دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 5، شهریور 1395، صفحه 1-143 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. ارزیابی اثر بسته‌موج‌های کژفشار اقیانوس اطلس شمالی بر مسیر توفان دریای مدیترانه در زمستان 2012-2011

صفحه 1-14

سامان مرتضی پور؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصر اصفهانی


7. تحلیل ماهیت و ساختار باد سیستان

صفحه 83-109

محسن حمیدیان پور؛ عباس مفیدی؛ محمد سلیقه


10. بررسی و تفسیر ساختارهای زیرسطحی تنگه هرمز با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک لرزه‌ای و داده‌های حفاری

صفحه 132-143

سپیده پاژنگ؛ بهزاد زمانی؛ علی کدخدائی؛ محمود برگریزان؛ محمدرضا یوسف پور