نمایه نویسندگان

آ

 • آریامنش، محمدمهدی پیش‌بینی تلاطم هوای صاف در غرب ایران (مسیر پروازی تهران-‌ اهواز و تهران- اردبیل) با استفاده از شبیه‌سازی‌های مدل WRF [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 120-143]
 • آزادی، مجید بررسی اثر داده‌گواری داده‌های رادار هواشناسی در شبیه‌سازی خط تندوزه [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]
 • آزادی، مجید مقایسه شکست امواج راسبی روی اروپا و غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 83-101]
 • آقابرار، احسان ارائه راهبرد خودکار به‌روز‌رسانی مدل سرعت به کمک کاهش برون‌راند عمقی باقیمانده در حالت وجود تغییرات جانبی و بی‌هنجاری سرعت [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 83-51]

ا

 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی ارتباط تاوه قطبی پوشن‌سپهری با ساختار وردایست دینامیکی در منطقه جنوب‌غرب آسیا همراه با دو مطالعه موردی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 15-32]
 • ارغوانی، سمیه مقایسه موردی عملکرد تابستانه راهبردهای توسعه بام سبز و بام خنک بر کیفیت هوا در کلان‌شهر تهران [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 33-48]
 • امیر جهانشاهی، سید مهدی همپوشانی دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) با دوره تناوب خشکسالی‌ها و ترسالی‌های ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 91-104]

ب

 • برهانی، نجمه بررسی ارتباط تاوه قطبی پوشن‌سپهری با ساختار وردایست دینامیکی در منطقه جنوب‌غرب آسیا همراه با دو مطالعه موردی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 15-32]

پ

 • پوربیرانوند، شاهرخ تغییرات میدان تنش در منطقه گذار بین زاگرس و مکران با استفاده از وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 1-13]

ج

 • جباری، نسرین بررسی کیفیت مخزنی سازند غار- آسماری در یکی از میادین هیدروکربنی ایران با استفاده از وارون‌سازی پیش از برانبارش [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 55-73]
 • جولائی، امیر مدل‌سازی هندسه سنگ بستر با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجی و الگوریتم کلونی مورچگان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 39-54]

چ

 • چهرازی، علی بررسی کیفیت مخزنی سازند غار- آسماری در یکی از میادین هیدروکربنی ایران با استفاده از وارون‌سازی پیش از برانبارش [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 55-73]

ح

 • حق شناس، سید عباس شبیه‌سازی امواج ناشی از باد تحت‌تأثیر پیچیدگی‌های جغرافیایی در تنگه هرمز [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 103-120]
 • حق شناس، سید عباس شبیه سازی ایجاد امواج باد تحت تاثیر استهلاک ناشی از بسترریزدانه در خلیج دیلم [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 33-49]

خ

 • خان شقاقی، سید حسین تأثیر ساخت سد گتوند بر پارامترهای اقلیمی دما، رطوبت و بارش [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 105-117]
 • خدادی، محمد مهدی مقایسه شکست امواج راسبی روی اروپا و غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 83-101]

ر

 • رئیس پور، کوهزاد پایش ماهواره‌ای توزیع زمانی- مکانی آب بارش‌شُو در جوّ ایران با استفاده از داده‌های Aqua/AIRS [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 15-31]
 • رزمجو، سمیرا همپوشانی دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) با دوره تناوب خشکسالی‌ها و ترسالی‌های ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 91-104]
 • رضازاده، مریم بررسی عملکرد سامانه همادی چند‌فیزیکی مدل میان‌مقیاس WRF جهت شبیه‌سازی بارش در مناطق مرکزی ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 13-38]
 • رفیق زاده، حسین تأثیر ساخت سد گتوند بر پارامترهای اقلیمی دما، رطوبت و بارش [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 105-117]
 • رنجبر سعادت آبادی، عباس بررسی اثر داده‌گواری داده‌های رادار هواشناسی در شبیه‌سازی خط تندوزه [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]
 • رنجبر سعادت آبادی، عباس مقایسه شکست امواج راسبی روی اروپا و غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 83-101]
 • روشندل کاهو، امین ارائه راهبرد خودکار به‌روز‌رسانی مدل سرعت به کمک کاهش برون‌راند عمقی باقیمانده در حالت وجود تغییرات جانبی و بی‌هنجاری سرعت [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 83-51]

ز

 • زارعی، سعید بررسی تأثیر زمین‌لرزه بر تراز آب‌های زیرزمینی و آبدهی چاه‌های آب ناشی از زمین‌لرزه 20 فروردین‌ماه 1392 کاکی با بزرگای گشتاوری 3/6 در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-90]

س

 • سلیمانی منفرد، مهرداد ارائه راهبرد خودکار به‌روز‌رسانی مدل سرعت به کمک کاهش برون‌راند عمقی باقیمانده در حالت وجود تغییرات جانبی و بی‌هنجاری سرعت [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 83-51]

ش

 • شاد منامن، نوید بررسی کیفیت مخزنی سازند غار- آسماری در یکی از میادین هیدروکربنی ایران با استفاده از وارون‌سازی پیش از برانبارش [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 55-73]
 • شریفی، محمدعلی ارائه یک مدل جدید تبدیل سطوح مبنای مسطحاتی بر مبنای تقریب بیضوی و برآورد ضرایب سطح تبدیل مؤلفه ارتفاعی با به‌کارگیری مدل ریاضی تعمیم‌یافته [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 49-61]
 • شیخی، ولی الله مقایسه موردی عملکرد تابستانه راهبردهای توسعه بام سبز و بام خنک بر کیفیت هوا در کلان‌شهر تهران [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 33-48]

ص

 • صفر، محمود تأثیر ساخت سد گتوند بر پارامترهای اقلیمی دما، رطوبت و بارش [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 105-117]

