نمایه نویسندگان

آ

 • آزادفر، مجیدرضا شناسایی گسل مسبب زمینلرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران با استفاده از مکان‌یابی مجدد پس لرزهها و سازوکار کانونی آن [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 54-67]
 • آقا شریعتمداری، زهرا کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 19-33]

ا

 • ابراهیم‌‌‌‌زاده اردستانی، وحید وارون‌سازی دوبُعدی داده­های گرانی با تعریف نقطه یا امتدادی از بی‌هنجاری‌‌ زیرسطحی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • ابراهیم‌‌زاده اردستانی، وحید مدل‌سازی غیرخطی داده‌‌های گرانی با استفاده از عمق‌‌های برآورد شده از همه مقادیر sبرای هر فاکتور شکل [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید تصویرسازی توده‌های زیرسطحی با استفاده از روش توموگرافی احتمال داده‌های گرانی [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • ابراهیم‌زاده اردستانی، وحید برآورد عمق، ضریب دامنه و فاکتور شکل هندسی کانسار باریت با استفاده از وارون‌سازی غیرخطی نامقید داده‌‌‌های گرانی‌سنجی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 60-75]
 • احمدی، محمدعلی تفکیک و بازسازی چشمه‌های گرانی باقی‌مانده و منطقه‌ای در حوزه تبدیل موجک [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • احمدی گیوی، فرهنگ کاربست روش پردازش رقمی تصویر در تعیین ضریب خاموشی جوّ شهری تهران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • اسدی سرابی، سامان اثر صافی پایین گذر بر شاخص ساختاری بی هنجاری های مغناطیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]
 • اسکندری قادی، مرتضی برآورد شتاب طیفی در منطقه اصفهان و مقایسه نتایج با شتاب طیفی آیین‌نامه 2800 ایران و آیین‏نامه IBCامریکا [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • اسکوئی، بهروز تعیین محدوده مخزن زمین‌گرمایی سبلان با استفاده از وارون­سازی یک‌بُعدی و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 104-117]
 • اسکویی، بهروز برآورد عمق و تعیین محل تود‌ه‌های مغناطیسی با استفاده از سیگنال تحلیلی تانسور گرادیان مغناطیسی در حوزه بسامد [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • اسماعیلی، سیروس استفاده از وارون‌سازی داده­های سازوکار کانونی زمین‌لرزه ­برای بررسی رژیم تنش لرزه‌زمین‌ساختی استان فارس [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • اکبرزاده، نفیسه رابطه کاهندگی بیشینه شتاب طیفی افقی جنبش زمین برای شمال غرب ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 76-90]
 • اکبری، احسان انتخاب شتاب‌‌‌نگاشت‌‌‌های موردنیاز در تحلیل‌‌های تاریخچه‌زمانی با خوشه‌بندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در مقایسه با روش kمیانگین [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • امیری فرد، روح‌الله برآورد ساختارهای سرعتی رسوبات سطحی در حوزه تهران با استفاده از پراکنش امواج سطحی لاو [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 68-81]
 • اویسی مؤخر، محسن اثر صافی پایین گذر بر شاخص ساختاری بی هنجاری های مغناطیسی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 45-53]
 • ایران‌نژاد، پرویز بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران [دوره 9، شماره 2، 1394]

ب

 • بابائیان، ایمان کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 19-33]
 • بذرافشان، جواد کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 19-33]
 • براهیم زاده اردستانی، وحید تفکیک و بازسازی چشمه‌های گرانی باقی‌مانده و منطقه‌ای در حوزه تبدیل موجک [دوره 9، شماره 1، 1394]

پ

 • پرخیال، سهیل ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 30-44]
 • پرخیال، سهیل تعیین محدوده مخزن زمین‌گرمایی سبلان با استفاده از وارون­سازی یک‌بُعدی و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 104-117]
 • پرخیال، سهیل تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]
 • پیروز، ایرج معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 1-18]

ت

 • تکلو، میلاد تعیین محدوده مخزن زمین‌گرمایی سبلان با استفاده از وارون­سازی یک‌بُعدی و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 104-117]

ث

 • ثابت قدم، سمانه کاربست روش پردازش رقمی تصویر در تعیین ضریب خاموشی جوّ شهری تهران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • ثبوتی، فرهاد برآورد ساختارهای سرعتی رسوبات سطحی در حوزه تهران با استفاده از پراکنش امواج سطحی لاو [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 68-81]

ج

 • جلالی، سید محمد اسماعیل بررسی اثر عوامل دستگاهی و مشخصات هندسی نمونه بر سرعت موج فشاری در نمونه‌های سنگی تراورتن [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 126-142]

