دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1394 
5. بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران

نوشین خداّم؛ پرویز ایران‌نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی