دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار 1396، صفحه 1-184 
10. برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران

صفحه 156-170

زهرا ضرونی زاده؛ سیدخلیل متقی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس