دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1386 
2. تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد

صفحه 13-19

بهروز اسکوئی؛ احمد علی بهروزمند


3. تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد

صفحه 21-35

غلامرضا نوروزی؛ محسن غفوری آشتیانی؛ غلام جوان دولوئی؛ محمد مختاری