چ

 • چگینی، وحید تعیین اثر واداشت­های مهم بر گردش دریای خزر با استفاده از شبیه­سازی عددی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 118-142]

ح

 • حاتمی، محمدرضا تعیین ­مکان مجدد زمین‌لرزه­های ورزَقان- اَهر 6.5Mw, 6.3Mwو پس‌لرزه­های آن با استفاده از الگوریتم غیرخطی احتمالاتی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 143-159]
 • حافظی، مژده کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389 [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • حسینی، سمیرا بررسی لرزه‌خیزی و مدل‌سازی یک‌بُعدی ساختار پوسته در منطقه تبریز [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • حمزه لو، حسین رابطه کاهندگی بیشینه شتاب طیفی افقی جنبش زمین برای شمال غرب ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 76-90]
 • حمیدی حبیب، علی بهبود برآوردتوزیع تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ایمولفه‌های تک‌‌بسامد،‌ پهنای نوار لحظه‌ایو افزایش زمانtime gain) ): بررسی موردی بر روی یکی از میادین هیدروکربوری خلیج فارس [دوره 9، شماره 1، 1394]

خ

 • ختار، بهناز بررسی و مقایسه توانایی GISدر پهنه‌بندی توزیع فصلی و سالانه تابش خورشیدی کل (بررسی موردی: استان‌های مرکزی ایران) [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • خجم لی، اله یار ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 30-44]
 • خداّم، نوشین بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • خوجم‌لی، الله‌یار تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]

د

 • دهقان، محمد جواد تصویرسازی توده‌های زیرسطحی با استفاده از روش توموگرافی احتمال داده‌های گرانی [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • دهقان منشادی، سید هادی برآورد شتاب طیفی در منطقه اصفهان و مقایسه نتایج با شتاب طیفی آیین‌نامه 2800 ایران و آیین‏نامه IBCامریکا [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • دولتی ارده‌جانی، فرامرز تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]
 • دولتی ارده جانی، فرامرز ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 30-44]

ر

 • رحمانی، محمد رضا تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]
 • رحمانی، محمدرضا ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 30-44]
 • رحیمی، حبیب برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در منطقه مکران، جنوب شرق ایران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • رحیمی، حبیب برآورد ساختارهای سرعتی رسوبات سطحی در حوزه تهران با استفاده از پراکنش امواج سطحی لاو [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 68-81]
 • رضاخانی روزبهانی، فرشته دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • رضایی منش، مژگان کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389 [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • روحی پناه، فاطمه بررسی توانمندی مدل SDSMدر ریزمقیاس­نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه‌های همدیدی یزد و طبس) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 104-125]
 • روشندل کاهو، امین جداسازی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 46-57]
 • ریاحی، محمدعلی ریاحی بهبود برآوردتوزیع تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ایمولفه‌های تک‌‌بسامد،‌ پهنای نوار لحظه‌ایو افزایش زمانtime gain) ): بررسی موردی بر روی یکی از میادین هیدروکربوری خلیج فارس [دوره 9، شماره 1، 1394]

س

 • سبزی‌پرور، علی‌اکبر بررسی و مقایسه توانایی GISدر پهنه‌بندی توزیع فصلی و سالانه تابش خورشیدی کل (بررسی موردی: استان‌های مرکزی ایران) [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • سلطانی مقدم، سعید تعیین ­مکان مجدد زمین‌لرزه­های ورزَقان- اَهر 6.5Mw, 6.3Mwو پس‌لرزه­های آن با استفاده از الگوریتم غیرخطی احتمالاتی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 143-159]
 • سوسر، ابرهاد دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • سیاهکوهی، حمیدرضا بهبود تشخیص اولین رسیدهای امواج Pبا استفاده از تداخل­سنجی فرامجازی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 82-93]

ش

 • شاهسونی، هاشم معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 1-18]
 • شمالی، ظاهرحسین تعیین ­مکان مجدد زمین‌لرزه­های ورزَقان- اَهر 6.5Mw, 6.3Mwو پس‌لرزه­های آن با استفاده از الگوریتم غیرخطی احتمالاتی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 143-159]
 • شهروزی، محسن انتخاب شتاب‌‌‌نگاشت‌‌‌های موردنیاز در تحلیل‌‌های تاریخچه‌زمانی با خوشه‌بندی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در مقایسه با روش kمیانگین [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • شونینگر، جان لوک دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • شیعه، مریم تعیین اثر واداشت­های مهم بر گردش دریای خزر با استفاده از شبیه­سازی عددی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 118-142]

