دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار 1396، صفحه 1-184 

مقاله تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. حساسیت‌سنجی شبیه‌سازی‌های مدل WRF به پارامترسازی‌های فیزیکی در محدوده خلیج فارس و دریای عمان در زمان مونسون تابستانی

صفحه 1-19

یهزاد لایقی؛ سرمد قادر؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ مجید آزادی


10. برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران

صفحه 156-170

زهرا ضرونی زاده؛ سیدخلیل متقی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس