دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1393 
2. معرفی و مقایسه پایگاه‌هایداده بارشی و اسفزاریTRMM

سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه رعیت‌‌پیشه؛ محمد‌صادق کیخسروی کیانی


3. ارزیابی تغییرات پارامترهای لرزه‌‌ای با جایگزینی شاره‌‌ در سنگ مخزن کربناته

اصغر نادری؛ ایرج مداحی؛ ناصر کشاورز فرج خواه؛ مصطفی حیدری؛ میثم سلیمی دلشاد؛ سجاد اسماعیل‌‌پور