش: تحقیق موردی حوضه‌آبریز دریاچه نمک [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 89-110]
 • تکلو، میلاد تعیین محدوده مخزن زمین‌گرمایی سبلان با استفاده از وارون­سازی یک‌بُعدی و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 104-117]
 • تکنیک، وحید کاهش به قطب دیفرانسیلی نقشه مغناطیس هوایی ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 41-55]
 • تیموریان، اصغر استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 34-50]
 • توکلی، مرضیه ارزیابی نشانه‌های تغییر اقلیم در پهنه شمال غربی اقیانوس هند: واکاوی روند دمای سطح آب دریا در دوره 1950-2009 [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 26-40]
 • توکلی، مرضیه پیش بینی آماری میانگین ماهانه دمای سطح آب ناحیه شمال غربی اقیانوس هند [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 66-76]
 • توکلی مقدم، رضا برآوردکردن تخلخل مؤثر مخزن با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-18]

ث

 • ثابتی، حمید بررسی تغییر رخساره لرزه‌ای براساس خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی نشانگرهای لرزه‌ای: بررسی موردی در یکی از میدان‌های نفتی ایران [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • ثابت قدم، سمانه کاربست روش پردازش رقمی تصویر در تعیین ضریب خاموشی جوّ شهری تهران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • ثابت قدم، سمانه بررسی تأثیر روش‌های گوناگون آغازگری پالایه رقومی بر نتایج مدل‌ WRF [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 16-33]
 • ثبوتی، فرهاد برآورد ساختارهای سرعتی رسوبات سطحی در حوزه تهران با استفاده از پراکنش امواج سطحی لاو [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 68-81]
 • ثقفی، محمدعلی بررسی شارش و تلاطم در لایه مرزی جو یک منطقه با توپوگرافی پیچیده (تهران) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 73-91]

ج

 • جامعی، مژده ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه‌سازی شده با مدل L-MEB [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 92-106]
 • جدیری اکبری فام، حسین مدل‌سازی تغییرات دامنه و فاز امواج تبدیل‌یافته نسبت به دورافت و تغییرات نسبت VP/VS [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-92]
 • جیریایی شراهی، رضا تضعیف نوفه همدوس زمین غلت با استفاده از ترکیب ردلرزه شعاعی محلی و فیلتر میانگین [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • جعفریانی، مینا تغییرشکل‌‌ کلی و تغییرات زمانی و مکانی آن در سامانه‌‌های جوّی بارش‌زا در منطقه‌ای شامل ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-156]
 • جعفری حاجتی، فرشته بررسی پدیده برهم‌کنش بین زوج‌‌‌زمین‌لرزه 21 مرداد 1391 اهر – ورزقان و توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 13-24]
 • جعفری‌زاده، محمدرضا تصویربرداری سه‌بُعدی پوسته البرز مرکزی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی به روش توموگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 146-161]
 • جلالی، سید محمد اسماعیل بررسی اثر عوامل دستگاهی و مشخصات هندسی نمونه بر سرعت موج فشاری در نمونه‌های سنگی تراورتن [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 126-142]
 • جمالی، جواد برآورد توزیع تخلخل مخزن از نشانگر‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل عصبی- فازی NEFPROX در دشت گرگان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-15]
 • جمالی، فرشاد مطالعات ژئوتکنیکی در گستره سد خوانسار به روش رادار نفوذی به زمین تقویت شده [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 15-27]
 • جمیری، رحیم مکانیابی مجدد زمینلرزه‌های 20 سال اخیر منطقه شمال‌غرب ایران با استفاده از الگوریتم JHD [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهان‌تیغ، مسلم بررسی خطواره‌های زمین‌ساختی در ناحیه پشت‌بادام با استفاده از روش مغناطیس‌سنجی [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • جهان‌تیغ، مسلم تحلیل سطح روند با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و به‌کارگیری نُرم 1L: بررسی موردی روی داده‌های گرانی منطقه نکا استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • جهان‌تیغ، مسلم بررسی اندیس معدنی درح با استفاده از مدل‌سازی وارون داده‌های ژئوفیزیکی (M، Rs و IP) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 59-77]
 • جوان دلویی، غلام سازوکار گسله پیشانی کوهستان (MFF) زاگرس در طول جغرافیایی 46 تا 5/48 درجه شرقی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-106]
 • جوان دولویی، غلام شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 29 آذر 1389 محمدآباد ریگان (کرمان) و سازوکار کانونی آن براساس تحلیل پس لرزه ها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-70]
 • جوان دولویی، غلام تعیین پارامترهای ناهمسانگردی و راستای تنش محلی براساس تحلیل پس‌لرزه‌‌‌های زلزله 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان (استان کرمان) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 134-145]
 • جوان دولویی، غلام تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مرکزی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-12]
 • جوان دولوئی، غلام تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-35]
 • جوان دولوئی، غلام مدل‌سازی نگاشت انفجار در میدان نزدیک و بررسی پارامترهای مهم و مؤثر برآن [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 136-149]
 • جوان دولوئی، غلام تحلیل پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور (بزرگای گشتاوری 1/6) براساس داده‌‌‌‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری موقت محلی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-84]
 • جوان نژاد، رضا حل عددی شکل پایستار معادلات تراکمپذیر دوبعدی و ناآب‌ایستایی جوّ با روش فشرده مککورمک [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 28-46]
 • جوان نژاد، رضا کاربست روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم با پیمایش زمانی رونگه‌-کوتا چهار مرحله‌ای برای مسئله تنظیم راسبی غیرخطی ناپایا [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 57-74]
 • جواهریان، عبدالرحیم برآورد تخلخل مخزن از راه تحلیل چندنشانگری در یکی از میادین نفتی خلیج فارس [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • جواهریان، عبدالرحیم بررسی تغییر رخساره لرزه‌ای براساس خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی نشانگرهای لرزه‌ای: بررسی موردی در یکی از میدان‌های نفتی ایران [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • جواهریان، عبدالرحیم تحلیل عددی تأثیر عوارض ساختاری بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری (پلیمری) پلکسی‌گلاس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-11]
 • جواهریان، عبدالرحیم محاسبه اندازه خانک و دهانه کوچ در طراحی عملیات لرزه‏نگاری سه‌بُعدی با استفاده از مدل سرعت خطی: بررسی موردی میدان نفتی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 50-61]
 • جواهریان، عبدالرحیم مدل‌سازی انتشار امواج در محیط اکوستیکی دوبُعدی به روش تفاضل متناهی در حیطه فرکانس [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-16]
 • جواهریان، عبدالرحیم مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 33-43]
 • جواهریان، عبدالرحیم استفاده از روش LMR در تفکیک سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های متفاوت در مخزن ماسه‌سنگی غار میدان ابوذر در خلیج‌فارس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 13-23]
 • جواهریان، عبدالرحیم برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-37]
 • جواهریان، عبدالرحیم برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 79-90]
 • جواهریان، عبدالرحیم کاربرد روش‌های لرزه‌ای در بررسی شرایط تشکیل و اثبات حضور هیدرات گازی در دریای عمان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 65-78]
 • جواهریان، عبدالرحیم ادغام وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای و روابط فیزیک سنگی برای تحلیل و تعیین توزیع انواع شیل در یکی از میادین خلیج‌ فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • جواهری نیستانک، علیرضا تضعیف نوفههای تصادفی مقاطع لرزهای با استفاده از ترکیب تبدیل زمان- بسامد و تجزیه مُد تجربی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 126-139]

چ

 • چالاک، ملیحه شناسایی و شبیه‌سازی امواج گرانی‌- لختی در وردسپهر زیرین روی تهران در دوره 2015-1961 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 38-49]
 • چاوشی نژاد، آزده ارزیابی مدل‌های جهانی زمینوار GOCEو EGM2008با نقاط لاپلاس در ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 110-122]
 • چگینی، وحید تعیین اثر واداشت­های مهم بر گردش دریای خزر با استفاده از شبیه­سازی عددی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 118-142]
 • چگینی، وحید طبقه‌بندی سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تجربی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 63-75]
 • چن، لینگ کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-106]
 • چناری، مهسا تعیین جزئیات گسیختگی زمین‌لرزه‌های 18 ژوئن 2007 کهک و 27 سپتامبر 2010 شمال کازرون با استفاده از تصویرسازی معکوس امواج P دورلرز [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 19-39]

ح

 • حاتمی، محمدرضا تعیین ­مکان مجدد زمین‌لرزه­های ورزَقان- اَهر 6.5Mw, 6.3Mwو پس‌لرزه­های آن با استفاده از الگوریتم غیرخطی احتمالاتی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 143-159]
 • حاتمی، محمدرضا بررسی عوامل موثر بر وارون‌سازی یک چشمه پیچیده زمین‌لرزه‌ای با استفاده از لرزه‌‌نگاشت‌‌های مصنوعی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 134-148]
 • حاتمی، محمدرضا بررسی روش برگردان نسبی تانسور گشتاور لرزه‌ای با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و کاربرد آن در پس‌لرزه‌‌‌های زمین‌لرزه‌ 28 فوریه 2006 فاریاب 0/6=Mw [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]
 • حاتمی، محمدرضا مقایسه خطای مکان‌یابی زمین‌لرزه‌‌های محلی در روش‌‌های خطی‌شده و غیرخطی با استفاده از داده‌‌های شبیه‌سازی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]
 • حاتمی، محمدرضا مکان‌یابی مجدد زمین‌لرزه اصلی 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان Mn = 6.5 و پس‌لرزه‌‌‌‌های حاصل از آن به روش غیرخطی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 96-111]
 • حاتمی، محمدرضا تعیین سازوکار زمین‌‌لرزه‌های پیچیده با بزرگی متوسط [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 111-134]
 • حاتمی، محمدرضا تعیین سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها با بزرگی 5≤ Mn ≤ 2 در منطقه البرز با استفاده از قطبش اولین رسید موج P و نسبت دامنه موج S به دامنه موج P [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 122-144]
 • حاتم پور، مسعود تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • حاجیان، علیرضا روش تصویرسازی سریع مقاومت ویژه پس‌بینی برای داده‌های دو بعدی مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 123-145]
 • حاجی میرزاعلیان، فاطمه تعیین سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها با بزرگی 5≤ Mn ≤ 2 در منطقه البرز با استفاده از قطبش اولین رسید موج P و نسبت دامنه موج S به دامنه موج P [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 122-144]
 • حاجی ئی، فاطمه مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با داده‌های حفاری اکتشافی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 56-69]
 • حاجی‌ئی، فاطمه برآورد عمق توده‌‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 52-363]
 • حافظی، مژده کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389 [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • حبیبی، فریده تحلیل همدیدی توفان حاره‌ای گونو و تاثیر آن بر جنوب‌ شرق ایران [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • حبیبی، فریده اصلاح پیش‌بینی فرایند توفان حاره‌ای با انتخاب ویژگی‌‌‌های موثر [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-82]
 • حبیبی، فریده پیش‌بینی دیدافقی با آموزش شبکه پیشخور توسط الگوریتم یادگیری پس‌انتشار ارتجاعی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 66-81]
 • حبیبیان، بنفشه Three-dimensional Magnetotelluric Modeling of data from Northeast of Gorgan Plain [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجت، آزاده ارائه روشی جدید برای شناسایی مناطق دارای پتانسیل زمین‌گرمایی (ژئوترمال) با استفاده از مدل‌های ماهواره‌ای میدان مغناطیسی پوسته [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-43]
 • حدادیان، آرش تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • حیدری، رضا اثر چشمه میکروترمورها در تعیین مشخصات ساختگاهی با استفاده از روش H/V [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • حیدری، رضا تخمین تک ایستگاهه پارمترهای هشدار زمینلرزه با استفاده از منحنی پوش دامنه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدری، مصطفی ارزیابی تغییرات پارامترهای لرزه‌‌ای با جایگزینی شاره‌‌ در سنگ مخزن کربناته [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • حیدریان، علیرضا شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 62-72]
 • حیدریان، علیرضا شناسایی گسل‌ها در داده‌های لرزه‌ای بازتابی به کمک نشانگر سوبل [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 85-96]
 • حیدریان شهری، محمدرضا زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 116-132]
 • حیدریان شهری، محمد رضا تفسیر ناهنجاری‌های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی و گمانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 87-109]
 • حسینی، پریسا تخمین تک ایستگاهه پارمترهای هشدار زمینلرزه با استفاده از منحنی پوش دامنه [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیده زینت کاربرد تبدیل موجک پیوسته در بهینه‌سازی نسبت H/V برای ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای منطقه درگهان قشم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 124-138]
 • حسینی، سمیرا بررسی لرزه‌خیزی و مدل‌سازی یک‌بُعدی ساختار پوسته در منطقه تبریز [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • حسینی، کیوان بررسی کیفیت داده‌های ثبت‌شده با شتاب‌سنج گوشی‌های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 140-156]
 • حسینی، مسعود مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 76-86]
 • حسین زاده گویا، ناصر ارائه روشی جدید برای شناسایی مناطق دارای پتانسیل زمین‌گرمایی (ژئوترمال) با استفاده از مدل‌های ماهواره‌ای میدان مغناطیسی پوسته [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-43]
 • حسین زاده گویا، ناصر وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 13-31]
 • حسین‌‌زادۀ گویا، ناصر وابستگی شکل مغناطیس‌سپهر (مگنتوسفر) به مقاومت ویژۀ محیط در شبیه‌‌سازی‌های جهانی مگنتوهیدرودینامیک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 12-24]
 • حسینی شعار، بهنام کاربرد روش‌های لرزه‌ای در بررسی شرایط تشکیل و اثبات حضور هیدرات گازی در دریای عمان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 65-78]
 • حفیظی، محمدکاظم بررسی اثر بسامد مرکزی آنتن‌ و کاربرد پارامترهای پردازشی در مکان‌یابی تاسیسات شهری مدفون به روش GPR [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 93-106]
 • حفیظی، محمد کاظم کاربرد مدل‌سازی پیشرو و الگوریتم پردازشی مناسب در تعیین محل قنات به روش GPR [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 67-82]
 • حفیظی، محمد کاظم Estimation of harmonic interference parameters of surface-NMR signal using an adaptive method and residual signal power [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 13-25]
 • حقیقی، مرجانه مطالعه لایه اکمن به‌دام‌افتاده در بستر سواحل غرب تنگه هرمز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • حکیمی، بهشته مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 115-139]
 • حکیمی نژاد، حمید پیش‌بینی تراوایی سنگ مخزن با استفاده از روش‌های عدم قطعیت: سیستم فازی نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 82-91]
 • حمیدیان پور، محسن تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 83-109]
 • حمیدی حبیب، علی بهبود برآوردتوزیع تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ایمولفه‌های تک‌‌بسامد،‌ پهنای نوار لحظه‌ایو افزایش زمانtime gain) ): بررسی موردی بر روی یکی از میادین هیدروکربوری خلیج فارس [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • حمیدی حبیب، علی بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-106]
 • حمزه ‏لو، حسین حمزه ‏لو برآورد ساختار سرعت موج برشی و تغییرات عمق موهو در جنوب‏شرق ایران، با استفاده از وارون‏سازی هم‌زمان پاشش امواج سطحی و تابع گیرنده موج P [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 112-127]
 • حمزه‏ لو، حسین شناسایی پارامترهای گسل مسبب زمین‏لرزه 20 دسامبر 2010 ریگان با استفاده از شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-20]
 • حمزه لو، حسین رابطه کاهندگی بیشینه شتاب طیفی افقی جنبش زمین برای شمال غرب ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 76-90]
 • حمزه لو، حسین برآورد ضریب کیفیت امواج برشی و کدا در ناحیه هرمزگان، جنوب ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 111-131]
 • حمزه لو، حسین شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین برای زمین‌لرزه 1383 فیروزآباد-کجور، شمال ایران [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 1-13]

