دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار 1390 
5. تحلیل شکاف‌ها با روش منطق فازی

صفحه 62-72

محمدکمال قاسم‌‌العسکری؛ ملیحه‌سادات‌‌ کاظمی؛ میکائیل پیران؛ جواد برات امامقلی


9. تغییرات عمق موهو و نسبت Vp/Vs زیر شرق ایران (بیرجند) با استفاده از روش تابع گیرنده P

صفحه 124-138

فاطمه رجب بیکی؛ نرگس افسری؛ فتانه تقی زاده فرهمند؛ محمدرضا قیطانچی