دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-98 
2. برهم‌کنش هواویزهای ناشی از خودروها و ابرهای سرد در آزمایشگاه

صفحه 18-32

امیر باقری مصلح آبادی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مریم قرایلو


5. شبیه‌سازی سه‌بعدی جریان‌های خلیج فارس در آب‌های عمیق و ساحلی

صفحه 69-85

شکوفه رزاقی؛ سید عباس حق شناس؛ سرمد قادر؛ دانیل یازجی؛ ادریس دلخوش؛ عارف فرهنگ مهر