خ

 • خادم العموم، بنیامین ادغام وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای و روابط فیزیک سنگی برای تحلیل و تعیین توزیع انواع شیل در یکی از میادین خلیج‌ فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • خادم‌پیر، مصطفی تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون‌سازی کمترین مربعات مقید شده [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • خالقی زواره، حسن حساسیت‌سنجی میدان باد سطحی شبیه‌سازی شده‌ توسط مدل WRF در منطقه خلیج فارس به شرایط اولیه و طرحواره‌های پارامترسازی لایه مرزی سیاره‌ای: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خان سالاری، سکینه بررسی تغییرات هلیسیتی و شار هلیسیتی در توفان استوایی گونو [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 97-115]
 • ختار، بهناز بررسی و مقایسه توانایی GISدر پهنه‌بندی توزیع فصلی و سالانه تابش خورشیدی کل (بررسی موردی: استان‌های مرکزی ایران) [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • خجسته، فاطمه بهبود توان تفکیک طیف سرعت با استفاده از روش شباهت وزنی [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • خجم لی، اله یار ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 30-44]
 • خدادی، محمد مهدی منابع رطوبت و ترابرد ماهانه آن روی ایران و برهمکنش آن بامونسون هندوستان و پُرارتفاع جنب‌حاره‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 96-113]
 • خداّم، نوشین بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • خدامرادپور، مهران شبیه‌‌سازی دبی رودخانه کارون با طرحواره سطح OSU به شکل جفت نشده و جفت شده با مدل SIMTOP [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-107]
 • خدامرادپور، مهرانه ارزیابی مدل برف طرحواره سطح NOAH-MP جفت‌شده با مدل منطقه‌ای WRF در بارش‌های سنگین برف در شمال و غرب ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 146-163]
 • خیری ملومه، میثم تعیین ساختار سرعتی و مطالعه لرزه‌خیزی تهران و ارتفاعات البرز در دهه اخیر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 78-95]
 • خلیلی، علی ارزیابی مخاطره تداوم خشک‌سالی با استفاده از داده‌های بارندگی سالانه قرن گذشته در ایستگاه‌های قدیمی ایران [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 13-23]
 • خواجوی، رضا بررسی کیفیت داده‌های ثبت‌شده با شتاب‌سنج گوشی‌های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 140-156]
 • خوجم‌لی، الله‌یار تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]
 • خوشحال جهرمی، فاطمه مقایسه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و مدل رگرسیونی لیناکر در پیش‌بینی کمینه دمای روز بعد (مطالعه موردی: کرمان، شیراز، رشت و همدان) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 107-121]
 • خوشدل، حسین به‌کارگیری مدل فازی عصبی در برآورد پارامترهای مخزن با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای- بررسی موردی در یک مخزن هیدروکربوری در ایران مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 84-95]

د

 • دارند، محمد ارزیابی دقت داده‌های بارش مرکز اقلیم‌شناسی بارش جهانی بر روی ایران [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 95-113]
 • دانشمند، حجت اله تحلیل طیفی خشکسالی‌های ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 28-47]
 • دباغ، علی بررسی کاربرد عدد موج محلی در برآورد عمق داده های مغناطیسی؛ بررسی موردی: معدن سنگ آهن سیریز [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]
 • دریجانی، مهرداد مدل‌سازی و برگردان دوبُعدی داده‌های مغناطیسی منطقه شهمیرزاد استان سمنان به‌‌منظور تعیین عمق و شکل کانسارهای آهن [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 72-82]
 • دزفولیان، محمد امین طبقه‌بندی رخساره‌‌های سنگی با استفاده از چاه‌نگاری و بررسی تاثیر نگار صوتی بر آن به کمک شبکه عصبی مصنوعی در یکی از مخازن هیدروکربوری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 44-57]
 • دهقان، محمد جواد تصویرسازی توده‌های زیرسطحی با استفاده از روش توموگرافی احتمال داده‌های گرانی [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • دهقان منشادی، سید هادی برآورد شتاب طیفی در منطقه اصفهان و مقایسه نتایج با شتاب طیفی آیین‌نامه 2800 ایران و آیین‏نامه IBCامریکا [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • دهقان منشادی، سید هادی بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل‏ها در پهنه‏بندی مستقل از زمان خطر زمین‏لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 36-62]
 • دولتی ارده جانی، فرامرز کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 81-91]
 • دولتی ارده جانی، فرامرز ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 30-44]
 • دولتی ارده جانی، فرامرز تشخیص منطقه آلودگی حاصل از زه‌آب اسیدی با استفاده از مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌‌های ژئوالکتریک در محدودة کارخانة زغال‌شویی البرز شرقی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 95-111]
 • دولتی ارده‌جانی، فرامرز تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]
 • دولتی ارده‌جانی، فرامرز تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]

ذ

 • ذادق آبادی، احمد توسعه پارامترسازی طول زبری در لایه سطحی جو- اقیانوس بر اساس داده‌های اندازه‌گیری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 107-122]
 • ذاکری، زینب بررسی اثر داده‌گواری داده‌های ماهواره، prepbufr و GPSro در پیش‌بینی باد و بار گرد و خاک در دو مورد گرد و خاک در مدل WRF-Chem [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • ذاکری‌‌نژاد، زهره نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 112-123]
 • ذوالفقار، سپیده ارزیابی عددی عوامل مؤثر بر جابه‌جایی و دوران لرزه‌ای دیوار حائل وزنی در قیاس با روش‌های تحلیلی و تجربی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-65]

ر

 • ریاحی، محمدعلی تضعیف نوفه تصادفی با تبدیل موجک گسسته ضریب اتساع گویا [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • ریاحی، محمدعلی بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-106]
 • ریاحی، محمدعلی کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-11]
 • ریاحی، محمدعلی نشانگر لرزه‌‌ای تک‌بسامد به‌‌دست آمده از روش‌‌های تبدیل موجک پیوسته و تعقیب تطابق [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 83-93]
 • ریاحی، محمد علی تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-56]
 • ریاحی، محمد علی Constrained Seismic Sequence Stratigraphy of Asmari - Kajhdumi interval with well-log Data [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریاحی، محمد‌علی مقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایرانمقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 84-94]
 • ریاحی، محمدعلی ریاحی بهبود برآوردتوزیع تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ایمولفه‌های تک‌‌بسامد،‌ پهنای نوار لحظه‌ایو افزایش زمانtime gain) ): بررسی موردی بر روی یکی از میادین هیدروکربوری خلیج فارس [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • راست‌بود، اصغر افراز آهنگ لغزش بین گسل‌ها‌‌ی فعال بخش جنوبی البرز مرکزی با وارد کردن برهمکنش مکانیکی بین گسل‌ها‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 78-95]
 • راست‌بود، اصغر مدل‌‌سازی تغییر مختصات مسطحاتی نقاط سطحی زمین در چارچوب‌‌های مرجع ITRF در محدودة فلات ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 12-32]
 • راست‌بود، اصغر تحلیل حساسیت مدل‌های کشسان تغییرات همالرزه‌ای شتاب گرانی در سطح پوسته زمین به پارامترهای ورودی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 73-94]
 • راست‌بود، اصغر بررسی تغییرشکل بین‌لرزه‌ای در ناحیه برخورد صفحه‌های زمین‌ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 89-102]
 • راستگو، مهدی برآورد ضریب کیفیت امواج برشی و کدا در ناحیه هرمزگان، جنوب ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 111-131]
 • راستگو، مهدی برآورد ساختار سرعت موج برشی و تغییرات عمق موهو در جنوب‏شرق ایران، با استفاده از وارون‏سازی هم‌زمان پاشش امواج سطحی و تابع گیرنده موج P [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 112-127]
 • رایین، احمد اعتبارسنجی مدل یون‌سپهریIRI-2007 در یک بازه زمانی کمینه فعالیت‌های خورشیدی در منطقه تهران با استفاده از داده‌های ایستگاه یون‌سپهر (یونسفر) مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 16-27]
 • رایین، احمد بررسی تغییرات روزانه و فصلی محتوای کلی الکترون یون‌سپهر و ارتفاع بیشینه لایه F2 یون‌سپهری در منطقه تهران و مقایسه آن با مدل یون‌سپهری IRI-2007 [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 28-37]
 • راهبانی، مریم ارزیابی داده‌گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان گونو به محدوده‌های انتخابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رجب بیکی، فاطمه تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs زیر شرق ایران (بیرجند) با استفاده از روش تابع گیرنده P [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 124-138]
 • ریحانی پروری، محمد بررسی پیش‌بینی‌‌‌های مدل WRFبرای آب بارش‌شو و ارتباط آن بابرآوردبارش به کمک داده‌های رادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • رحیمی، بهنام تفسیر ناهنجاری‌های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی و گمانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 87-109]
 • رحیمی، حبیب برش نگاری دوبعدی موج ریلی برای پوسته و گوشته بالایی کپه داغ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 25-38]
 • رحیمی، حبیب برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در منطقه مکران، جنوب شرق ایران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • رحیمی، حبیب برآورد ساختارهای سرعتی رسوبات سطحی در حوزه تهران با استفاده از پراکنش امواج سطحی لاو [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 68-81]
 • رحیمی، حبیب برآورد توموگرافی دوبُعدی سرعت‌های فاز، گروه و ساختارسرعت امواج بُرشی در پهنه البرز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 21-36]
 • رحیمی، حبیب برآورد ضریب کیفیت امواج برشی و کدا در ناحیه هرمزگان، جنوب ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 111-131]
 • رحیمی، حبیب برآورد ضریب کیفیت موج‌های برشی و فشاری در پوسته شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 97-111]
 • رحیمی، حبیب برآورد ساختار سرعت موج برشی و تغییرات عمق موهو در جنوب‏شرق ایران، با استفاده از وارون‏سازی هم‌زمان پاشش امواج سطحی و تابع گیرنده موج P [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 112-127]
 • رحیمی، حبیب برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 156-170]
 • رحیمی، حبیب ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 53-69]
 • رحیمی، حبیب Estimation of the kinematic source parameters and frequency independent shear wave quality factor around the Bushehr province [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، ندا برآورد رابطه وابستگی فرکانسی ضریب کیفیت امواج فشارشی در جزیره قشم [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 110-118]
 • رحمانی، محمدرضا ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 30-44]
 • رحمانی، محمد رضا تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]
 • رحمانی، مرتضی بهبود توان تفکیک طیف سرعت با استفاده از روش شباهت وزنی [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • رحیمی باهوش، هدا شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین برای زمین‌لرزه 1383 فیروزآباد-کجور، شمال ایران [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 1-13]
 • رحیمی بهار، علی اکبر تعیین رخساره‌‌‌‌های سنگی با استفاده از خوشه‌سازی براساس نمودار با تفکیک‌پذیری چندتایی (MRGC) نمودار‌‌های پتروفیزیکی چاه: بررسی یکی از میدان‌‌‌های خلیج فارس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 11-30]
 • رحیمی دلخانی، امین مدل‌سازی عددی داده‌های رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 144-156]
 • رخ‌شاد، امیرمحمد مقایسه عملکرد الگوریتم ICA و حالت ترکیب شده آن با فازی (FUZZY-ICA) در پیش‌بینی بارش روزانه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • رستم‌پور، آرزو الگوهای همدیدی در دوران همراه و بدون بارش همزمان با چیرگی فاز 1 دیده :MJO مطالعه موردی جنوب باختری ایران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 73-87]
 • رستمی جلیلیان، شیما کاربرد تحلیل موجک در شناسایی رفتار بارش در مناطق غربی ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 13-30]
 • رشیدی، امین تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب‌شرق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضا، منا شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 29 آذر 1389 محمدآباد ریگان (کرمان) و سازوکار کانونی آن براساس تحلیل پس لرزه ها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-70]
 • رضایی، محمد تصویرسازی کانسار آهن اجت‌آباد با استفاده از داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 61-72]
 • رضاپور، مهدی شناسایی پارامترهای گسل مسبب زمین‏لرزه 20 دسامبر 2010 ریگان با استفاده از شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-20]
 • رضاپور، مهدی مقیاس بزرگی محلی (ML) برای البرز مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 59-71]
 • رضاپور، مهدی برآورد ضریب کیفیت امواج برشی و کدا در ناحیه هرمزگان، جنوب ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 111-131]
 • رضاپور، مهدی تحلیل زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور در استان لرستان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-89]
 • رضاخانی روزبهانی، فرشته دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • رضازاده، پرویز منابع رطوبت و ترابرد ماهانه آن روی ایران و برهمکنش آن بامونسون هندوستان و پُرارتفاع جنب‌حاره‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 96-113]
 • رضایی فرامانی، احسان Constrained Seismic Sequence Stratigraphy of Asmari - Kajhdumi interval with well-log Data [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی منش، مژگان کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389 [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • رضایی نایه، علی تعیین پارامترهای ناهمسانگردی و راستای تنش محلی براساس تحلیل پس‌لرزه‌‌‌های زلزله 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان (استان کرمان) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 134-145]
 • رضایی نایه، علی بررسی روش برگردان نسبی تانسور گشتاور لرزه‌ای با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و کاربرد آن در پس‌لرزه‌‌‌های زمین‌لرزه‌ 28 فوریه 2006 فاریاب 0/6=Mw [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]
 • رضائیان، مهناز کاهش به قطب دیفرانسیلی نقشه مغناطیس هوایی ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 41-55]
 • رضوی راد، فاطمه مدل‌سازی سه‌بُعدی مقاومت ویژه الکتریکی و قُطبش القایی به روش اجزای محدود در آرایش الکترودی مستطیلی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 153-172]
 • رضوی راد، فاطمه شناسایی منطقه آسیب دیده در اثر حفاری تونل‌‌ها با استفاده از مدل‌‌سازی دوبُعدی توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 42-54]
 • رضیئی، طیب شناسایی مناطق همگن بارشی ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 128-144]
 • رضیئی، طیب چشم‌اندازی از مناطق اقلیمی ایران به روش کوپن-گایگر در سده بیست و یکم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 84-100]
 • رضیئی، طیب شناسایی رژیم های دمایی ایران با استفاده از روشهای چند متغیره [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 15-35]
 • رعیت‌‌پیشه، فاطمه معرفی و مقایسه پایگاه‌هایداده بارشی و اسفزاریTRMM [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • رفیعایی، ارغوان تحلیل همدیدی آغاز بارش‌های فراگیر زودرس دوره سرد سال در ایرانauthor: [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • رفعتی، سمیه پیش‌بینی پتانسیل باد و ارزیابی نتایج در نواحی کوهستانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 96-114]
 • رنجبر سعادت آبادی، عباس تأثیر بی‌هنجاری‌های ماهانة الگوهای فشاری بر شرایط بارشی پاییزه در سواحل شمالی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 82-101]
 • رنجبر سعادت آبادی، عباس مطالعه بی‌هنجاری گردش‌های جوی همراه شده با فعالیت نوسان مادن-جولین و بارش زمستانه ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 49-65]
 • رنجبر سعادت آبادی، عباس Autumn rainfall anomalies and regional atmospheric circulation along establishment of weak la Nina after strong El Nino in Iran [(مقالات آماده انتشار)]
 • رنجی رودپشتی، هاشم مطالعات ژئوتکنیکی در گستره سد خوانسار به روش رادار نفوذی به زمین تقویت شده [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 15-27]
 • رهبر، سپیده مقایسه روش‌های مختلف تعیین سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک؛ مطالعه موردی شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 40-52]
 • روحانی، ابوالقاسم کامکار برداشت، پـردازش و تفسیـر دادههای GPRبرای شناسایی رسوبات زیرسطحی در سواحل جنوب‌شرقی دریای خزر [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 118-135]
 • روحی پناه، فاطمه بررسی توانمندی مدل SDSMدر ریزمقیاس­نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه‌های همدیدی یزد و طبس) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 104-125]
 • روستائی، فاطمه واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای با به‌کارگیری نظریه بِیز [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 17-30]
 • روشندل، امین تضعیف نوفههای تصادفی مقاطع لرزهای با استفاده از ترکیب تبدیل زمان- بسامد و تجزیه مُد تجربی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 126-139]
 • روشندل، امین برآورد ارتفاع بهینه در ادامه فراسو داده‌های گرانی به‌‌منظور اکتشاف کرومیت در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]
 • روشندل، امین کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 81-91]
 • روشندل کاهو، امین تضعیف نوفه همدوس زمین غلت با استفاده از ترکیب ردلرزه شعاعی محلی و فیلتر میانگین [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • روشندل کاهو، امین بهبود توان تفکیک طیف سرعت با استفاده از روش شباهت وزنی [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • روشندل کاهو، امین تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون‌سازی کمترین مربعات مقید شده [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • روشندل کاهو، امین جداسازی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 46-57]
 • روشندل کاهو، امین تضعیف نوفه‌های تصادفی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از فیلتر میانگین غیرمحلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • روشندل کاهو، امین تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 24-33]
 • روشندل کاهو، امین کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 79-88]
 • روشندل کاهو، امین تجزیه طیفی با قدرت تفکیک زیاد و کاربرد آن در آشکارسازی سایه‌های بسامد‌‌ کم ناشی از مخازن گازی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 61-68]
 • روشندل کاهو، امین نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 112-123]
 • روشندل کاهو، امین شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 62-72]
 • روشندل کاهو، امین شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 85-95]
 • روشندل کاهو، امین تضعیف نوفه‌های اتفاقی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تجزیه مُد تجربی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 61-68]
 • روشندل کاهو، امین تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 19-32]
 • روشندل کاهو، امین شناسایی گسل‌ها در داده‌های لرزه‌ای بازتابی به کمک نشانگر سوبل [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 85-96]
 • روشندل کاهو، امین جانشینی سیال و مدلسازی پیشرو لرزه ای در یکی از مخازن ماسه سنگی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریوندی، امیر اثر نوسان اطلس شمالی بر الگوی غالب وردایی ارتفاع ژئوپتانسیلی در منطقه مدیترانه با استفاده از تابع‌های متعامد تجربی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 66-77]