ع

 • عابدینی، عباس عرضه رهیافتی جدید برای تعیین مولفه‌های انحراف قائم با استفاده از تصویربرداری سمت‌الرأسی از ستارگان [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • عباسی، قربانعلی دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • علی‌اکبری بیدختی، عباسعلی کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389 [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • علی‌اکبری بیدختی، عباسعلی تعیین اثر واداشت­های مهم بر گردش دریای خزر با استفاده از شبیه­سازی عددی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 118-142]
 • عمرانی، حمید دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]

غ

 • غفاری رزین، میررضا مدل‌سازی میدان سرعت پوسته زمین با استفاده از شبکه‌‌های عصبی مصنوعی ANNsبررسی موردی: شبکه ژئودینامیک ایران) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 91-103]

ف

 • فتاحی، مرتضی دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • فتحیان‌‌پور، نادر بهبود وارون‌سازی دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از روش‌های خودکار انتخاب پارامتر منظم‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • فرزانه، سعید عرضه رهیافتی جدید برای تعیین مولفه‌های انحراف قائم با استفاده از تصویربرداری سمت‌الرأسی از ستارگان [دوره 9، شماره 1، 1394]

ق

 • قائدرحمتی، رضا بهبود وارون‌سازی دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از روش‌های خودکار انتخاب پارامتر منظم‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • قاسم‌العسکری، محمدکمال تعیین رابطة مدول‌های کشسان و حجم گاز در ناحیة مخزنی یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 34-44]
 • قلعه‌نویی، سمیرا برآورد عمق، ضریب دامنه و فاکتور شکل هندسی کانسار باریت با استفاده از وارون‌سازی غیرخطی نامقید داده‌‌‌های گرانی‌سنجی [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 60-75]
 • قهرمان، نوذر کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 19-33]
 • قیطانچی، محمدرضا مکان‌یابی زمین‌لرزه‌های ثبت شده در شبکه محلی به روش بازگشت زمان در منطقه ریگان [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • قیطانچی، محمدرضا شناسایی گسل مسبب زمینلرزه 21 اردیبهشت 1392 گوهران با استفاده از مکان‌یابی مجدد پس لرزهها و سازوکار کانونی آن [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 54-67]

ک

 • کاظمی، ملیحه‌سادات تعیین رابطة مدول‌های کشسان و حجم گاز در ناحیة مخزنی یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 34-44]
 • کامکار روحانی، ابوالقاسم تعیین پارامترهای کیفی روسازی راه با استفاده از روش زمین‌نفوذGPR [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • کاویانی، مهشید کاربست تحلیل مولفه اصلی برای داده‌های هواشناختی در انتخاب ورودی شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • کمالی، زهرا استفاده از وارون‌سازی داده­های سازوکار کانونی زمین‌لرزه ­برای بررسی رژیم تنش لرزه‌زمین‌ساختی استان فارس [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • کنگازیان کنگازی، میترا برآورد عمق و تعیین محل تود‌ه‌های مغناطیسی با استفاده از سیگنال تحلیلی تانسور گرادیان مغناطیسی در حوزه بسامد [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • کن لی، سونگ بهبود وارون‌سازی دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از روش‌های خودکار انتخاب پارامتر منظم‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • کیخایی، فاطمه طراحی و توسعه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و روش های آماری در دشت اراک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 17-29]

گ

 • گلستانی، یحیی کاربست روش پردازش رقمی تصویر در تعیین ضریب خاموشی جوّ شهری تهران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • گنجی خرم دل، ناصر طراحی و توسعه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و روش های آماری در دشت اراک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 17-29]

ل

 • لوک‌زاده، صدیقه کاربرد وایازش خطی چندمتغیره در پس‌پردازش مقادیر بارش حاصل از مدل RegCM4 [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 19-33]

