دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1398 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. تحلیل خطر احتمالاتی سونامی در امتداد ساحل جنوب‌شرق ایران

صفحه 1-13

امین رشیدی؛ ناصر کشاورز فرج‌خواه