ز

 • زارع، مهدی تشخیص منطقه آلودگی حاصل از زه‌آب اسیدی با استفاده از مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌‌های ژئوالکتریک در محدودة کارخانة زغال‌شویی البرز شرقی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 95-111]
 • زارعی، سجاد مدل‌سازی عددی داده‌های رادار نفوذی زمین (GPR) با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 144-156]
 • زارعی، فاطمه تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 135-155]
 • زارعی، میثم شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 85-95]
 • زحمتکش، سالار برآورد تخلخل مخزن از راه تحلیل چندنشانگری در یکی از میادین نفتی خلیج فارس [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • زرین، آذر بررسی الگوی گردش جوّ در طول دوره‌‌های خشک و مرطوب در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 140-176]
 • زمانی، بهزاد بررسی و تفسیر ساختارهای زیرسطحی تنگه هرمز با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک لرزه‌ای و داده‌های حفاری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 132-143]
 • زمردیان، حسین تعیین یک شبه‌زمین‌وار دقیق با استفاده از یکتاسازی سطوح مبنای ارتفاعی با روش تکرار: بررسی موردی برای ایران [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • زمردیان، حسین تعیین عمق سنگ بستر با استفاده از روش گرانی‌سنجی در منطقه جنوب زاگرس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 61-69]
 • زین، هرمان تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • زین، هرمان مدل‌‌سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی-شده در کنار وارون‌سازی داده‌های گرانی به‌منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 31-47]
 • زندکریمی، سوما ارزیابی دقت داده‌های بارش مرکز اقلیم‌شناسی بارش جهانی بر روی ایران [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 95-113]
 • زهزایی، بنفشه ارزیابی روش‌های زمین‌‌آماری مکانی در تعیین الگوی فضایی بارش: تحقیق موردی حوضه‌آبریز دریاچه نمک [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 89-110]
 • زواررضا، پیمان بررسی گرادیان سرعت باد و شدت تلاطم بی‌بُعد شده با استفاده از نظریه همانندی مونین-ابخوف در زیرلایه زبری در یک منطقه شهری با توپوگرافی پیچیده (تهران) [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 69-85]

ژ

 • ژولیده‌سر، فرشاد بررسی خطواره‌های زمین‌ساختی در ناحیه پشت‌بادام با استفاده از روش مغناطیس‌سنجی [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • ژولیده‌سر، فرشاد تحلیل سطح روند با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و به‌کارگیری نُرم 1L: بررسی موردی روی داده‌های گرانی منطقه نکا استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • ژولیده‌سر، فرشاد بررسی اندیس معدنی درح با استفاده از مدل‌سازی وارون داده‌های ژئوفیزیکی (M، Rs و IP) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 59-77]

س

 • سیاری، حبیب الله توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 75-89]
 • ساعی نیا، الهام استفاده از روش‌های ژئوالکتریک در بررسی وضعیت نشت آب از محدوده سد رسوب‌گیر معدن مس میدوک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-134]
 • سیالی، امیره بررسی عوامل موثر بر وارون‌سازی یک چشمه پیچیده زمین‌لرزه‌ای با استفاده از لرزه‌‌نگاشت‌‌های مصنوعی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 134-148]
 • سالاری، مرضیه بررسی امواج کوهستان با استفاده از یک مدل تحلیلی دوبُعدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 123-139]
 • سیامکی، علی طراحی الگوی انفجار با استفاده از بسامد غالب و بیشینه مجاز سرعت ذرات [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 20-29]
 • سیاهکوهی، حمیدرضا تضعیف نوفه همدوس زمین غلت با استفاده از ترکیب ردلرزه شعاعی محلی و فیلتر میانگین [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 1-12]
 • سیاهکوهی، حمیدرضا تضعیف نوفههای تصادفی مقاطع لرزهای با استفاده از ترکیب تبدیل زمان- بسامد و تجزیه مُد تجربی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 126-139]
 • سیاهکوهی، حمیدرضا بهبود تشخیص اولین رسیدهای امواج Pبا استفاده از تداخل­سنجی فرامجازی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 82-93]
 • سیاهکوهی، حمیدرضا برآورد ضریب جذب داده‌های لرزه‌ای به کمک تحلیل زمان - بسامد براساس منظم‌سازی شکل‌ده [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • سیاهکوهی، حمیدرضا استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 37-49]
 • سیاه کوهی، حمیدرضا شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 62-72]
 • سیاه کوهی، حمیدرضا شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 85-95]
 • سیاه کوهی، حمیدرضا وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 13-31]
 • سیاه کوهی، حمیدرضا برآوردکردن تخلخل مؤثر مخزن با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-18]
 • سیاه کوهی، حمیدرضا تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 19-32]
 • سیاه‌کوهی، حمیدرضا بازسازی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از یک مدل خودبازگشتی چندمرحله‌ای [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 14-23]
 • سیاه‌کوهی، حمیدرضا بهبود نتایج روش شکست مرزی هم‌میان نقطه با استفاده از روش GRM [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 124-140]
 • سیاه‌کوهی، حمیدرضا معرفی نشانگر مرکز جرم مقیاس در حوزه موجک و به‌کارگیری آن در اکتشافات لرزه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-11]
 • سیاه‌کوهی، حمیدرضا تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مرکزی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-12]
 • سیاه‌کوهی، حمیدرضا محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-11]
 • سیاه‌کوهی، حمید رضا تبدیل فوریۀ زمان‌کوتاه برمبنای تنکی و کاربرد آن در تشخیص لایه‏های نازک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 36-48]
 • سیاه‌منصوری، اصغر بررسی رفتار نمونه‌های بتن درزه‌دار با استفاده از روش‌های سرعت موج تراکمی و مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 25-35]
 • سبزی پرور، علی مقایسه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و مدل رگرسیونی لیناکر در پیش‌بینی کمینه دمای روز بعد (مطالعه موردی: کرمان، شیراز، رشت و همدان) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 107-121]
 • سبزی پرور، علی اکبر نشان جداگانه و هم‌زمان پدیده‌های PDOو ENSOبر رخداد خشک‌سالی و ترسالی پاییزه جنوب ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 92-109]
 • سبزی‌پرور، علی‌اکبر بررسی و مقایسه توانایی GISدر پهنه‌بندی توزیع فصلی و سالانه تابش خورشیدی کل (بررسی موردی: استان‌های مرکزی ایران) [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • سبزی‌‌پرور، علی‌‌اکبر ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تابش خورشیدی کل روزانه و مقایسه آن با نتایج مدل آنگستروم (مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی تبریز) [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 30-41]
 • سپانلو، کامران تعیین ساختار سرعتی و مطالعه لرزه‌خیزی تهران و ارتفاعات البرز در دهه اخیر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 78-95]
 • سپهوند، محمدرضا تحلیل پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور (بزرگای گشتاوری 1/6) براساس داده‌‌‌‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری موقت محلی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-84]
 • سپهوند، محمدرضا ساختار پوسته در جنوب و جنوب شرق ایران براساس توابع انتقال گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 156-175]
 • ستاری، حمید تبدیل فوریۀ زمان‌کوتاه برمبنای تنکی و کاربرد آن در تشخیص لایه‏های نازک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 36-48]
 • سید حسنی، منصوره تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • سدیدخوی، احمد شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 29 آذر 1389 محمدآباد ریگان (کرمان) و سازوکار کانونی آن براساس تحلیل پس لرزه ها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-70]
 • سدیدخوی، احمد مدل‌سازی نگاشت انفجار در میدان نزدیک و بررسی پارامترهای مهم و مؤثر برآن [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 136-149]
 • سدیدخوی، احمد تعیین پارامترهای ناهمسانگردی و راستای تنش محلی براساس تحلیل پس‌لرزه‌‌‌های زلزله 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان (استان کرمان) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 134-145]
 • سدیدخوی، احمد واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای با به‌کارگیری نظریه بِیز [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 17-30]
 • سدیدخوی، احمد تغییرات عمق موهو در برخی از زون‌‌های زمین‌‌ساختی ایران با استفاده از روش تابع انتقال گیرنده P [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 132-152]
 • سدیدخوی، احمد تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مرکزی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-12]
 • سدیدخوی، احمد کاربرد تبدیل موجک پیوسته در بهینه‌سازی نسبت H/V برای ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای منطقه درگهان قشم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 124-138]
 • سیدعلی، سید محسن تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-56]
 • سعادت دستنائی، مهدی وارون‌سازی هم‌زمان و توأمان خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جزیره‌ای موازی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 48-68]
 • سعیدنژاد، موسی‌الرضا مدل‌سازی نگاشت انفجار در میدان نزدیک و بررسی پارامترهای مهم و مؤثر برآن [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 136-149]
 • سفیداری، ابراهیم معرفی کاربرد نرم‌افزار SeisART برای تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند و دانش مفسر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 64-77]
 • سکوتی، محمد رضا تصویرسازی لرزه‌ای در کمربندهای رورانده با ساختار پیچیده با نشانگرهای جنبشی میدان موج [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 95-116]
 • سلطانی مقدم، سعید تعیین ­مکان مجدد زمین‌لرزه­های ورزَقان- اَهر 6.5Mw, 6.3Mwو پس‌لرزه­های آن با استفاده از الگوریتم غیرخطی احتمالاتی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 143-159]
 • سلطانی مقدم، سعید تعیین ساختار سرعتی و مطالعه لرزه‌خیزی تهران و ارتفاعات البرز در دهه اخیر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 78-95]
 • سلیقه، محمد تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 83-109]
 • سلیمانی، مهرداد مدل‌سازی ناهمگنی جانبی سرعت در توموگرافی لرزه‌ای با تعریف تابع‌های سرعت اولیه متفاوت [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • سلیمانی، مهرداد تصویرسازی لرزه‌ای در کمربندهای رورانده با ساختار پیچیده با نشانگرهای جنبشی میدان موج [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 95-116]
 • سلمانی قزوینی، زهرا بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-52]
 • سلیمی دلشاد، میثم ارزیابی تغییرات پارامترهای لرزه‌‌ای با جایگزینی شاره‌‌ در سنگ مخزن کربناته [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • سینائیان، فریدون بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • سهرابی، قهرمان کاربرد روش‌ مغناطیس‌سنجی برای اکتشاف کانه‌زایی مس و طلا در محدوده اکتشافی پلی‌متال باشماق هشترود [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 39-48]
 • سهرابی، قهرمان تلفیق داده‌های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه‌زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین‌شهر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 119-127]
 • سهرابی بیدار، عبداله Seismic Amplification of Peak Ground Acceleration, Velocity, and Displacement by Two-Dimensional Hills [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوری، معصومه مطالعه بی‌هنجاری گردش‌های جوی همراه شده با فعالیت نوسان مادن-جولین و بارش زمستانه ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 49-65]
 • سوسر، ابرهاد دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]

ش

 • شادمانی، ناهید تشخیص منابع تأمین رطوبت و مسیر دقیق حرکت توده‌های هوای مرطوب مؤثر بر بارش‌های سیل‌آسا در غرب و جنوب ایران (مطالعه موردی: سیل 7 و 20 آبان 1394) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 50-63]
 • شاد منامن، نوید مدل‌سازی تغییرات دامنه و فاز امواج تبدیل‌یافته نسبت به دورافت و تغییرات نسبت VP/VS [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 67-92]
 • شاد منامن، نوید تلفیق داده‌های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه‌زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین‌شهر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 119-127]
 • شارقی، آرش Seismic Amplification of Peak Ground Acceleration, Velocity, and Displacement by Two-Dimensional Hills [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهسونی، هاشم معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 1-18]
 • شاهسونی، هاشم تصویرسازی لرزه‌ای در کمربندهای رورانده با ساختار پیچیده با نشانگرهای جنبشی میدان موج [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 95-116]
 • شاهقلیان، کوکب الگوهای همدیدی در دوران همراه و بدون بارش همزمان با چیرگی فاز 1 دیده :MJO مطالعه موردی جنوب باختری ایران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 73-87]
 • شبانیان، اسماعیل مطالعه ساختار سنگ‌کره در منطقه برخوردی زاگرس شمالی با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان توابع گیرنده و منحنی‌های پاشش امواج سطحی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 48-61]
 • شیخ محمدی، سمیه استفاده از متغیر کمکی ضریب سولفیدی به‌منظور بهبود نتایج برآورد مس با کوکریجینگ هم‌مختصات و کریجینگ با روند بیرونی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-58]
 • شیرزاد، تقی تعیین جهت‌یافتگی نوفه لرزه‌ای محیطی در منطقه البرز مرکزی/ایران با استفاده از تابع‌های همبستگی [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • شیرزادی تبار، فرزاد بررسی اثر متغیرهای موثر در پاسخ فرایند وارون‌سازی داده‌های الکترومغناطیس هوابرد در حوزه بسامد [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 38-50]
 • شرعی پور، زهرا تغییرات دید جوّی و عوامل مؤثر بر آن در ایستگاه ژئوفیزیک تهران طی دوره 10 ساله (2011-2001) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 128-141]
 • شرعی‌پور، زهرا اثرات عوامل ابرناکی و اوزون کلی بر تابش فرابنفش خورشیدی UV–B در منطقه اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 74-88]
 • شریفی، محمدعلی مقایسه روش‌های مختلف تعیین سطح تصحیح ارتفاع ژئودتیک؛ مطالعه موردی شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 40-52]
 • شریفی، محمدعلی مقایسه فیلترهای گاوسی و وینر در حذف خطاهای داده‌های GRACE [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 57-93]
 • شریفی، محمدعلی کاهش نوفه تصاویر نجومی با استفاده از معادلات مشتقات جزئی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 128-143]
 • شریفی، محمدعلی Wavelet analysis of GRACE K-band range rate measurements related to Urmia Basin [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 43-54]
 • شریفی، محمدعلی تلفیق مشاهدات GNSS و فاصله جفت ماهواره GRACE به کمک فیلترکالمن بی اثر، مطالعه موردی: بازیابی میدان گرانش شبیه‌سازی شده با مدل EGM96 [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، محمد علی مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی مدل‌های گرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌‌ها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 102-125]
 • شیروانی، امین پیش بینی آماری میانگین ماهانه دمای سطح آب ناحیه شمال غربی اقیانوس هند [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 66-76]
 • شعبانی، الهام واهم‌افزایی خطر زمین‌لرزه در شهر فیروزکوه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 88-102]
 • شعبانی، الهام بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل‏ها در پهنه‏بندی مستقل از زمان خطر زمین‏لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 36-62]
 • شیعه، مریم تعیین اثر واداشت­های مهم بر گردش دریای خزر با استفاده از شبیه­سازی عددی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 118-142]
 • شیعه علی، مریم طبقه‌بندی سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تجربی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 63-75]
 • شفیع‌پور، مجید برآورد میزان بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن با دو روش دینامک شاره‌های محاسباتی و ون‌کارمن‌‌ [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 170-180]
 • شفیع پور مطلق، مجید شبیه‌سازی صعود پَره دودکش با استفاده از روش ترکیبی دینامیک شاره‌های محاسباتی RANS-LES در شرایط خنثای جوّی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 66-83]
 • شمالی، ظاهرحسین تعیین جهت‌یافتگی نوفه لرزه‌ای محیطی در منطقه البرز مرکزی/ایران با استفاده از تابع‌های همبستگی [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • شمالی، ظاهرحسین تعیین ­مکان مجدد زمین‌لرزه­های ورزَقان- اَهر 6.5Mw, 6.3Mwو پس‌لرزه­های آن با استفاده از الگوریتم غیرخطی احتمالاتی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 143-159]
 • شمالی، ظاهرحسین بررسی عوامل موثر بر وارون‌سازی یک چشمه پیچیده زمین‌لرزه‌ای با استفاده از لرزه‌‌نگاشت‌‌های مصنوعی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 134-148]
 • شمالی، ظاهرحسین مقایسه خطای مکان‌یابی زمین‌لرزه‌‌های محلی در روش‌‌های خطی‌شده و غیرخطی با استفاده از داده‌‌های شبیه‌سازی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]
 • شمالی، ظاهرحسین مکان‌یابی مجدد زمین‌لرزه اصلی 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان Mn = 6.5 و پس‌لرزه‌‌‌‌های حاصل از آن به روش غیرخطی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 96-111]
 • شمالی، ظاهرحسین تعیین سازوکار زمین‌‌لرزه‌های پیچیده با بزرگی متوسط [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 111-134]
 • شمالی، ظاهرحسین بررسی ناهمسانگردی آزیموتی لرزه‌ای موج P در عرض زاگرس [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-112]
 • شمالی، ظاهرحسین بررسی تأثیر بی‌هنجاری‌های عمیق بر ساختار گوشته بالایی در توموگرافی زمان‌رسید امواج درونی به روش ACH [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 59-73]
 • شمالی، ظاهرحسین تعیین جزئیات گسیختگی زمین‌لرزه‌های 18 ژوئن 2007 کهک و 27 سپتامبر 2010 شمال کازرون با استفاده از تصویرسازی معکوس امواج P دورلرز [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 19-39]
 • شمالی، ظاهرحسین تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب‌شرق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمالی، ظاهرحسین مکانیابی مجدد زمینلرزه‌های 20 سال اخیر منطقه شمال‌غرب ایران با استفاده از الگوریتم JHD [(مقالات آماده انتشار)]
 • شمالی، ظاهر حسین اثر چشمه میکروترمورها در تعیین مشخصات ساختگاهی با استفاده از روش H/V [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • شمالی، ظاهر حسین بررسی روش برگردان نسبی تانسور گشتاور لرزه‌ای با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و کاربرد آن در پس‌لرزه‌‌‌های زمین‌لرزه‌ 28 فوریه 2006 فاریاب 0/6=Mw [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]
 • شمالی، ظاهر حسین محاسبه تانسور تنش براساس وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌‌ها و کاربرد آن در منطقۀ مکران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • شمالی، ظاهر حسین بررسی اثر توپوگرافی بر دامنه امواج لرزه‌ای با استفاده از شبیه‌سازی سه‌بعدی امواج لرز‌ه‌ای در شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 20-32]
 • شهرابی فراهانی، الهام تعیین یک شبه‌زمین‌وار دقیق با استفاده از یکتاسازی سطوح مبنای ارتفاعی با روش تکرار: بررسی موردی برای ایران [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • شهروزی، محسن انتخاب شتاب‌‌‌نگاشت‌‌‌های موردنیاز در تحلیل‌‌های تاریخچه‌زمانی با خوشه‌بندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در مقایسه با روش kمیانگین [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • شهروزی، محسن ارتقاء روش دسته ذرات بهینه‌یاب برای ترکیب مناسب نگاشت‌های جنبش نیرومند زمین [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 161-169]
 • شونینگر، جان لوک دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]

