همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

سید هانی متولی عنبران

ژئوفیزیک استادیار دانشگاه تهران

motavalli@ut.ac.ir
61118315