نمایه نویسندگان

آ

 • آلوکی بختیاری، حسام تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-47]

ا

 • احمدزاده، سمیه پهنه‌بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت‌دیده زمین‌لرزه 1383 داهوئیه- زرند [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • احمدی گیوی، فرهنگ بررسی نقش انسو (ENSO) در بارش سالانه ایران در دوره 1971 - 2000 [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 25-37]
 • احمدی گیوی، فرهنگ اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 51-64]
 • اسکندری قادی، مرتضی بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]
 • اشرفیان اصفهان، فرحناز معرفی نشانگر مرکز جرم مقیاس در حوزه موجک و به‌کارگیری آن در اکتشافات لرزه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-11]
 • اصغرزاده، مهدی استفاده از روش LMR در تفکیک سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های متفاوت در مخزن ماسه‌سنگی غار میدان ابوذر در خلیج‌فارس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 13-23]
 • انصاری، عبدالحمید استفاده از فیلتر مشتق قائم با مرتبه‌های متفاوت در تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 39-49]
 • اویسی موخر، محسن کاربرد روش وارون خطی در تعیین پارامترهای منابع مغناطیسی منزوی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 49-62]

ب

 • بذرافشان، جواد ارزیابی مخاطره تداوم خشک‌سالی با استفاده از داده‌های بارندگی سالانه قرن گذشته در ایستگاه‌های قدیمی ایران [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 13-23]
 • بهزاد افشار، کتایون بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]

پ

 • پرهیزکار، داود بررسی نقش انسو (ENSO) در بارش سالانه ایران در دوره 1971 - 2000 [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 25-37]

ج

 • جوان دولویی، غلام تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مرکزی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-12]
 • جواهریان، عبدالرحیم استفاده از روش LMR در تفکیک سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های متفاوت در مخزن ماسه‌سنگی غار میدان ابوذر در خلیج‌فارس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 13-23]
 • جواهریان، عبدالرحیم برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-37]
 • جواهریان، عبدالرحیم برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 79-90]
 • جواهریان، عبدالرحیم کاربرد روش‌های لرزه‌ای در بررسی شرایط تشکیل و اثبات حضور هیدرات گازی در دریای عمان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 65-78]

ح

 • حسینی شعار، بهنام کاربرد روش‌های لرزه‌ای در بررسی شرایط تشکیل و اثبات حضور هیدرات گازی در دریای عمان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 65-78]

خ

 • خلیلی، علی ارزیابی مخاطره تداوم خشک‌سالی با استفاده از داده‌های بارندگی سالانه قرن گذشته در ایستگاه‌های قدیمی ایران [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 13-23]

س

 • سدیدخوی، احمد تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مرکزی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-12]
 • سیاه‌کوهی، حمیدرضا معرفی نشانگر مرکز جرم مقیاس در حوزه موجک و به‌کارگیری آن در اکتشافات لرزه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 1-11]
 • سیاه‌کوهی، حمیدرضا تحلیل فاز SKS امواج زلزله برای تعیین ناهمسانگردی جبه در البرز مرکزی [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 1-12]
 • سینائیان، فریدون بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]

ص

 • صدیق عربانی، مجتبی کاربرد روش‌های لرزه‌ای در بررسی شرایط تشکیل و اثبات حضور هیدرات گازی در دریای عمان [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 65-78]

ع

 • علمدار، کمال استفاده از فیلتر مشتق قائم با مرتبه‌های متفاوت در تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 39-49]

ق

 • قاسم العسکری، محمد کمال برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 79-90]
 • قایمقامیان، محمدرضا پهنه‌بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت‌دیده زمین‌لرزه 1383 داهوئیه- زرند [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • قدرتی امیری، غلامرضا بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]

ک

 • کاظم زاده، عزت اله تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-47]
 • کاظمی، ملیحه برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 79-90]

گ

 • گلال‌زاده، علی‌رضا برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-37]

ل

 • لنورمند، رولند تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-47]

م

 • محب‌الحجه، علیرضا اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 51-64]
 • موحدی، مجتبی کاربرد روش وارون خطی در تعیین پارامترهای منابع مغناطیسی منزوی [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 49-62]
 • میرزائی، نوربخش پهنه‌بندی بیشینه شتاب جنبش زمین در گستره خسارت‌دیده زمین‌لرزه 1383 داهوئیه- زرند [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 79-89]
 • میرزاخانیان، مرضیه استفاده از روش LMR در تفکیک سیالات مخزنی و سنگ‌شناسی‌های متفاوت در مخزن ماسه‌سنگی غار میدان ابوذر در خلیج‌فارس [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 13-23]
 • میرزایی، نوربخش بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه- سیلاخور [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 63-78]

ن

 • نبی‌بیدهندی، مجید برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 25-37]
 • نبی بید هندی، مجید تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-47]
 • نصراصفهانی، محمدعلی اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر برخی کمیت‌های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا [دوره 2، شماره 2، 1387، صفحه 51-64]

و

 • ولی، جعفر تعیین نفوذپذیری خرده‌سنگ‌های حفاری با استفاده از دستگاه دارسی لاگ [دوره 2، شماره 1، 1387، صفحه 39-47]