ص

 • صابری، محمدرضا Rock physics characterization of shale reservoirs: a case study [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 62-75]
 • صابری، محمد رضا ادغام وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ای و روابط فیزیک سنگی برای تحلیل و تعیین توزیع انواع شیل در یکی از میادین خلیج‌ فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • صادقی، مهدی شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 62-72]
 • صادقی، مهدی شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 85-95]
 • صادقی چورسی، طه برآورد بهینه و محلی محتوای الکترونی قائم با استفاده از مشاهدات کد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 54-66]
 • صداقت، بی بی رابعه مدل‌سازی و وارون‌سازی فشرده دوبعدی داده‌های مغناطیسی منطقه سیاه‏لت همراه با کاربست روش ماسک سیگنال [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 15-24]
 • صداقتی، عماد بررسی کیفیت داده‌های ثبت‌شده با شتاب‌سنج گوشی‌های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 140-156]
 • صدری نسب، مسعود شبیه‌سازی پاشش جوّی و ارزیابی دُز با کاربست مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 19-50]
 • صدیق عربانی، مجتبی کاربرد روش‌های لرزه‌ای در بررسی شرایط تشکیل و اثبات حضور هیدرات گازی در دریای عمان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 65-78]
 • صدیق مرتضوی، محمد مدل‌های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد‌روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال‌غربی دریای عرب [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 62-74]
 • صدیق مروستی، سیده صفورا مدل‌های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد‌روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال‌غربی دریای عرب [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 62-74]
 • صدودی، فروغ تغییرات عمق موهو در برخی از زون‌‌های زمین‌‌ساختی ایران با استفاده از روش تابع انتقال گیرنده P [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 132-152]
 • صفیان، غلام عباس تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 12-25]
 • صفر، محمود کنترل کیفی داده‌های رادار هواشناسی با استفاده از ساختار افقی و قائم برگشت‌پذیری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 120-131]
 • صفر، محمود بررسی اثر ‌‌گوارد داده‌‌های رادار در مدل عددی ARPS در شبیه‌سازی بارش حاصل از سامانة همدیدی 31 مارس 2009 در منطقه تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 94-112]
 • صفر، محمود تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • صفری، عبدالرضا مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی مدل‌های گرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌‌ها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 102-125]
 • صفرشاهی، مریم شناسایی پارامترهای گسل مسبب زمین‏لرزه 20 دسامبر 2010 ریگان با استفاده از شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-20]
 • صوفیانی، محمد رضا مطالعه موردی اثر گوارد داده‌های ایستگاه‌های دیدبانی و جوّ بالا بر برون‌داد بارش مدل WRF روی منطقه ایران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 110-119]

ض

 • ضرونی زاده، زهرا برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 156-170]
 • ضرونی‌زاده، زهرا محاسبه کاهندگی طیف دامنه جنبش زمین در ناحیه شمال‌غرب ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 128-141]

ط

 • طالبیان، مرتضی کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-106]
 • طباطبایی رئیسی، هاشم تلفیق داده‌های مقاومت ویژه و مغناطیس جهت تعیین شرایط کانه‌زایی و گسترش کانسار آهن موئیل مشکین‌شهر [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 119-127]
 • طباطبائی، هانیه افراز آهنگ لغزش بین گسل‌ها‌‌ی فعال بخش جنوبی البرز مرکزی با وارد کردن برهمکنش مکانیکی بین گسل‌ها‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 78-95]

ع

 • عابدی، میثم تفسیر بی‌هنجاری‌ مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از روش‌ گرادیان کامل نرمال [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]
 • عابدی، میثم مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 72-83]
 • عابدی، میثم مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 77-90]
 • عابدی، مریم مدل‌سازی دوبُعدی داده‌های گرانی‌ با استفاده از روش معکوس‌سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 92-108]
 • عابدینی، عباس عرضه رهیافتی جدید برای تعیین مولفه‌های انحراف قائم با استفاده از تصویربرداری سمت‌الرأسی از ستارگان [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • عالمزاده، شاهین ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5 [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-21]
 • عالم زاده، شاهین بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس-مدیترانه-جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروزة CMIP5 [(مقالات آماده انتشار)]
 • عالم‌زاده، شاهین تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 64-80]
 • عامل سخی، مسعود Seismic Amplification of Peak Ground Acceleration, Velocity, and Displacement by Two-Dimensional Hills [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، امین لرزه‌شناسی دستگاهی بخش خاوری گسل مشا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 127-146]
 • عباسی، قربانعلی دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • عباسی، محمدرضا لرزه‌شناسی دستگاهی بخش خاوری گسل مشا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 127-146]
 • عباسی، محمد رضا سازوکار گسله پیشانی کوهستان (MFF) زاگرس در طول جغرافیایی 46 تا 5/48 درجه شرقی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-106]
 • عباسی، محمد‌رضا شناسایی گسل مسبب زمین لرزه 29 آذر 1389 محمدآباد ریگان (کرمان) و سازوکار کانونی آن براساس تحلیل پس لرزه ها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 59-70]
 • عبدالهی، سمیه مدل‌‌سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی-شده در کنار وارون‌سازی داده‌های گرانی به‌منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 31-47]
 • عدالت، علی استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 37-49]
 • عدالت، علی برآوردکردن تخلخل مؤثر مخزن با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-18]
 • عربی، سیاوش تغییر انحنا، کمیتی ناوردا به‌‌منظور بررسی تغییر‌ِشکل ارتفاعی شبکه‌‌های کنترل ژئودزی، تحقیق موردی: بررسی فرونشست خراسان با استفاده از مشاهدات ترازیابی دقیق [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 116-129]
 • عزتیان، ویکتوریا کاربرد روش‌‌های آماری در تحلیل نوسان‌های اوزون وِردسپهری [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 42-60]
 • عزتیان، ویکتوریا برآورد تولید اُزون سطح زمین و دودمِه نورشیمیایی با استفاده از غلظت NOx وO3 در اصفهان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 75-84]
 • عزیزی، مهدی ساختار پوسته در جنوب و جنوب شرق ایران براساس توابع انتقال گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 156-175]
 • عسکری، عبدالرحیم استفاده ازروش اجزاء محدود به‌منظور تفسیر داده‌‌های گرانی در دشت چابهار [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 94-101]
 • عشقی، حبیب‌اله برداشت، پـردازش و تفسیـر دادههای GPRبرای شناسایی رسوبات زیرسطحی در سواحل جنوب‌شرقی دریای خزر [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 118-135]
 • عظام، مجتبی ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21 [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • علیاری، علیرضا مطالعات ژئوتکنیکی در گستره سد خوانسار به روش رادار نفوذی به زمین تقویت شده [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 15-27]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریا و تاثیر آن بر ارتفاع امواج [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 11-24]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی تغییرات دید جوّی و عوامل مؤثر بر آن در ایستگاه ژئوفیزیک تهران طی دوره 10 ساله (2011-2001) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 128-141]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی بررسی گرادیان سرعت باد و شدت تلاطم بی‌بُعد شده با استفاده از نظریه همانندی مونین-ابخوف در زیرلایه زبری در یک منطقه شهری با توپوگرافی پیچیده (تهران) [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 69-85]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی بررسی شارش و تلاطم در لایه مرزی جو یک منطقه با توپوگرافی پیچیده (تهران) [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 73-91]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی مطالعه لایه اکمن به‌دام‌افتاده در بستر سواحل غرب تنگه هرمز [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 1-11]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی مدل‌های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد‌روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال‌غربی دریای عرب [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 62-74]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 75-89]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21 [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-52]
 • علی‌اکبری بیدختی، عباسعلی کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389 [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • علی‌اکبری بیدختی، عباسعلی تعیین اثر واداشت­های مهم بر گردش دریای خزر با استفاده از شبیه­سازی عددی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 118-142]
 • علی‌اکبری بیدختی، عباسعلی حل عددی معادلات بوسینسک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 53-65]
 • علی‌اکبری بیدختی، عباسعلی اثرات عوامل ابرناکی و اوزون کلی بر تابش فرابنفش خورشیدی UV–B در منطقه اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 74-88]
 • علی‌‌اکبری بیدختی، عباسعلی بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 58-76]
 • علیائی، احسان ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تابش خورشیدی کل روزانه و مقایسه آن با نتایج مدل آنگستروم (مطالعه موردی: ایستگاه همدیدی تبریز) [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 30-41]
 • علیجانی، بهلول تحلیل همدیدی آغاز بارش‌های فراگیر زودرس دوره سرد سال در ایرانauthor: [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • علیزاده، امید عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقه ای با پارامترسازی های فیزیکی مختلف در کشور ایران: مطالعه موردی سال 2010 [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده، امین ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه‌سازی شده با مدل L-MEB [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 92-106]
 • علیزاده چوبری، امید تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 135-155]
 • علیزاده چوبری، امید توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 75-89]
 • علی محمدی، مهریار ارزیابی داده‌گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان گونو به محدوده‌های انتخابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علمدار، کمال ادامه فروسوی پایدار داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از منظم‌سازی تیخونوف برای تخمین عمق توده‌های معدنی [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • علمدار، کمال تعادل در تخمین مرز توده‌ها و ساختارهای خطی بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • علمدار، کمال استفاده از عدد موج چند‌‌مدلی به‌‌منظور برآورد عمق توده‌های دایک و پله‌ای شیب‌دار از روی داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • علمدار، کمال تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 69-83]
 • علمدار، کمال برآورد مرز بی‌هنجاری‌های مغناطیسی رباط پشت‌‌بادام به کمک مشتقات میدان پتانسیل و ترکیبات مکانی و فازی بین آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-45]
 • علمدار، کمال بررسی ارتباط بین میدان‌های پتانسیل ادامه فراسو شده با عمق قرارگیری توده‌های معدنی با بررسی موردی در معدن سنگ‌آهن گل‌گهر [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • علمدار، کمال استفاده از روش انحراف معیار نرمال شده در برآورد مرز بی‌هنجاری‌‌های میدان پتانسیل [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 46-56]
 • علمدار، کمال استفاده از فیلترهای دورسنجی در پردازش تصاویر میدان پتانسیل [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 34-50]
 • علمدار، کمال استفاده از فیلتر مشتق قائم با مرتبه‌های متفاوت در تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 39-49]
 • علمدار، کمال تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 25-40]
 • علوی، امیر ارزیابی دقت روش‌های فشرده ترکیبی و اَبَرفشرده مرتبه ششم در شبکه‌های C-Dو LE: نمایش امواج گرانی‌- لختی و راسبی خطی [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • عمرانی، حمید دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • عموتقی، علی تلفیق مشاهدات GNSS و فاصله جفت ماهواره GRACE به کمک فیلترکالمن بی اثر، مطالعه موردی: بازیابی میدان گرانش شبیه‌سازی شده با مدل EGM96 [(مقالات آماده انتشار)]

غ

 • غفاریان، پروین حساسیت‌سنجی میدان باد سطحی شبیه‌سازی شده‌ توسط مدل WRF در منطقه خلیج فارس به شرایط اولیه و طرحواره‌های پارامترسازی لایه مرزی سیاره‌ای: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غفارپور جهرمی، سعید ارزیابی عددی عوامل مؤثر بر جابه‌جایی و دوران لرزه‌ای دیوار حائل وزنی در قیاس با روش‌های تحلیلی و تجربی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-65]
 • غفارپور جهرمی، سعید تأثیر مشخصات دینامیکی ساختگاه بر پاسخ لرزه‌ای و تحلیل و طراحی ساختمان‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • غفاری رزین، میررضا مدل‌سازی میدان سرعت پوسته زمین با استفاده از شبکه‌‌های عصبی مصنوعی ANNsبررسی موردی: شبکه ژئودینامیک ایران) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 91-103]
 • غفوری آشتیانی، محسن تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-35]
 • غلامی، سیاوش حساسیت‌سنجی میدان باد سطحی شبیه‌سازی شده‌ توسط مدل WRF در منطقه خلیج فارس به شرایط اولیه و طرحواره‌های پارامترسازی لایه مرزی سیاره‌ای: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غلامی، علی برآورد ضریب جذب داده‌های لرزه‌ای به کمک تحلیل زمان - بسامد براساس منظم‌سازی شکل‌ده [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • غلامی، علی تبدیل فوریۀ زمان‌کوتاه برمبنای تنکی و کاربرد آن در تشخیص لایه‏های نازک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 36-48]
 • غلامی، علی واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای با به‌کارگیری نظریه بِیز [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 17-30]
 • غلامی، علی کاربرد تبدیل موجک پیوسته در بهینه‌سازی نسبت H/V برای ریزپهنه‌بندی لرزه‌ای منطقه درگهان قشم [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 124-138]
 • غلامی، وحید برآورد ساختار سرعت موج برشی و تغییرات عمق موهو در جنوب‏شرق ایران، با استفاده از وارون‏سازی هم‌زمان پاشش امواج سطحی و تابع گیرنده موج P [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 112-127]
 • غلامی‌‌پور سی‌سختی، امیر زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 116-132]
 • غلام زاده، عباس برآورد رابطه وابستگی فرکانسی ضریب کیفیت امواج فشارشی در جزیره قشم [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 110-118]
 • غلام زاده، عباس برآورد ضریب کیفیت امواج SH در جزیره قشم با استفاده از پس‌لرزه‌های زلزله 6 آذر 1384 [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]

