دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1392 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته

صفحه 1-12

آرش حدادیان؛ علی نجاتی کلاته؛ فرامرز دولتی ارده‌جانی