دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1391 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن

صفحه 1-11

محمدرضا ابراهیمی؛ محمدعلی ریاحی


2. تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک

صفحه 12-25

علیرضا نجیبی؛ محمدرضا آصف؛ مجید نبی بیدهندی؛ رسول اجل لوئیان؛ غلام عباس صفیان


6. شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB)

صفحه 62-72

مهدی صادقی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ علیرضا حیدریان


8. شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی

صفحه 85-95

میثم زارعی؛ امین روشندل کاهو؛ حمیدرضا سیاه کوهی؛ مهدی صادقی