ف

 • فاتحی، مسلم بررسی کاربرد عدد موج محلی در برآورد عمق داده های مغناطیسی؛ بررسی موردی: معدن سنگ آهن سیریز [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]
 • فاتحی، مسلم مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با داده‌های حفاری اکتشافی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 56-69]
 • فاتحی، مسلم برآورد عمق توده‌‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 52-363]
 • فاتحی، مسلم برآورد مرز بی‌هنجاری‌های مغناطیسی رباط پشت‌‌بادام به کمک مشتقات میدان پتانسیل و ترکیبات مکانی و فازی بین آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-45]
 • فاتحی مرجی، محمد بررسی تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی خاک‌ها در حین آزمایش تحکیم [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 102-110]
 • فایشتر، یوهان بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 58-76]
 • فاکس ماول، کاترین ارائه روشی جدید برای شناسایی مناطق دارای پتانسیل زمین‌گرمایی (ژئوترمال) با استفاده از مدل‌های ماهواره‌ای میدان مغناطیسی پوسته [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-43]
 • فتاحی، مرتضی دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • فتاحی، مرتضی محاسبه نرخ‌لغزش در منطقه شش‌تراز گسل درونه به روش هیستوگرام و حداقل سن با استفاده از لومینسانس برانگیخته شده با نور [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 14-29]
 • فتاحی، مرتضی Earthquake Luminosity: observations and theories [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحیانپور، نادر بهبود مدل‌سازی پیشرو داده‌‌‌های رادار نفوذی به زمین (GPR)به روش عددی تفاضل متناهی [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • فتحیان‌‌پور، نادر بهبود وارون‌سازی دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از روش‌های خودکار انتخاب پارامتر منظم‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • فتحیان‌‌پور، نادر مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 64-78]
 • فریدونی، بهاره جانشینی سیال و مدلسازی پیشرو لرزه ای در یکی از مخازن ماسه سنگی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرزانگان، اسماعیل محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های شبکه شتاب‌نگاری زلزله ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 157-171]
 • فرزانه، سعید عرضه رهیافتی جدید برای تعیین مولفه‌های انحراف قائم با استفاده از تصویربرداری سمت‌الرأسی از ستارگان [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • فرزانه، سعید برآورد بهینه و محلی محتوای الکترونی قائم با استفاده از مشاهدات کد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 54-66]
 • فرزانه، سعید کاهش نوفه تصاویر نجومی با استفاده از معادلات مشتقات جزئی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 128-143]
 • فرزانه، سعید تلفیق مشاهدات GNSS و فاصله جفت ماهواره GRACE به کمک فیلترکالمن بی اثر، مطالعه موردی: بازیابی میدان گرانش شبیه‌سازی شده با مدل EGM96 [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهادی پور، سعید توفان‌های‌ خاک در منطقه غرب و جنوب غرب ایران و تأثیر آنها بر شار‌های تابشی: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 75-89]
 • فیض آبادی، براتعلی تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل به‌منظور بررسی ساختارهای زمین‌شناسی و اکتشاف تله‌های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]
 • فیض‌‌آبادی، براتعلی وابستگی شکل مغناطیس‌سپهر (مگنتوسفر) به مقاومت ویژۀ محیط در شبیه‌‌سازی‌های جهانی مگنتوهیدرودینامیک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 12-24]
 • فیض آقایی، فرزام توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • فضلی، مصطفی برآورد تولید اُزون سطح زمین و دودمِه نورشیمیایی با استفاده از غلظت NOx وO3 در اصفهان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 75-84]
 • فیضی‌نژاد، مسعود شبیه‌سازی پاشش جوّی و ارزیابی دُز با کاربست مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 19-50]
 • فلاحت، رضا پاسخ داده‌های لرزه‌نگاری به تزریق گاز به مخازن هیدروکربنی با اهداف ازدیاد برداشت و ذخیره‌سازی زیرزمینی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]
 • فلسفین، زهرا مدل‌سازی سه‌بُعدی مقاومت ویژه الکتریکی و قُطبش القایی به روش اجزای محدود در آرایش الکترودی مستطیلی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 153-172]
 • فلسفین، زهرا شناسایی منطقه آسیب دیده در اثر حفاری تونل‌‌ها با استفاده از مدل‌‌سازی دوبُعدی توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 42-54]
 • فهیمی، حسین بهبود نتایج روش شکست مرزی هم‌میان نقطه با استفاده از روش GRM [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 124-140]
 • فهیمی، سارا بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010 [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 31-51]

ق

 • قادر، سرمد حل عددی معادلات بوسینسک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 53-65]
 • قادر، سرمد حل عددی شکل پایستار معادلات تراکمپذیر دوبعدی و ناآب‌ایستایی جوّ با روش فشرده مککورمک [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 28-46]
 • قادر، سرمد حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 35-49]
 • قادر، سرمد بررسی دینامیک مسیر توفان مدیترانه از دیدگاه شار فعالیت موج راسبی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-45]
 • قادر، سرمد اعتبارسنجی مدل یون‌سپهریIRI-2007 در یک بازه زمانی کمینه فعالیت‌های خورشیدی در منطقه تهران با استفاده از داده‌های ایستگاه یون‌سپهر (یونسفر) مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 16-27]
 • قادر، سرمد بررسی تغییرات روزانه و فصلی محتوای کلی الکترون یون‌سپهر و ارتفاع بیشینه لایه F2 یون‌سپهری در منطقه تهران و مقایسه آن با مدل یون‌سپهری IRI-2007 [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 28-37]
 • قادر، سرمد شبیه‌سازی عددی جریان گرانی کف روی سطح شیب‌دار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 58-71]
 • قادر، سرمد مقایسه عملکرد روش‌های اَبَرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته‌سازی مکانی مدل آب کم‌عمق دولایه‌ای: نمایش امواج گرانی لختی و راسبی خطی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 49-69]
 • قادر، سرمد مدل‌های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد‌روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال‌غربی دریای عرب [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 62-74]
 • قادر، سرمد حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • قادر، سرمد کاربست داده‌گواری در مدل WRF برای شبیه‌سازی بارش ناشی از یک سامانه همدیدی در غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]
 • قادر، سرمد تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • قادر، سرمد حل عددی معادلات آب کم‌عمق دو لایه بر حسب متغیرهای فشارورد و کژفشار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • قادر، سرمد شناسایی حالت‌های بازتاب، جذب و انتشار امواج راسبی انتشار یابنده بالاسو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 23-37]
 • قادر، سرمد کاربست روش مک‌کورمک فشرده مرتبه چهارم با پیمایش زمانی رونگه‌-کوتا چهار مرحله‌ای برای مسئله تنظیم راسبی غیرخطی ناپایا [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 57-74]
 • قادر، سرمد تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • قادر، سرمد ارزیابی و مقایسه شبیه‌سازی‌های مدل‌های HARMONIE و WRF در مقیاس همرفتی در منطقه غرب ایران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • قادر، سرمد شبیه‌سازی پاشش جوّی و ارزیابی دُز با کاربست مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 19-50]
 • قادر، سرمد بررسی اثر داده‌گواری داده‌های ماهواره، prepbufr و GPSro در پیش‌بینی باد و بار گرد و خاک در دو مورد گرد و خاک در مدل WRF-Chem [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • قادر، سرمد حساسیت‌سنجی میدان باد سطحی شبیه‌سازی شده‌ توسط مدل WRF در منطقه خلیج فارس به شرایط اولیه و طرحواره‌های پارامترسازی لایه مرزی سیاره‌ای: مطالعه موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قادری، کورش مقایسه عملکرد الگوریتم ICA و حالت ترکیب شده آن با فازی (FUZZY-ICA) در پیش‌بینی بارش روزانه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 1-14]
 • قاری، حسینعلی معکوس‌سازی پارامترهای مدل کول-کول با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت برای داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 78-92]
 • قاری، حسینعلی پایش مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در آزمایشگاه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]
 • قاری، حسینعلی بررسی ارتباط بین میدان‌های پتانسیل ادامه فراسو شده با عمق قرارگیری توده‌های معدنی با بررسی موردی در معدن سنگ‌آهن گل‌گهر [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • قاسمی، احمدرضا تشخیص منابع تأمین رطوبت و مسیر دقیق حرکت توده‌های هوای مرطوب مؤثر بر بارش‌های سیل‌آسا در غرب و جنوب ایران (مطالعه موردی: سیل 7 و 20 آبان 1394) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 50-63]
 • قاسمی، سیده خدیجه Non-linear stochastic inversion of 2D gravity data using evolution strategy (ES) [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 26-42]
 • قاسمی، محمدرضا محاسبه نرخ‌لغزش در منطقه شش‌تراز گسل درونه به روش هیستوگرام و حداقل سن با استفاده از لومینسانس برانگیخته شده با نور [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 14-29]
 • قاسم العسکری، محمد کمال مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 33-43]
 • قاسم العسکری، محمد کمال برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 79-90]
 • قاسم‌العسکری، محمدکمال تعیین رابطة مدول‌های کشسان و حجم گاز در ناحیة مخزنی یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 34-44]
 • قاسم‌العسکری، محمدکمال برآورد پارامتر ناهمسانگردی γ در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از نگاره صوتی برشی دوقطبی در یکی از چاه‌های میدان پارس جنوبی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 139-150]
 • قاسم‌‌العسکری، محمدکمال تحلیل شکاف‌ها با روش منطق فازی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 62-72]
 • قاسمپور، فاطمه بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ‌نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 81-95]
 • قاسمی‌نیا، راضیه کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-106]
 • قاسمی ورنامخواستی، ابوذر شبیه‌سازی عددی جریان گرانی کف روی سطح شیب‌دار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 58-71]
 • قایمقامیان، محمدرضا پهنه‌بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت‌دیده زمین‌لرزه 1383 داهوئیه- زرند [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • قائدامینی، حبیب اله بررسی پیوند نوسان‌های مادن‌- جولیان با النینو- نوسان‌های جنوبی و بازخورد آن بر بارش‌های پاییزه استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-126]
 • قائد امینی، حبیب الله ارزیابی نشانه‌های تغییر اقلیم در پهنه شمال غربی اقیانوس هند: واکاوی روند دمای سطح آب دریا در دوره 1950-2009 [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 26-40]
 • قائد امینی، حبیب الله نشان جداگانه و هم‌زمان پدیده‌های PDOو ENSOبر رخداد خشک‌سالی و ترسالی پاییزه جنوب ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 92-109]
 • قائدرحمتی، رضا بهبود وارون‌سازی دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از روش‌های خودکار انتخاب پارامتر منظم‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • قائدرحمتی، رضا مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 64-78]
 • قائمی، هوشنگ مطالعه موردی اثر گوارد داده‌های ایستگاه‌های دیدبانی و جوّ بالا بر برون‌داد بارش مدل WRF روی منطقه ایران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 110-119]
 • قائمقامیان، محمدرضا اثر چشمه میکروترمورها در تعیین مشخصات ساختگاهی با استفاده از روش H/V [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • قائمقامیان، محمدرضا مقایسه روش‌های برآورد مولفه پیچشی جنبش زمین با استفاده از داده‌های شبکه شتاب‌نگاری متراکم [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 32-48]
 • قبادیان، وحید کاهش به قطب دیفرانسیلی نقشه مغناطیس هوایی ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 41-55]
 • قدرتی امیری، غلامرضا بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • قدس، عبدالرضا کاهش به قطب دیفرانسیلی نقشه مغناطیس هوایی ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 41-55]
 • قدس، عبدالرضا محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-11]
 • قدس، عبدالرضا محاسبه کاهندگی طیف دامنه جنبش زمین در ناحیه شمال‌غرب ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 128-141]
 • قدس، عبدالرضا توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • قدس، عبدالرضا برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 156-170]
 • قدس، عبدالرضا کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-106]
 • قدس، عبدالرضا مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 115-139]
 • قدیمی، مرتضی عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقه ای با پارامترسازی های فیزیکی مختلف در کشور ایران: مطالعه موردی سال 2010 [(مقالات آماده انتشار)]
 • قرایلو، مریم تأثیر هواویزها بر بارش در شرایط رطوبت‌های نسبی متفاوت: مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 135-155]
 • قربانی، احمد اثر پارامترهای موثر بر جفت‌شدگی الکترومغناطیس در مطالعات قطبش القایی بسامدی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 77-94]
 • قربانی، احمد بررسی رفتار نمونه‌های بتن درزه‌دار با استفاده از روش‌های سرعت موج تراکمی و مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 25-35]
 • قربانی، احمد معکوس‌سازی پارامترهای مدل کول-کول با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت برای داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 78-92]
 • قربانی، احمد پایش مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در آزمایشگاه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]
 • قربانی، احمد مدل‌سازی سه‌بُعدی مقاومت ویژه الکتریکی و قُطبش القایی به روش اجزای محدود در آرایش الکترودی مستطیلی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 153-172]
 • قربانی، احمد شناسایی منطقه آسیب دیده در اثر حفاری تونل‌‌ها با استفاده از مدل‌‌سازی دوبُعدی توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 42-54]
 • قربانی، احمد بررسی تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی خاک‌ها در حین آزمایش تحکیم [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 102-110]
 • قربانی، احمد استفاده از روش‌های ژئوالکتریک در بررسی وضعیت نشت آب از محدوده سد رسوب‌گیر معدن مس میدوک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-134]
 • قیصری، اسماعیل حل عددی معادلات بوسینسک تراکم‌ناپذیر با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 53-65]
 • قیطانچی، محمدرضا مکان‌یابی زمین‌لرزه‌های ثبت شده در شبکه محلی به روش بازگشت زمان در منطقه ریگان [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • قیطانچی، محمدرضا شناسایی گسل مسبب زمینلرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران با استفاده از مکان‌یابی مجدد پس لرزهها و سازوکار کانونی آن [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 54-67]
 • قیطانچی، محمدرضا تصویربرداری سه‌بُعدی پوسته البرز مرکزی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی به روش توموگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 146-161]
 • قیطانچی، محمدرضا تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs زیر شرق ایران (بیرجند) با استفاده از روش تابع گیرنده P [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 124-138]
 • قلعه‌نویی، سمیرا برآورد عمق، ضریب دامنه و فاکتور شکل هندسی کانسار باریت با استفاده از وارون‌سازی غیرخطی نامقید داده‌‌‌های گرانی‌سنجی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 60-75]
 • قمقامی ورکی، مهدی ریزمقیاس‌نماییِ تغییرات اقلیم با به‌کارگیری یک رهیافت آماری ناپارامتری در حوضه آبریز کرخه [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 142-157]
 • قناتی، رضا Estimation of harmonic interference parameters of surface-NMR signal using an adaptive method and residual signal power [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 13-25]
 • قنبری، سجاد کاربرد مدل‌سازی پیشرو و الگوریتم پردازشی مناسب در تعیین محل قنات به روش GPR [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 67-82]
 • قنبری، سجاد بررسی اثر بسامد مرکزی آنتن‌ و کاربرد پارامترهای پردازشی در مکان‌یابی تاسیسات شهری مدفون به روش GPR [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 93-106]
 • قنبر نژاد مغانلو، حامد تعیین محدوده مخزن با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان داده‌های لرزه‌ای [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 45-56]
 • قهرمان، نوذر بررسی مهارت مدل RegCMدر برآورد تبخیرتعرق پتانسیل در اقلیم گذشته و دوره 2021-2035، بررسی موردی: ایستگاه مشهد [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • قهرمان، نوذر کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 19-33]
 • قهرمان، نوذر ریزمقیاس‌نماییِ تغییرات اقلیم با به‌کارگیری یک رهیافت آماری ناپارامتری در حوضه آبریز کرخه [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 142-157]

