دوره و شماره: دوره 11، شماره 5، بهار 1397 
3. Non-linear stochastic inversion of 2D gravity data using evolution strategy (ES)

صفحه 26-42

سیده خدیجه قاسمی؛ سید هانی متولی عنبران؛ گیلدا کریمی


7. Investigation of the strength and trend of seismic anisotropy beneath the Zagros collision zone

صفحه 76-87

سید جاسر متولی عنبران؛ علی مرادی؛ ایوب کاویانی