ع

 • عامری، فاطمه شبیه‌سازی امواج ناشی از باد تحت‌تأثیر پیچیدگی‌های جغرافیایی در تنگه هرمز [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 103-120]
 • عامری، فاطمه شبیه سازی ایجاد امواج باد تحت تاثیر استهلاک ناشی از بسترریزدانه در خلیج دیلم [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 33-49]
 • عباسی، محمد رضا مقایسه سازوکارهای گسله‌های فعال در ترانشه‌های دیرینه لرزه‌شناسی و سازوکارهای کانونی در جنوب البرز مرکزی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 1-14]
 • عرب امیری، علیرضا مدل‌سازی هندسه سنگ بستر با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجی و الگوریتم کلونی مورچگان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 39-54]
 • علی اکبری بیدختی، عباسعلی پیش‌بینی تلاطم هوای صاف در غرب ایران (مسیر پروازی تهران-‌ اهواز و تهران- اردبیل) با استفاده از شبیه‌سازی‌های مدل WRF [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 120-143]
 • علیزاده، امید پیش‌بینی تلاطم هوای صاف در غرب ایران (مسیر پروازی تهران-‌ اهواز و تهران- اردبیل) با استفاده از شبیه‌سازی‌های مدل WRF [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 120-143]

ف

 • فرزانه، فرزین مدل‌سازی هندسه سنگ بستر با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجی و الگوریتم کلونی مورچگان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 39-54]
 • فریدی، روح الله وارون‌سازی نامقید غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از الگوریتم زیرمسئله ناحیه اعتماد [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 85-103]

ق

 • قادر، سرمد مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین- یَنگ [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • قادر، سرمد بررسی عملکرد سامانه همادی چند‌فیزیکی مدل میان‌مقیاس WRF جهت شبیه‌سازی بارش در مناطق مرکزی ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 13-38]
 • قادر، سرمد شبیه‌سازی امواج ناشی از باد تحت‌تأثیر پیچیدگی‌های جغرافیایی در تنگه هرمز [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 103-120]
 • قادر، سرمد شبیه سازی ایجاد امواج باد تحت تاثیر استهلاک ناشی از بسترریزدانه در خلیج دیلم [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 33-49]
 • قادر، سرمد پیش‌بینی تلاطم هوای صاف در غرب ایران (مسیر پروازی تهران-‌ اهواز و تهران- اردبیل) با استفاده از شبیه‌سازی‌های مدل WRF [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 120-143]
 • قربانی، حجت تأثیر ساخت سد گتوند بر پارامترهای اقلیمی دما، رطوبت و بارش [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 105-117]
 • قناتی، رضا وارون‌سازی نامقید غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از الگوریتم زیرمسئله ناحیه اعتماد [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 85-103]

ک

 • کریم خانی، مهناز بررسی اثر داده‌گواری داده‌های رادار هواشناسی در شبیه‌سازی خط تندوزه [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]
 • کریمی نژاد، محمد مهدی ارائه یک مدل جدید تبدیل سطوح مبنای مسطحاتی بر مبنای تقریب بیضوی و برآورد ضرایب سطح تبدیل مؤلفه ارتفاعی با به‌کارگیری مدل ریاضی تعمیم‌یافته [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 49-61]

گ

 • گودرزی، سارا بررسی تأثیر زمین‌لرزه بر تراز آب‌های زیرزمینی و آبدهی چاه‌های آب ناشی از زمین‌لرزه 20 فروردین‌ماه 1392 کاکی با بزرگای گشتاوری 3/6 در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-90]

م

 • محب الحجه، علیرضا مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین- یَنگ [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]
 • محب الحجه، علیرضا بررسی ارتباط تاوه قطبی پوشن‌سپهری با ساختار وردایست دینامیکی در منطقه جنوب‌غرب آسیا همراه با دو مطالعه موردی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 15-32]
 • محمدی، محمد حسام تأثیر ساخت سد گتوند بر پارامترهای اقلیمی دما، رطوبت و بارش [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 105-117]
 • محمودی، پیمان همپوشانی دوره تناوب شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) با دوره تناوب خشکسالی‌ها و ترسالی‌های ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 91-104]
 • مرادی، محمد مقایسه شکست امواج راسبی روی اروپا و غرب آسیا از دیدگاه فعالیت موج [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 83-101]
 • مرادیان، فاطمه بررسی عملکرد سامانه همادی چند‌فیزیکی مدل میان‌مقیاس WRF جهت شبیه‌سازی بارش در مناطق مرکزی ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 13-38]
 • مشکوتی، امیر حسین بررسی اثر داده‌گواری داده‌های رادار هواشناسی در شبیه‌سازی خط تندوزه [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 63-82]
 • ملکوتی، حسین مقایسه موردی عملکرد تابستانه راهبردهای توسعه بام سبز و بام خنک بر کیفیت هوا در کلان‌شهر تهران [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 33-48]
 • منصوری، سید رضا بررسی تأثیر زمین‌لرزه بر تراز آب‌های زیرزمینی و آبدهی چاه‌های آب ناشی از زمین‌لرزه 20 فروردین‌ماه 1392 کاکی با بزرگای گشتاوری 3/6 در استان بوشهر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 75-90]
 • میرزائی، محمد بررسی ارتباط تاوه قطبی پوشن‌سپهری با ساختار وردایست دینامیکی در منطقه جنوب‌غرب آسیا همراه با دو مطالعه موردی [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 15-32]
 • میرزائی شیری، رسول مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین- یَنگ [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 1-12]

ن

 • نجاتی کلاته، علی مدل‌سازی هندسه سنگ بستر با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجی و الگوریتم کلونی مورچگان [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 39-54]