ک

 • کارخانه، میثم بررسی الگوی گردش جوّ در طول دوره‌‌های خشک و مرطوب در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 140-176]
 • کاظمی، ملیحه برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 79-90]
 • کاظمی، ملیحه السادات مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 33-43]
 • کاظمی، ملیحه سادات و تعیین مدولهای کشسان در سازندهای کنگان Vp - Vs برآورد رابطه همبستگی و دالان در میدان پارس جنوبی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 71-81]
 • کاظمی، ملیحه‌سادات تعیین رابطة مدول‌های کشسان و حجم گاز در ناحیة مخزنی یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 34-44]
 • کاظمی، ملیحه‌سادات تعیین پارامترهای لامه و LMR در یکی از مخازن جنوب ایران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 83-93]
 • کاظمی، ملیحه‌سادات مقایسة نسبت Vp/Vsاز رابطة کاستاگنا و نگاره DSI [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 112-123]
 • کاظمی، ملیحه‌سادات برآورد پارامتر ناهمسانگردی γ در سازندهای کنگان و دالان با استفاده از نگاره صوتی برشی دوقطبی در یکی از چاه‌های میدان پارس جنوبی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 139-150]
 • کاظمی، ملیحه‌سادات‌‌ تحلیل شکاف‌ها با روش منطق فازی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 62-72]
 • کاظم زاده، عزت اله ارتباط تراکم‌‌پذیری منافذ با ضریب سیمان‌‌شدگی با هدف تأثیر بافت و نوع تخلخل در سنگ‌های کربناته [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 45-57]
 • کاظم زاده، عزت اله تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-47]
 • کامیابی آبکوه، سلمان مدل‌سازی داده‌‌های مگنتوتلوریک با قطبش H به روش تفاضل متناهی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 37-48]
 • کامکار روحانی، ابوالقاسم تعیین پارامترهای کیفی روسازی راه با استفاده از روش زمین‌نفوذGPR [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • کامکار روحانی، ابوالقاسم آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی و تحلیل مشخصه‌های تپ GPR [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 117-133]
 • کامکار روحانی، ابوالقاسم استفاده از عدد موج چند‌‌مدلی به‌‌منظور برآورد عمق توده‌های دایک و پله‌ای شیب‌دار از روی داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • کامکار روحانی، ابوالقاسم تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 69-83]
 • کامکار روحانی، ابوالقاسم مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 76-86]
 • کیامهر، رامین ارزیابی مدل‌های جهانی زمینوار GOCEو EGM2008با نقاط لاپلاس در ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 110-122]
 • کاویانی، ایوب Investigation of the strength and trend of seismic anisotropy beneath the Zagros collision zone [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 76-87]
 • کاویانی، مهشید کاربست تحلیل مولفه اصلی برای داده‌های هواشناختی در انتخاب ورودی شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • کاویانی چراتی، شهرام برآورد ضریب جذب داده‌های لرزه‌ای به کمک تحلیل زمان - بسامد براساس منظم‌سازی شکل‌ده [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 1-10]
 • کتیرایی بروجردی، پری‌‌سیما مقایسه داده‌‌های بارش ماهانه ماهواره‌‌ای و زمینی در شبکه‌‌ای با تفکیک زیاد روی ایران [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 149-160]
 • کیخایی، فاطمه طراحی و توسعه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و روش های آماری در دشت اراک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 17-29]
 • کیخسروی کیانی، محمد‌صادق معرفی و مقایسه پایگاه‌هایداده بارشی و اسفزاریTRMM [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • کدخدائی، علی بررسی و تفسیر ساختارهای زیرسطحی تنگه هرمز با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک لرزه‌ای و داده‌های حفاری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 132-143]
 • کرکوتی، احسان بررسی اثر توپوگرافی بر دامنه امواج لرزه‌ای با استفاده از شبیه‌سازی سه‌بعدی امواج لرز‌ه‌ای در شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 20-32]
 • کرمی، خلیل اعتبارسنجی مدل یون‌سپهریIRI-2007 در یک بازه زمانی کمینه فعالیت‌های خورشیدی در منطقه تهران با استفاده از داده‌های ایستگاه یون‌سپهر (یونسفر) مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 16-27]
 • کرمی، خلیل بررسی تغییرات روزانه و فصلی محتوای کلی الکترون یون‌سپهر و ارتفاع بیشینه لایه F2 یون‌سپهری در منطقه تهران و مقایسه آن با مدل یون‌سپهری IRI-2007 [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 28-37]
 • کرمی، خلیل شناسایی حالت‌های بازتاب، جذب و انتشار امواج راسبی انتشار یابنده بالاسو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 23-37]
 • کریمی، فرید تضعیف نوفههای تصادفی مقاطع لرزهای با استفاده از ترکیب تبدیل زمان- بسامد و تجزیه مُد تجربی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 126-139]
 • کریمی، فرید تضعیف نوفه‌های تصادفی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از فیلتر میانگین غیرمحلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • کریمی، گیلدا Non-linear stochastic inversion of 2D gravity data using evolution strategy (ES) [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 26-42]
 • کریمی، مصطفی پیش‌بینی پتانسیل باد و ارزیابی نتایج در نواحی کوهستانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 96-114]
 • کریمیان، مریم پس‌پردازش برون‌داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش‌بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 119-133]
 • کریم پور، محمد حسن تفسیر ناهنجاری‌های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی و گمانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 87-109]
 • کرینیتسکی، لئونید مطالعات ژئوتکنیکی در گستره سد خوانسار به روش رادار نفوذی به زمین تقویت شده [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 15-27]
 • کشاورز فرج خواه، ناصر ارزیابی تغییرات پارامترهای لرزه‌‌ای با جایگزینی شاره‌‌ در سنگ مخزن کربناته [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • کشاورز فرج‌خواه، ناصر تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب‌شرق ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشوری، فروغ بررسی ارتباط تغییرات زمانی غلظت گاز رادون با پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه بم به‌‌کمک شبکه عصبی آدالاین [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 113-126]
 • کشوری، فروغ بررسی ناهمسانگردی آزیموتی لرزه‌ای موج P در عرض زاگرس [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-112]
 • کشوری، فروغ بررسی تأثیر بی‌هنجاری‌های عمیق بر ساختار گوشته بالایی در توموگرافی زمان‌رسید امواج درونی به روش ACH [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 59-73]
 • کلائی، محمد جواد A study of magnetic drift motion of particles around the equatorial plasmapause by using the cluster observation [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 55-61]
 • کلهر، احمد اصلاح پیش‌بینی فرایند توفان حاره‌ای با انتخاب ویژگی‌‌‌های موثر [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-82]
 • کلهر، مصطفی برآورد میزان بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن با دو روش دینامک شاره‌های محاسباتی و ون‌کارمن‌‌ [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 170-180]
 • کلوندی، فروغ مطالعه ساختار سنگ‌کره در منطقه برخوردی زاگرس شمالی با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان توابع گیرنده و منحنی‌های پاشش امواج سطحی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 48-61]
 • کمالی، زهرا استفاده از وارون‌سازی داده­های سازوکار کانونی زمین‌لرزه ­برای بررسی رژیم تنش لرزه‌زمین‌ساختی استان فارس [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • کمالی، غلامعلی Autumn rainfall anomalies and regional atmospheric circulation along establishment of weak la Nina after strong El Nino in Iran [(مقالات آماده انتشار)]
 • کنعانی، فریده برآورد تولید اُزون سطح زمین و دودمِه نورشیمیایی با استفاده از غلظت NOx وO3 در اصفهان [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 75-84]
 • کنگازیان کنگازی، میترا برآورد عمق و تعیین محل تود‌ه‌های مغناطیسی با استفاده از سیگنال تحلیلی تانسور گرادیان مغناطیسی در حوزه بسامد [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • کن لی، سونگ بهبود وارون‌سازی دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از روش‌های خودکار انتخاب پارامتر منظم‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • کوثری، مونا کاهش نوفه تصاویر نجومی با استفاده از معادلات مشتقات جزئی [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 128-143]
 • کوهی زاده، مرجان نشان جداگانه و هم‌زمان پدیده‌های PDOو ENSOبر رخداد خشک‌سالی و ترسالی پاییزه جنوب ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 92-109]
 • کوهساری، امیرحسین استفاده از روش انحراف معیار نرمال شده در برآورد مرز بی‌هنجاری‌‌های میدان پتانسیل [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 46-56]

گ

 • گلی، مهدی نقش هموارسازی اثرات توپوگرافی – ایزوستازی بر آنومالی جاذبی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 141-153]
 • گلی، مهدی خطای برش انتگرال پوآسن برای انتقال فروسوی آنومالی های جاذبی باقیمانده [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلابی، مصطفی تعادل در تخمین مرز توده‌ها و ساختارهای خطی بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 47-60]
 • گلال‌زاده، علی‌رضا برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-37]
 • گلستانی، یحیی کنترل کیفی داده‌های رادار هواشناسی با استفاده از ساختار افقی و قائم برگشت‌پذیری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 120-131]
 • گلستانی، یحیی کاربست روش پردازش رقمی تصویر در تعیین ضریب خاموشی جوّ شهری تهران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • گلشاهی، حکیم ارزیابی دقت روش‌های فشرده ترکیبی و اَبَرفشرده مرتبه ششم در شبکه‌های C-Dو LE: نمایش امواج گرانی‌- لختی و راسبی خطی [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • گلشاهی، حکیم حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 35-49]
 • گلشاهی، حکیم مقایسه عملکرد روش‌های اَبَرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته‌سازی مکانی مدل آب کم‌عمق دولایه‌ای: نمایش امواج گرانی لختی و راسبی خطی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 49-69]
 • گلشاهی، حکیم حل عددی معادلات آب کم‌عمق دو لایه بر حسب متغیرهای فشارورد و کژفشار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • گلکار، فرید تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • گل محمدی، عباس تفسیر ناهنجاری‌های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی و گمانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 87-109]
 • گنجی خرم دل، ناصر طراحی و توسعه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و روش های آماری در دشت اراک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 17-29]
 • گوستافسن، نیلز ارزیابی و مقایسه شبیه‌سازی‌های مدل‌های HARMONIE و WRF در مقیاس همرفتی در منطقه غرب ایران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]

ل

 • لاری، کامران ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21 [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • لایقی، یهزاد حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 1-19]
 • لیاقت، علیرضا مطالعات ژئوتکنیکی در گستره سد خوانسار به روش رادار نفوذی به زمین تقویت شده [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 15-27]
 • لطیفی، هومن پیشنهاد الگوریتمی برای مدل‌سازی و تفسیر داده‌‌های سایزموالکتریک [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 51-61]
 • لنورمند، رولند تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-47]
 • لوک‌زاده، صدیقه کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 19-33]
 • لوکس، کارو مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 72-83]
 • لوکس، کارو مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 77-90]

م

 • مافی، صالح برآورد بهینه و محلی محتوای الکترونی قائم با استفاده از مشاهدات کد [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 54-66]
 • مان، یورگن معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 1-18]
 • متشرعی، آرش تعیین عمق سنگ بستر با استفاده از روش گرانی‌سنجی در منطقه جنوب زاگرس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 61-69]
 • متقی، خلیل محاسبه کاهندگی طیف دامنه جنبش زمین در ناحیه شمال‌غرب ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 128-141]
 • متقی، خلیل مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان 6.5 Mw ، جنوب‌شرق ایران با تداخل‌سنجی راداری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 96-108]
 • متقی، خلیل کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-106]
 • متقی، سیدخلیل توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • متقی، سیدخلیل برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 156-170]
 • متقی، سیدخلیل بررسی هندسه مرزهای ناپیوستگی در مکران ساحلی با استفاده از مهاجرت و مدل‌سازی توابع گیرنده [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 157-173]
 • متقی، سید خلیل محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-11]
 • متقی، سید خلیل مطالعه ساختار سنگ‌کره در منطقه برخوردی زاگرس شمالی با استفاده از وارون‌سازی هم‌زمان توابع گیرنده و منحنی‌های پاشش امواج سطحی [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 48-61]
 • متقی، علی اصغر بهینه‌سازی مکان‌یابی زمین‌لرزه‌ها در منطقه البرز مرکزی با استفاده از تأخیرهای زمانی همبستگی شکل‌موج‌ها [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 139-155]
 • متولی عنبران، سید جاسر Investigation of the strength and trend of seismic anisotropy beneath the Zagros collision zone [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 76-87]
 • متولی عنبران، سید هانی تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • متولی عنبران، سید هانی Non-linear stochastic inversion of 2D gravity data using evolution strategy (ES) [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 26-42]
 • متولی عنبران، سید هانی توسعه مدل توزیع دما و شار گرمایی در یک مقطع عمقی چندلایه با درنظرگرفتن مؤلفه‌های تولید گرما و رسانش گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-154]
 • محب الحجه، علیرضا ارزیابی اثر بسته‌موج‌های کژفشار اقیانوس اطلس شمالی بر مسیر توفان دریای مدیترانه در زمستان 2012-2011 [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • محب الحجه، علیرضا عدم قطعیت در تعیین امواج گرانی لختی در یک بررسی موردی روی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 13-32]
 • محب الحجه، علیرضا بررسی اثر ‌‌گوارد داده‌‌های رادار در مدل عددی ARPS در شبیه‌سازی بارش حاصل از سامانة همدیدی 31 مارس 2009 در منطقه تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 94-112]
 • محب الحجه، علیرضا بررسی دینامیک مسیر توفان مدیترانه از دیدگاه شار فعالیت موج راسبی [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 31-45]
 • محب الحجه، علیرضا حساسیت تولید امواج گرانی- لختی به درجه کژفشاری در مدل دولایه‌ای روی کره [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 109-123]
 • محب الحجه، علیرضا تحلیل چرخه‌های نوسان تاوه قطبی در یک مدل آب کم‌عمق برای پوش‌سپهر با استفاده از فرایافت‌های شبه‌لاگرانژی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • محب الحجه، علیرضا کاربست داده‌گواری در مدل WRF برای شبیه‌سازی بارش ناشی از یک سامانه همدیدی در غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]
 • محب الحجه، علیرضا ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5 [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-21]
 • محب الحجه، علیرضا تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • محب الحجه، علیرضا شناسایی و شبیه‌سازی امواج گرانی‌- لختی در وردسپهر زیرین روی تهران در دوره 2015-1961 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 38-49]
 • محب الحجه، علیرضا ارزیابی و مقایسه شبیه‌سازی‌های مدل‌های HARMONIE و WRF در مقیاس همرفتی در منطقه غرب ایران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • محب الحجه، علیرضا چندجمله‌ای درون‌یاب هرمیت درجه سوم یکنوا و کاربرد آن در تبدیل مختصات برای مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 21-38]
 • محب الحجه، علیرضا بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس-مدیترانه-جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروزة CMIP5 [(مقالات آماده انتشار)]
 • محب الحجه، علی‌رضا مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 51-59]
 • محب‌الحجه، علیرضا کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389 [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • محب‌الحجه، علیرضا اثر الگوی دورپیوند شرق اطلس-غرب روسیه (EA–WR) بر وردایی کم‌بسامد وردسپهر در جنوب‌غرب آسیا [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 25-39]
 • محب‌الحجه، علیرضا تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 64-80]
 • محب‌الحجه، علیرضا اثر چینش باد در سطح زمین و وردایست بر ناپایداری کژفشار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 114-127]
 • محب‌الحجه، علیرضا نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 89-104]
 • محب‌الحجه، علیرضا اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 51-64]
 • محبیان، رضا مقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایرانمقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 84-94]
 • محبیان، رضا نشانگر لرزه‌‌ای تک‌بسامد به‌‌دست آمده از روش‌‌های تبدیل موجک پیوسته و تعقیب تطابق [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 83-93]
 • محب‌زاده، حمید بررسی و مقایسه توانایی GISدر پهنه‌بندی توزیع فصلی و سالانه تابش خورشیدی کل (بررسی موردی: استان‌های مرکزی ایران) [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • محمدی، بهنام بررسی مخزن زمین‏گرمایی منطقه محلات استان مرکزی با استفاده از برگردان یک‏بُعدی و دوبُعدی داده‏های مگنتوتلوریک [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 10-25]
 • محمدی، حسین کاربرد تحلیل موجک در شناسایی رفتار بارش در مناطق غربی ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 13-30]
 • محمدی، سعیده تأثیر مشخصات دینامیکی ساختگاه بر پاسخ لرزه‌ای و تحلیل و طراحی ساختمان‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، علی بررسی ناپایداری در لایه سطحی دریا و تاثیر آن بر ارتفاع امواج [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 11-24]
 • محمدی، علی اثر چینش باد در سطح زمین و وردایست بر ناپایداری کژفشار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 114-127]
 • محمدی، علی توسعه پارامترسازی طول زبری در لایه سطحی جو- اقیانوس بر اساس داده‌های اندازه‌گیری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 107-122]
 • محمدی، علی چندجمله‌ای درون‌یاب هرمیت درجه سوم یکنوا و کاربرد آن در تبدیل مختصات برای مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 21-38]
 • محمدی، نجمیه تغییرات عمق موهو در برخی از زون‌‌های زمین‌‌ساختی ایران با استفاده از روش تابع انتقال گیرنده P [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 132-152]
 • محمدیان، میلاد بررسی پارامترهای لرزه‌ای سیستم‌های فولادی برون مرکز با تیر پیوند متوسط [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 105-118]
 • محمدیان، میلاد بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ‌نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 81-95]
 • محمدزاده، علی مدل‌سازی میدان سرعت پوسته زمین با استفاده از شبکه‌‌های عصبی مصنوعی ANNsبررسی موردی: شبکه ژئودینامیک ایران) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 91-103]
 • محمدزاده، میترا مدل‌سازی معکوس سه‌بُعدی مدل‌های گرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه‌‌ها [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 102-125]
 • محمدنیا، ستوده سازوکار گسله پیشانی کوهستان (MFF) زاگرس در طول جغرافیایی 46 تا 5/48 درجه شرقی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 93-106]
 • محمدنژاد، علیرضا اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002 [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 91-105]
 • محمدیها، امیر بررسی پیش‌بینی‌‌‌های مدل WRFبرای آب بارش‌شو و ارتباط آن بابرآوردبارش به کمک داده‌های رادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • محمدی ویژه، مهدی تعیین پارامترهای کیفی روسازی راه با استفاده از روش زمین‌نفوذGPR [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • محمدی ویژه، مهدی مقایسه روش رادار نفوذی به زمین و مغناطیس‌سنجی در بررسی‌های نزدیک به سطح: یک مطالعه موردی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 76-86]
 • محمدی‌ویژه، مهدی آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی و تحلیل مشخصه‌های تپ GPR [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 117-133]
 • محمودی، پیمان تحلیل طیفی خشکسالی‌های ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 28-47]
 • محمودی، مجید دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • محمودی، هدی Estimation of the kinematic source parameters and frequency independent shear wave quality factor around the Bushehr province [(مقالات آماده انتشار)]
 • مختاری، الهه مقایسه فیلترهای گاوسی و وینر در حذف خطاهای داده‌های GRACE [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 57-93]
 • مختاری، محمد تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-35]
 • مداحی، ایرج ارزیابی تغییرات پارامترهای لرزه‌‌ای با جایگزینی شاره‌‌ در سنگ مخزن کربناته [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • مدیریان، راهله پس‌پردازش برون‌داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش‌بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 119-133]
 • میری، مرتضی ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 40-53]
 • میراحمدی شلمزاری، شیرین تعیین پارامترهای ناهمسانگردی و راستای تنش محلی براساس تحلیل پس‌لرزه‌‌‌های زلزله 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان (استان کرمان) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 134-145]
 • مرادی، امیررضا Wavelet analysis of GRACE K-band range rate measurements related to Urmia Basin [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 43-54]
 • مرادی، سعید بررسی ارتباط بین میدان‌های پتانسیل ادامه فراسو شده با عمق قرارگیری توده‌های معدنی با بررسی موردی در معدن سنگ‌آهن گل‌گهر [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • مرادی، علی بررسی جهت‌های اصلی تنش در شمال غرب ایران با استفاده از زمینلرزه‌های اصلی و پسلرزه‌های منطقه اهر- ورزقان [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 103-117]
 • مرادی، علی برآورد ضریب کیفیت موج‌های برشی و فشاری در پوسته شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 97-111]
 • مرادی، علی توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 33-48]
 • مرادی، علی Investigation of the strength and trend of seismic anisotropy beneath the Zagros collision zone [دوره 11، شماره 5، 1397، صفحه 76-87]
 • مرادی، محمد تأثیر بی‌هنجاری‌های ماهانة الگوهای فشاری بر شرایط بارشی پاییزه در سواحل شمالی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 82-101]
 • مرادیان، فاطمه تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • مرادی چالشتری، یحیی بازسازی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از یک مدل خودبازگشتی چندمرحله‌ای [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 14-23]
 • مرادزاده، علی کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 81-91]
 • مرادزاده، علی بهبود وارون‌سازی دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از روش‌های خودکار انتخاب پارامتر منظم‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • مرادزاده، علی ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 30-44]
 • مرادزاده، علی تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]
 • مرادزاده، علی تصویرسازی کانسار آهن اجت‌آباد با استفاده از داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 61-72]
 • مرادزاده، علی مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 64-78]
 • مرادزاده، علی تشخیص منطقه آلودگی حاصل از زه‌آب اسیدی با استفاده از مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌‌های ژئوالکتریک در محدودة کارخانة زغال‌شویی البرز شرقی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 95-111]
 • مرادزاده، علی جانشینی سیال و مدلسازی پیشرو لرزه ای در یکی از مخازن ماسه سنگی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی شاه‌قریه، احمد جداسازی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 46-57]
 • مرتضی پور، سامان ارزیابی اثر بسته‌موج‌های کژفشار اقیانوس اطلس شمالی بر مسیر توفان دریای مدیترانه در زمستان 2012-2011 [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • مرتضی‌نژاد، غلام‌رضا ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 53-69]
 • مرجانی، ساجده عملکرد نسخه چهارم مدل اقلیمی منطقه ای با پارامترسازی های فیزیکی مختلف در کشور ایران: مطالعه موردی سال 2010 [(مقالات آماده انتشار)]
 • مردیان، مهدی طراحی و توسعه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و روش های آماری در دشت اراک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 17-29]
 • میررکنی، سید مجید کاربست تحلیل مولفه اصلی برای داده‌های هواشناختی در انتخاب ورودی شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • میررکنی، سید مجید بررسی توانمندی مدل SDSMدر ریزمقیاس­نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه‌های همدیدی یزد و طبس) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 104-125]
 • میررکنی، سید مجید نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 89-104]
 • میررکنی، سید مجید تحلیل چرخه‌های نوسان تاوه قطبی در یک مدل آب کم‌عمق برای پوش‌سپهر با استفاده از فرایافت‌های شبه‌لاگرانژی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • میرزایی، محمد عدم قطعیت در تعیین امواج گرانی لختی در یک بررسی موردی روی ایران [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 13-32]
 • میرزایی، محمد شناسایی و شبیه‌سازی امواج گرانی‌- لختی در وردسپهر زیرین روی تهران در دوره 2015-1961 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 38-49]
 • میرزایی، محمود بررسی مخزن زمین‏گرمایی منطقه محلات استان مرکزی با استفاده از برگردان یک‏بُعدی و دوبُعدی داده‏های مگنتوتلوریک [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 10-25]
 • میرزایی، محمود وابستگی شکل مغناطیس‌سپهر (مگنتوسفر) به مقاومت ویژۀ محیط در شبیه‌‌سازی‌های جهانی مگنتوهیدرودینامیک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 12-24]
 • میرزایی، نوربخش بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • میرزاخانیان، مرضیه استفاده از روش LMR در تفکیک سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های متفاوت در مخزن ماسه‌سنگی غار میدان ابوذر در خلیج‌فارس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 13-23]
 • میرزارضایی، میترا پیش‌بینی تراوایی سنگ مخزن با استفاده از روش‌های عدم قطعیت: سیستم فازی نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 82-91]
 • میرزایی علویجه، حسین محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های شبکه شتاب‌نگاری زلزله ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 157-171]
 • میرزائی، سعید معرفی کاربرد نرم‌افزار SeisART برای تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند و دانش مفسر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 64-77]
 • میرزائی، محمد حساسیت تولید امواج گرانی- لختی به درجه کژفشاری در مدل دولایه‌ای روی کره [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 109-123]
 • میرزائی، محمود وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 13-31]
 • میرزائی، نوربخش برآورد شتاب طیفی در منطقه اصفهان و مقایسه نتایج با شتاب طیفی آیین‌نامه 2800 ایران و آیین‏نامه IBCامریکا [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • میرزائی، نوربخش واهم‌افزایی خطر زمین‌لرزه در شهر فیروزکوه [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 88-102]
 • میرزائی، نوربخش بررسی ارتباط تغییرات زمانی غلظت گاز رادون با پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه بم به‌‌کمک شبکه عصبی آدالاین [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 113-126]
 • میرزائی، نوربخش بررسی تأثیر بی‌هنجاری‌های عمیق بر ساختار گوشته بالایی در توموگرافی زمان‌رسید امواج درونی به روش ACH [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 59-73]
 • میرزائی، نوربخش پهنه‌بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت‌دیده زمین‌لرزه 1383 داهوئیه- زرند [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • میرزائی، نوربخش بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل‏ها در پهنه‏بندی مستقل از زمان خطر زمین‏لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 36-62]
 • میرزائی، نوربخش تخمین تک ایستگاهه پارمترهای هشدار زمینلرزه با استفاده از منحنی پوش دامنه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مزرعه فراهانی، مجید بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010 [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 31-51]
 • مزرعه فراهانی، مجید تغییرشکل‌‌ کلی و تغییرات زمانی و مکانی آن در سامانه‌‌های جوّی بارش‌زا در منطقه‌ای شامل ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-156]
 • مزرعه فراهانی، مجید اصلاح پیش‌بینی فرایند توفان حاره‌ای با انتخاب ویژگی‌‌‌های موثر [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-82]
 • مزرعه فراهانی، مجید بررسی تغییرات هلیسیتی و شار هلیسیتی در توفان استوایی گونو [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 97-115]
 • مزرعه فراهانی، مجید تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 1-18]
 • مزرعه فراهانی، مجید چندجمله‌ای درون‌یاب هرمیت درجه سوم یکنوا و کاربرد آن در تبدیل مختصات برای مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 21-38]
 • مزینانی، احمد تعیین پارامترهای کیفی روسازی راه با استفاده از روش زمین‌نفوذGPR [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • مساح بوانی، علی‌رضا بررسی توانمندی مدل SDSMدر ریزمقیاس­نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه‌های همدیدی یزد و طبس) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 104-125]
 • مسعودیان، سید ابوالفضل معرفی و مقایسه پایگاه‌هایداده بارشی و اسفزاریTRMM [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • مشایخی، رباب بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 58-76]
 • مشیری، بهزاد اصلاح پیش‌بینی فرایند توفان حاره‌ای با انتخاب ویژگی‌‌‌های موثر [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-82]
 • مشکواتی، امیرحسین حل عددی شکل پایستار معادلات تراکمپذیر دوبعدی و ناآب‌ایستایی جوّ با روش فشرده مککورمک [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 28-46]
 • مشکواتی، امیرحسین Autumn rainfall anomalies and regional atmospheric circulation along establishment of weak la Nina after strong El Nino in Iran [(مقالات آماده انتشار)]
 • مشین چی اصل، میرستار تعیین عمق و نیم‌پهنای صفحه شیب‌دار از پتانسیل خودزا با استفاده از روش میانگین متحرک ثانویه با کاربرد منحنی‌های پنجره‌ای [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 86-96]
 • مشین چی اصل، میرستار پیشنهاد الگوریتمی برای مدل‌سازی و تفسیر داده‌‌های سایزموالکتریک [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 51-61]
 • مشین‌چی‌اصل، میرستار تعیین پارامترهای بی‌هنجاری‌های پتانسیل خودزا با روش تبدیل هیلبرت [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 26-34]
 • مظاهری، سید احمد تفسیر ناهنجاری‌های مغناطیسی معادن غربی سنگ آهن سنگان با استفاده از اطلاعات زمین‌شناسی و گمانه‌ها [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 87-109]
 • معصومی، زهره مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 115-139]
 • معصوم پورسماکوش، جعفر ارزیابی داده‌های مدل‌های اقلیمی CMIP5 در مقابل داده‌های مشاهده‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 40-53]
 • معماریان، محمدحسین بررسی امواج کوهستان با استفاده از یک مدل تحلیلی دوبُعدی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 123-139]
 • معماریان، محمد حسین بررسی پیش‌بینی‌‌‌های مدل WRFبرای آب بارش‌شو و ارتباط آن بابرآوردبارش به کمک داده‌های رادار تهران [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • معماریان، محمد حسین اثر نوسان اطلس شمالی بر الگوی غالب وردایی ارتفاع ژئوپتانسیلی در منطقه مدیترانه با استفاده از تابع‌های متعامد تجربی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 66-77]
 • معهود، مجید رابطه کاهندگی بیشینه شتاب طیفی افقی جنبش زمین برای شمال غرب ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 76-90]
 • مفیدی، عباس تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 83-109]
 • مفیدی، عباس بررسی الگوی گردش جوّ در طول دوره‌‌های خشک و مرطوب در سواحل جنوبی دریای خزر [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 140-176]
 • مقامی، شهرام Seismic Amplification of Peak Ground Acceleration, Velocity, and Displacement by Two-Dimensional Hills [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقصودی فلاح، مهیار اثر الگوی دورپیوند شرق اطلس-غرب روسیه (EA–WR) بر وردایی کم‌بسامد وردسپهر در جنوب‌غرب آسیا [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 25-39]
 • ملکی، بهزاد Estimation of the kinematic source parameters and frequency independent shear wave quality factor around the Bushehr province [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی، وحید مقایسه خطای مکان‌یابی زمین‌لرزه‌‌های محلی در روش‌‌های خطی‌شده و غیرخطی با استفاده از داده‌‌های شبیه‌سازی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]
 • ملکی، وحید مکان‌یابی مجدد زمین‌لرزه اصلی 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان Mn = 6.5 و پس‌لرزه‌‌‌‌های حاصل از آن به روش غیرخطی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 96-111]
 • ملکی، وحید تعیین سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها با بزرگی 5≤ Mn ≤ 2 در منطقه البرز با استفاده از قطبش اولین رسید موج P و نسبت دامنه موج S به دامنه موج P [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 122-144]
 • ملک‌پور دهکردی، کاظم اثر پارامترهای موثر بر جفت‌شدگی الکترومغناطیس در مطالعات قطبش القایی بسامدی [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 77-94]
 • ملکوتی، حسین توسعه پارامترسازی طول زبری در لایه سطحی جو- اقیانوس بر اساس داده‌های اندازه‌گیری [دوره 11، شماره 4، 1396، صفحه 107-122]
 • ملکوتی، حسین شبیه‌سازی پاشش جوّی و ارزیابی دُز با کاربست مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 19-50]
 • ملکوتی، حسین ارزیابی داده‌گواری وردشی سه بعدی در کاهش حساسیت شبیه‌سازی طوفان گونو به محدوده‌های انتخابی [(مقالات آماده انتشار)]
 • میمندی پاریزی، علی اکبر بررسی پارامترهای لرزه‌ای سیستم‌های فولادی برون مرکز با تیر پیوند متوسط [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 105-118]
 • منتظری، حبیب‌‌اله بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-39]
 • منصوری، داریوش شبیه‌سازی عددی جریان گرانی کف روی سطح شیب‌دار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 58-71]
 • منصوری، رضا مکان‌یابی زمین‌لرزه‌های ثبت شده در شبکه محلی به روش بازگشت زمان در منطقه ریگان [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • منفرد، سامان استفاده از وارون‌سازی داده­های سازوکار کانونی زمین‌لرزه ­برای بررسی رژیم تنش لرزه‌زمین‌ساختی استان فارس [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • مهاجرانی، سهیل بررسی اثر عوامل دستگاهی و مشخصات هندسی نمونه بر سرعت موج فشاری در نمونه‌های سنگی تراورتن [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 126-142]
 • مهدی اوغلی لاهرودی، بهنام وارون‌سازی دوبُعدی داده­های گرانی با تعریف نقطه یا امتدادی از بی‌هنجاری‌‌ زیرسطحی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • مهدویان، عباس بررسی پارامترهای لرزه‌ای سیستم‌های فولادی برون مرکز با تیر پیوند متوسط [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 105-118]
 • مهدویان، عباس بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ‌نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 81-95]
 • مهدویان فرد، فرزاد برش نگاری دوبعدی موج ریلی برای پوسته و گوشته بالایی کپه داغ [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 25-38]
 • مهرآور، صدیقه بررسی پیوند نوسان‌های مادن‌- جولیان با النینو- نوسان‌های جنوبی و بازخورد آن بر بارش‌های پاییزه استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-126]
 • مهرنیا، سید رضا استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 34-50]
 • موحدی، مجتبی کاربرد روش وارون خطی در تعیین پارامترهای منابع مغناطیسی منزوی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 49-62]
 • موسوی، زهرا مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان 6.5 Mw ، جنوب‌شرق ایران با تداخل‌سنجی راداری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 96-108]
 • موسوی، سید وحید شناسایی حالت‌های بازتاب، جذب و انتشار امواج راسبی انتشار یابنده بالاسو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 23-37]
 • موسوی، مینا بررسی مهارت مدل RegCMدر برآورد تبخیرتعرق پتانسیل در اقلیم گذشته و دوره 2021-2035، بررسی موردی: ایستگاه مشهد [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • موسوی، نعیم آزمون ثابت بودن چگالی با تانسورگرادیان به‌منظور به‌کارگیری صحیح روش فضای گرادیان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • موسوی الکاظمی، حسین نقش هموارسازی اثرات توپوگرافی – ایزوستازی بر آنومالی جاذبی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 141-153]
 • موسویان، سمیرا ساختارسرعتی پوسته در البرز غربی به روش برگردان هم‌زمان تابع‌های انتقال گیرنده و منحنی پاشندگی امواج سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 81-94]
 • موسوی بایگی، محمد ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه‌سازی شده با مدل L-MEB [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 92-106]
 • موسوی نسب، سید محمد بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-39]