م

 • مان، یورگن معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 1-18]
 • محب‌الحجه، علیرضا کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389 [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • محب‌زاده، حمید بررسی و مقایسه توانایی GISدر پهنه‌بندی توزیع فصلی و سالانه تابش خورشیدی کل (بررسی موردی: استان‌های مرکزی ایران) [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • محمدزاده، علی مدل‌سازی میدان سرعت پوسته زمین با استفاده از شبکه‌‌های عصبی مصنوعی ANNsبررسی موردی: شبکه ژئودینامیک ایران) [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 91-103]
 • محمدی ویژه، مهدی تعیین پارامترهای کیفی روسازی راه با استفاده از روش زمین‌نفوذGPR [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • محمودی، مجید دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • مرادزاده، علی بهبود وارون‌سازی دوبُعدی داده‌های مگنتوتلوریک با استفاده از روش‌های خودکار انتخاب پارامتر منظم‌سازی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • مرادزاده، علی ارزیابی تعیین بعُد ساختار­های ژئوالکتریک زیرسطحی و مدل­سازی وارون یک و دوبُعدی داده­های مگنتوتلوریک منطقه زمین‌گرمایی شمال غرب سبلان [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 30-44]
 • مرادزاده، علی تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]
 • مرادی شاه‌قریه، احمد جداسازی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 46-57]
 • مردیان، مهدی طراحی و توسعه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار و روش های آماری در دشت اراک [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 17-29]
 • مزینانی، احمد تعیین پارامترهای کیفی روسازی راه با استفاده از روش زمین‌نفوذGPR [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • مساح بوانی، علی‌رضا بررسی توانمندی مدل SDSMدر ریزمقیاس­نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه‌های همدیدی یزد و طبس) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 104-125]
 • معهود، مجید رابطه کاهندگی بیشینه شتاب طیفی افقی جنبش زمین برای شمال غرب ایران [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 76-90]
 • منصوری، رضا مکان‌یابی زمین‌لرزه‌های ثبت شده در شبکه محلی به روش بازگشت زمان در منطقه ریگان [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • منفرد، سامان استفاده از وارون‌سازی داده­های سازوکار کانونی زمین‌لرزه ­برای بررسی رژیم تنش لرزه‌زمین‌ساختی استان فارس [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 1-16]
 • مهاجرانی، سهیل بررسی اثر عوامل دستگاهی و مشخصات هندسی نمونه بر سرعت موج فشاری در نمونه‌های سنگی تراورتن [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 126-142]
 • مهدی اوغلی لاهرودی، بهنام وارون‌سازی دوبُعدی داده­های گرانی با تعریف نقطه یا امتدادی از بی‌هنجاری‌‌ زیرسطحی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • میررکنی، سید مجید کاربست تحلیل مولفه اصلی برای داده‌های هواشناختی در انتخاب ورودی شبکه عصبی مصنوعی [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • میررکنی، سید مجید بررسی توانمندی مدل SDSMدر ریزمقیاس­نمایی دما و بارش در اقلیم گرم و خشک (بررسی موردی: ایستگاه‌های همدیدی یزد و طبس) [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 104-125]
 • میرزائی، نوربخش برآورد شتاب طیفی در منطقه اصفهان و مقایسه نتایج با شتاب طیفی آیین‌نامه 2800 ایران و آیین‏نامه IBCامریکا [دوره 9، شماره 1، 1394]

ن

 • نجاتی کلاته، علی جداسازی بی‌هنجاری میدان مغناطیسی با استفاده از تجزیه مد تجربی [دوره 9، شماره 1، 1394، صفحه 46-57]
 • نجاتی کلاته، علی تحلیل­ طیفی داده­های مغناطیس هوایی به‌منظور اکتشاف ظرفیت­های زمین‌گرمایی استان آذربایجان شرقی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 94-103]
 • نجارزاده، حمید تعیین رابطة مدول‌های کشسان و حجم گاز در ناحیة مخزنی یکی از میدان‌های گازی جنوب ایران [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 34-44]
 • نجفی، مجتبی بهبود تشخیص اولین رسیدهای امواج Pبا استفاده از تداخل­سنجی فرامجازی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 82-93]
 • نجفی پور، نوشین برآورد ضریب کیفیت امواج کدا در منطقه مکران، جنوب شرق ایران [دوره 9، شماره 2، 1394]
 • نصراصفهانی، محمدعلی کاربست شاخص‌‌های دوشاخه‌شدگی جت و شکست موج راسبی برای بررسی دوره آلودگی حاد تهران در آذرماه 1389 [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • نمکی، لقمان تفکیک و بازسازی چشمه‌های گرانی باقی‌مانده و منطقه‌ای در حوزه تبدیل موجک [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • نوکنده، جبرئیل دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]
 • نیکروز، رامین بهبود تشخیص اولین رسیدهای امواج Pبا استفاده از تداخل­سنجی فرامجازی [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 82-93]

و

 • ولی اقبال، مرضیه مدل‌سازی غیرخطی داده‌‌های گرانی با استفاده از عمق‌‌های برآورد شده از همه مقادیر sبرای هر فاکتور شکل [دوره 9، شماره 1، 1394]
 • ویلکینسون، تونی دیوار بزرگ گرگان: سن‌یابی به روش رخشانی بخشی از دیوار [دوره 9، شماره 3، 1394، صفحه 45-59]

ه

 • هوبرال، پیتر معرفی روش مبتنی بر مدل سطح پراش مشترک [دوره 9، شماره 4، 1394، صفحه 1-18]