دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-106 
5. تغییرات زمانی و مکانی تابش زمین‌تاب ایران(دوره آماری 1396- 1367)

صفحه 73-85

امید رضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمد صادق کیانی کیخسروی؛ محسن حمیدیان پور