ن

 • نادری، اصغر ارزیابی تغییرات پارامترهای لرزه‌‌ای با جایگزینی شاره‌‌ در سنگ مخزن کربناته [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • ناسوتی، یاسین تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل به‌منظور بررسی ساختارهای زمین‌شناسی و اکتشاف تله‌های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]
 • ناسوتی، عزیز تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل به‌منظور بررسی ساختارهای زمین‌شناسی و اکتشاف تله‌های نفتی احتمالی، بررسی موردی: جنوب سمنان [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 90-104]
 • ناصری، فرزین بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-39]
 • ناصری، محسن ارزیابی روش‌های زمین‌‌آماری مکانی در تعیین الگوی فضایی بارش: تحقیق موردی حوضه‌آبریز دریاچه نمک [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 89-110]
 • ناظم السادات، سیدمحمد جعفر ارزیابی نشانه‌های تغییر اقلیم در پهنه شمال غربی اقیانوس هند: واکاوی روند دمای سطح آب دریا در دوره 1950-2009 [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 26-40]
 • ناظم السادات، سیدمحمد جعفر نشان جداگانه و هم‌زمان پدیده‌های PDOو ENSOبر رخداد خشک‌سالی و ترسالی پاییزه جنوب ایران [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 92-109]
 • ناظم السادات، سید محمد جعفر بررسی پیوند نوسان‌های مادن‌- جولیان با النینو- نوسان‌های جنوبی و بازخورد آن بر بارش‌های پاییزه استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-126]
 • ناظم السادات، محمدجعفر پیش بینی آماری میانگین ماهانه دمای سطح آب ناحیه شمال غربی اقیانوس هند [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 66-76]
 • ناظم‌السادات، سید محمد جعفر الگوهای همدیدی در دوران همراه و بدون بارش همزمان با چیرگی فاز 1 دیده :MJO مطالعه موردی جنوب باختری ایران [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 73-87]
 • ناموران، مجتبی بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-39]
 • نانادسیکان، آناند مدل‌های جهانی برای بررسی شکوفایی گیاد‌روایانی (فیتوپلانکتونی) در دریای عمان و شمال‌غربی دریای عرب [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 62-74]
 • نبی بیدهندی، مجید تعیین رخساره‌‌‌‌های سنگی با استفاده از خوشه‌سازی براساس نمودار با تفکیک‌پذیری چندتایی (MRGC) نمودار‌‌های پتروفیزیکی چاه: بررسی یکی از میدان‌‌‌های خلیج فارس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 11-30]
 • نبی بیدهندی، مجید مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سرعت براساس همبستگی در پردازش داده‌های لرزه‌ای بازتابی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 40-55]
 • نبی بیدهندی، مجید تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 12-25]
 • نبی بیدهندی، مجید برآورد توزیع تخلخل مخزن از نشانگر‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل عصبی- فازی NEFPROX در دشت گرگان [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 1-15]
 • نبی بیدهندی، مجید طبقه‌بندی رخساره‌‌های سنگی با استفاده از چاه‌نگاری و بررسی تاثیر نگار صوتی بر آن به کمک شبکه عصبی مصنوعی در یکی از مخازن هیدروکربوری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 44-57]
 • نبی بیدهندی، مجید به‌کارگیری مدل فازی عصبی در برآورد پارامترهای مخزن با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای- بررسی موردی در یک مخزن هیدروکربوری در ایران مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 84-95]
 • نبی بیدهندی، مجید وارون‌سازی هم‌زمان و توأمان خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جزیره‌ای موازی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 48-68]
 • نبی‌بیدهندی، مجید برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-37]
 • نبی بید هندی، مجید تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-47]
 • نجاتی، علی تصویرسازی کانسار آهن اجت‌آباد با استفاده از داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 10، شماره 1، 1395، صفحه 61-72]
 • نجاتی کلاته، علی برآورد ارتفاع بهینه در ادامه فراسو داده‌های گرانی به‌‌منظور اکتشاف کرومیت در استان هرمزگان [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 1-9]
 • نجاتی کلاته، علی کاربرد تحلیل مکان عدد موج در اکتشافات مغناطیس‌سنجی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 81-91]
 • نجاتی کلاته، علی تجزیه طیفی با استفاده از روش وارون‌سازی کمترین مربعات مقید شده [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • نجاتی کلاته، علی جداسازی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 46-57]
 • نجاتی کلاته، علی تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]
 • نجاتی کلاته، علی تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • نجاتی کلاته، علی تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 24-33]
 • نجاتی کلاته، علی کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 79-88]
 • نجاتی کلاته، علی تجزیه طیفی با قدرت تفکیک زیاد و کاربرد آن در آشکارسازی سایه‌های بسامد‌‌ کم ناشی از مخازن گازی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 61-68]
 • نجاتی کلاته، علی نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 112-123]
 • نجاتی کلاته، علی تضعیف نوفه‌های اتفاقی در داده‌های لرزه‌ای با استفاده از تجزیه مُد تجربی [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 61-68]
 • نجاتی کلاته، علی وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 13-31]
 • نجار اعرابی، بابک بررسی تغییر رخساره لرزه‌ای براساس خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی نشانگرهای لرزه‌ای: بررسی موردی در یکی از میدان‌های نفتی ایران [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • نجار اعرابی، بابک پیش‌بینی تراوایی سنگ مخزن با استفاده از روش‌های عدم قطعیت: سیستم فازی نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 82-91]
 • نجارزاده، حمید تعیین رابطة مدول‌های کشسان و حجم گاز در ناحیة مخزنی یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 34-44]
 • نجیبی، علیرضا تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 12-25]
 • نجفی، ارسلان تحلیل سطح روند با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و به‌کارگیری نُرم 1L: بررسی موردی روی داده‌های گرانی منطقه نکا استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • نجفی، مجتبی بهبود تشخیص اولین رسیدهای امواج Pبا استفاده از تداخل­سنجی فرامجازی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 82-93]
 • نجفی پور، نوشین برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در منطقه مکران، جنوب شرق ایران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • نجفی علمداری، مهدی مقایسه فیلترهای گاوسی و وینر در حذف خطاهای داده‌های GRACE [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 57-93]
 • نیستانی، ابوالفضل کاربرد تحلیل موجک در شناسایی رفتار بارش در مناطق غربی ایران [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 13-30]
 • نیستانی، ابوالفضل کاربست داده‌گواری در مدل WRF برای شبیه‌سازی بارش ناشی از یک سامانه همدیدی در غرب ایران [دوره 11، شماره 1، 1396، صفحه 101-123]
 • نیستانی، ابوالفضل ارزیابی و مقایسه شبیه‌سازی‌های مدل‌های HARMONIE و WRF در مقیاس همرفتی در منطقه غرب ایران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • نصرآبادی، افسانه ساختار پوسته در جنوب و جنوب شرق ایران براساس توابع انتقال گیرنده و پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 156-175]
 • نصراصفهانی، محمدعلی کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389 [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • نصراصفهانی، محمدعلی اثر الگوی دورپیوند شرق اطلس-غرب روسیه (EA–WR) بر وردایی کم‌بسامد وردسپهر در جنوب‌غرب آسیا [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 25-39]
 • نصراصفهانی، محمدعلی تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 64-80]
 • نصراصفهانی، محمدعلی اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 51-64]
 • نصراصفهانی، محمدعلی تشخیص منابع تأمین رطوبت و مسیر دقیق حرکت توده‌های هوای مرطوب مؤثر بر بارش‌های سیل‌آسا در غرب و جنوب ایران (مطالعه موردی: سیل 7 و 20 آبان 1394) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 50-63]
 • نصراصفهانی، محمدعلی بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس-مدیترانه-جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروزة CMIP5 [(مقالات آماده انتشار)]
 • نصر اصفهانی، محمدعلی ارزیابی اثر بسته‌موج‌های کژفشار اقیانوس اطلس شمالی بر مسیر توفان دریای مدیترانه در زمستان 2012-2011 [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 1-14]
 • نصر اصفهانی، محمد علی اثر نوسان اطلس شمالی بر الگوی غالب وردایی ارتفاع ژئوپتانسیلی در منطقه مدیترانه با استفاده از تابع‌های متعامد تجربی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 66-77]
 • نصیری گنجینه‌کتاب، محمد کاربرد روش‌ مغناطیس‌سنجی برای اکتشاف کانه‌زایی مس و طلا در محدوده اکتشافی پلی‌متال باشماق هشترود [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 39-48]
 • نعمتی، مجید برآورد گسترش هندسی و بررسی برخی پارامترهای دینامیکی خردزمین‌لرزه‌‌ها در البرز شرقی به کمک ویژگی‌های بسامدی آنها [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • نقوی، مجتبی برآورد ضریب کیفیت موج‌های برشی و فشاری در پوسته شمال غرب ایران [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 97-111]
 • نیک‌بخش، محمد‌رسول تعیین پارامترهای بی‌هنجاری‌های پتانسیل خودزا با روش تبدیل هیلبرت [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 26-34]
 • نیک‌‌بخش، محمد رسول تعیین عمق و نیم‌پهنای صفحه شیب‌دار از پتانسیل خودزا با استفاده از روش میانگین متحرک ثانویه با کاربرد منحنی‌های پنجره‌ای [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 86-96]
 • نیکروز، رامین بهبود تشخیص اولین رسیدهای امواج Pبا استفاده از تداخل­سنجی فرامجازی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 82-93]
 • نیکویی، نسیم مطالعه بی‌هنجاری‌ دمای زمستان ایران با استفاده از داده‌های بازتحلیل NCEP/NCAR [دوره 10، شماره 4، 1395، صفحه 12-27]
 • نگارستانی، علی بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-39]
 • نگارستانی، علی بررسی ارتباط تغییرات زمانی غلظت گاز رادون با پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه بم به‌‌کمک شبکه عصبی آدالاین [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 113-126]
 • نمیرانیان، افشین پایش مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در آزمایشگاه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]
 • نمکی، لقمان تفکیک و بازسازی چشمه‌های گرانی باقی‌مانده و منطقه‌ای در حوزه تبدیل موجک [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • نوحه گر، احمد اصلاح پیش‌بینی فرایند توفان حاره‌ای با انتخاب ویژگی‌‌‌های موثر [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 67-82]
 • نوری، غلامرضا مقایسه روش‌های برآورد مولفه پیچشی جنبش زمین با استفاده از داده‌های شبکه شتاب‌نگاری متراکم [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 32-48]
 • نوروزی، داود محاسبه اندازه خانک و دهانه کوچ در طراحی عملیات لرزه‏نگاری سه‌بُعدی با استفاده از مدل سرعت خطی: بررسی موردی میدان نفتی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 50-61]
 • نوروزی، غلامحسین بررسی کاربرد عدد موج محلی در برآورد عمق داده های مغناطیسی؛ بررسی موردی: معدن سنگ آهن سیریز [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 33-44]
 • نوروزی، غلامحسین مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌های مغناطیسی معدن مروارید زنجان و اعتبارسنجی آن با داده‌های حفاری اکتشافی [دوره 8، شماره 2، 1393، صفحه 56-69]
 • نوروزی، غلامحسین بهبود مدل‌سازی پیشرو داده‌‌‌های رادار نفوذی به زمین (GPR)به روش عددی تفاضل متناهی [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • نوروزی، غلامحسین برآورد عمق توده‌‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 52-363]
 • نوروزی، غلامحسین بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-106]
 • نوروزی، غلامحسین تفسیر بی‌هنجاری‌ مغناطیسی معدن مروارید زنجان با استفاده از روش‌ گرادیان کامل نرمال [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]
 • نوروزی، غلامحسین مدل‌سازی دوبُعدی داده‌های گرانی‌ با استفاده از روش معکوس‌سازی فشرده و معیار توقف تغییر چگالی [دوره 5، شماره 1، 1390، صفحه 92-108]
 • نوروزی، غلامحسین مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 72-83]
 • نوروزی، غلامحسین مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 77-90]
 • نوروزی، غلامحسین استفاده از متغیر کمکی ضریب سولفیدی به‌منظور بهبود نتایج برآورد مس با کوکریجینگ هم‌مختصات و کریجینگ با روند بیرونی [دوره 8، شماره 1، 1393، صفحه 45-58]
 • نوروزی، غلامرضا بررسی خطواره‌های زمین‌ساختی در ناحیه پشت‌بادام با استفاده از روش مغناطیس‌سنجی [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • نوروزی، غلامرضا تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-35]
 • نوروزی، غلامرضا تحلیل سطح روند با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و به‌کارگیری نُرم 1L: بررسی موردی روی داده‌های گرانی منطقه نکا استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • نوروزی، غلامرضا بررسی اندیس معدنی درح با استفاده از مدل‌سازی وارون داده‌های ژئوفیزیکی (M، Rs و IP) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 59-77]
 • نوزاد خلیل، توحید بررسی هندسه مرزهای ناپیوستگی در مکران ساحلی با استفاده از مهاجرت و مدل‌سازی توابع گیرنده [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 157-173]
 • نوکنده، جبرئیل دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]

و

 • واشقانی فراهانی، محمدرضا به‌کارگیری مدل فازی عصبی در برآورد پارامترهای مخزن با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای- بررسی موردی در یک مخزن هیدروکربوری در ایران مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 84-95]
 • وثوقی، بهراد بررسی تغییرشکل بین‌لرزه‌ای در ناحیه برخورد صفحه‌های زمین‌ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 89-102]
 • وثوقی، بهزاد افراز آهنگ لغزش بین گسل‌ها‌‌ی فعال بخش جنوبی البرز مرکزی با وارد کردن برهمکنش مکانیکی بین گسل‌ها‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 78-95]
 • وثوقی، بهزاد مدل‌‌سازی تغییر مختصات مسطحاتی نقاط سطحی زمین در چارچوب‌‌های مرجع ITRF در محدودة فلات ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 12-32]
 • وثوقی، بهزاد تحلیل حساسیت مدل‌های کشسان تغییرات همالرزه‌ای شتاب گرانی در سطح پوسته زمین به پارامترهای ورودی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 73-94]
 • وثوقی، بهزاد تغییر انحنا، کمیتی ناوردا به‌‌منظور بررسی تغییر‌ِشکل ارتفاعی شبکه‌‌های کنترل ژئودزی، تحقیق موردی: بررسی فرونشست خراسان با استفاده از مشاهدات ترازیابی دقیق [دوره 5، شماره 2، 1390، صفحه 116-129]
 • وحیدهاشمی، مصطفی مدل‌سازی ناهمگنی جانبی سرعت در توموگرافی لرزه‌ای با تعریف تابع‌های سرعت اولیه متفاوت [دوره 8، شماره 4، 1393]
 • وظیفه دوست، مجید بررسی اثر کلاتر زمین در بروز بازتابندگی کاذب در تولیدات رادار هواشناسی گیلان [دوره 10، شماره 3، 1395، صفحه 114-127]
 • وکیلی، غلامعلی مطالعه موردی اثر گوارد داده‌های ایستگاه‌های دیدبانی و جوّ بالا بر برون‌داد بارش مدل WRF روی منطقه ایران [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 110-119]
 • ولی، جعفر ارتباط تراکم‌‌پذیری منافذ با ضریب سیمان‌‌شدگی با هدف تأثیر بافت و نوع تخلخل در سنگ‌های کربناته [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 45-57]
 • ولی، جعفر تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-47]
 • ولی اقبال، مرضیه مدل‌سازی غیرخطی داده‌‌های گرانی با استفاده از عمق‌‌های برآورد شده از همه مقادیر sبرای هر فاکتور شکل [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • ولی پور، آزاده طبقه‌بندی سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تجربی [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 63-75]
 • ویلکینسون، تونی دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]

ه

 • هادیلو، سعید معرفی کاربرد نرم‌افزار SeisART برای تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند و دانش مفسر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 64-77]
 • هاشمی، حسین معرفی کاربرد نرم‌افزار SeisART برای تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند و دانش مفسر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 64-77]
 • هاشمی، حسین Constrained Seismic Sequence Stratigraphy of Asmari - Kajhdumi interval with well-log Data [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی، سید مهدی بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-39]
 • هاشمی فرد، میر مجید مقایسه روش‌های برآورد مولفه پیچشی جنبش زمین با استفاده از داده‌های شبکه شتاب‌نگاری متراکم [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 32-48]
 • هاشمی مرند، غلامرضا زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 116-132]
 • هجرانی، بابک تعیین سازوکار زمین‌‌لرزه‌های پیچیده با بزرگی متوسط [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 111-134]
 • همتی آهویی، حمیدرضا تعیین رخساره‌‌‌‌های سنگی با استفاده از خوشه‌سازی براساس نمودار با تفکیک‌پذیری چندتایی (MRGC) نمودار‌‌های پتروفیزیکی چاه: بررسی یکی از میدان‌‌‌های خلیج فارس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 11-30]
 • هوبرال، پیتر معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 1-18]

ی

 • یاری، مصطفی مقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایرانمقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 84-94]
 • یاری، مصطفی نشانگر لرزه‌‌ای تک‌بسامد به‌‌دست آمده از روش‌‌های تبدیل موجک پیوسته و تعقیب تطابق [دوره 5، شماره 3، 1390، صفحه 83-93]
 • یازجی، دانیل ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5 [دوره 11، شماره 3، 1396، صفحه 1-21]
 • یازجی، دانیل شبیه‌سازی پاشش جوّی و ارزیابی دُز با کاربست مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 19-50]
 • یحیی آبادی، سحر استفاده از روش‌های ژئوالکتریک در بررسی وضعیت نشت آب از محدوده سد رسوب‌گیر معدن مس میدوک [دوره 11، شماره 2، 1396، صفحه 119-134]
 • یزدانی، محمدرضا تحلیل همدیدی آغاز بارش‌های فراگیر زودرس دوره سرد سال در ایرانauthor: [دوره 8، شماره 3، 1393]
 • یعقوبی مقدم، مهدی استفاده از روش انحراف معیار نرمال شده در برآورد مرز بی‌هنجاری‌‌های میدان پتانسیل [دوره 5، شماره 4، 1390، صفحه 46-56]
 • یمینی فرد، فرزام تحلیل پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور (بزرگای گشتاوری 1/6) براساس داده‌‌‌‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری موقت محلی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-84]
 • یمینی فرد، فرزام تحلیل پس‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 5 فروردین ماه 1385 فین (MW = 5.9) (ایران- زاگرس) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 17-32]
 • یمینی‌فرد، فرزام لرزه‌شناسی دستگاهی بخش خاوری گسل مشا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 127-146]
 • یوسف پور، محمدرضا بررسی و تفسیر ساختارهای زیرسطحی تنگه هرمز با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک لرزه‌ای و داده‌های حفاری [دوره 10، شماره 2، 1395، صفحه 132-143]