دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1390 
5. کاربرد تبدیل موجک گسسته دوبُعدی در برآورد مرز چشمه‌‌های گرانی

صفحه 55-66

محمدعلی احمدی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ جمال الدین بنی‌عامریان


6. اصلاح پیش‌بینی فرایند توفان حاره‌ای با انتخاب ویژگی‌‌‌های موثر

صفحه 67-82

فریده حبیبی؛ مجید مزرعه فراهانی؛ بهزاد مشیری؛ احمد نوحه گر؛ احمد کلهر


9. بررسی تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی خاک‌ها در حین آزمایش تحکیم

صفحه 102-110

یاسمن بدرزاده؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری؛ محمد فاتحی مرجی


10. تعیین سازوکار زمین‌‌لرزه‌های پیچیده با بزرگی متوسط

صفحه 111-134

بابک هجرانی؛ محمدرضا حاتمی؛ ظاهرحسین شمالی