همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

سید هانی متولی عنبران

ژئوفیزیک استادیار دانشگاه تهران

Web Address: /rtis2.ut.ac.ir/cv/motavalli
motavalli@ut.ac.ir
61118315

h-index: