دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1397 
7. مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران)

صفحه 115-139

بهشته حکیمی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس؛ نجمه اعتماد سعید