نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیا بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010 [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 31-51]
 • آنتن‌های GPR بررسی اثر بسامد مرکزی آنتن‌ و کاربرد پارامترهای پردازشی در مکان‌یابی تاسیسات شهری مدفون به روش GPR [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 93-106]

ا

 • ادامۀ فروسو ادامة فروسوی داده‌های گرانی با استفاده از روش تکرار و تبدیل فوریه [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • ارزیابی بارش PERSIANN مقایسه داده‌‌های بارش ماهانه ماهواره‌‌ای و زمینی در شبکه‌‌ای با تفکیک زیاد روی ایران [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 149-160]
 • اروپا بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010 [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 31-51]
 • اطلاعات پاشندگی ساختارسرعتی پوسته در البرز غربی به روش برگردان هم‌زمان تابع‌های انتقال گیرنده و منحنی پاشندگی امواج سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 81-94]
 • اطلاعات مغزه تعیین رخساره‌‌‌‌های سنگی با استفاده از خوشه‌سازی براساس نمودار با تفکیک‌پذیری چندتایی (MRGC) نمودار‌‌های پتروفیزیکی چاه: بررسی یکی از میدان‌‌‌های خلیج فارس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 11-30]
 • افراز آهنگ لغزش افراز آهنگ لغزش بین گسل‌ها‌‌ی فعال بخش جنوبی البرز مرکزی با وارد کردن برهمکنش مکانیکی بین گسل‌ها‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 78-95]
 • البرز برآورد توموگرافی دوبُعدی سرعت‌های فاز، گروه و ساختارسرعت امواج بُرشی در پهنه البرز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 21-36]
 • البرزغربی ساختارسرعتی پوسته در البرز غربی به روش برگردان هم‌زمان تابع‌های انتقال گیرنده و منحنی پاشندگی امواج سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 81-94]
 • البرز مرکزی تصویربرداری سه‌بُعدی پوسته البرز مرکزی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی به روش توموگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 146-161]
 • الگوریتم اجتماع ذرات تحلیل سطح روند با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و به‌کارگیری نُرم 1L: بررسی موردی روی داده‌های گرانی منطقه نکا استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • الگوی روزانه تغییرات دید جوّی و عوامل مؤثر بر آن در ایستگاه ژئوفیزیک تهران طی دوره 10 ساله (2011-2001) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 128-141]
 • امواج سطحی برآورد توموگرافی دوبُعدی سرعت‌های فاز، گروه و ساختارسرعت امواج بُرشی در پهنه البرز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 21-36]
 • انارک استفاده از عدد موج چند‌‌مدلی به‌‌منظور برآورد عمق توده‌های دایک و پله‌ای شیب‌دار از روی داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • اندیس معدنی درح بررسی اندیس معدنی درح با استفاده از مدل‌سازی وارون داده‌های ژئوفیزیکی (M، Rs و IP) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 59-77]
 • انفجار کنترل شده تحلیل عددی و میدانی انتشار امواج و ترک‌های حاصل از انفجار پیش‏شکافی در توده‌سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 49-65]

ب

 • بادبردگی برآورد میزان بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن با دو روش دینامک شاره‌های محاسباتی و ون‌کارمن‌‌ [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 170-180]
 • بارش پس‌پردازش برون‌داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش‌بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 119-133]
 • بارش ماهواره‌‌ای مقایسه داده‌‌های بارش ماهانه ماهواره‌‌ای و زمینی در شبکه‌‌ای با تفکیک زیاد روی ایران [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 149-160]
 • بازسازی داده بازسازی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از یک مدل خودبازگشتی چندمرحله‌ای [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 14-23]
 • بازنمونه­گیری ریزمقیاس‌نماییِ تغییرات اقلیم با به‌کارگیری یک رهیافت آماری ناپارامتری در حوضه آبریز کرخه [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 142-157]
 • برآورد عمق برآورد عمق توده‌‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 52-363]
 • برخال‌‌ استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 34-50]
 • بردار شار رطوبت منابع رطوبت و ترابرد ماهانه آن روی ایران و برهمکنش آن بامونسون هندوستان و پُرارتفاع جنب‌حاره‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 96-113]
 • بررسی اقلیم­شناختی بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010 [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 31-51]
 • برگردان نسبی تانسور گشتاور بررسی روش برگردان نسبی تانسور گشتاور لرزه‌ای با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و کاربرد آن در پس‌لرزه‌‌‌های زمین‌لرزه‌ 28 فوریه 2006 فاریاب 0/6=Mw [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]
 • برگردان هم‌زمان ساختارسرعتی پوسته در البرز غربی به روش برگردان هم‌زمان تابع‌های انتقال گیرنده و منحنی پاشندگی امواج سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 81-94]
 • برهم‌کنش NAO و MJO تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 64-80]
 • برهمکنش مکانیکی افراز آهنگ لغزش بین گسل‌ها‌‌ی فعال بخش جنوبی البرز مرکزی با وارد کردن برهمکنش مکانیکی بین گسل‌ها‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 78-95]
 • برهم‌کنش وردسپهر-پوشن‌سپهر نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 89-104]
 • بی‌‌هنجاری‌‌ زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 116-132]
 • بی‌هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیلی تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 64-80]
 • بی‌هنجاری باد مداری تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 64-80]
 • بی‌هنجاری ناحیه‌ای تحلیل سطح روند با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و به‌کارگیری نُرم 1L: بررسی موردی روی داده‌های گرانی منطقه نکا استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • بهینه‏سازی لحظه‏ای تبدیل فوریۀ زمان‌کوتاه برمبنای تنکی و کاربرد آن در تشخیص لایه‏های نازک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 36-48]

پ

 • پایداری ادامة فروسوی داده‌های گرانی با استفاده از روش تکرار و تبدیل فوریه [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • پدیده برهم­کنش بررسی پدیده برهم‌کنش بین زوج‌‌‌زمین‌لرزه 21 مرداد 1391 اهر – ورزقان و توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 13-24]
 • پُرارتفاع جنب­حاره­ای منابع رطوبت و ترابرد ماهانه آن روی ایران و برهمکنش آن بامونسون هندوستان و پُرارتفاع جنب‌حاره‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 96-113]
 • پردازش آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی و تحلیل مشخصه‌های تپ GPR [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 117-133]
 • پردازش بررسی اثر بسامد مرکزی آنتن‌ و کاربرد پارامترهای پردازشی در مکان‌یابی تاسیسات شهری مدفون به روش GPR [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 93-106]
 • پس‌پردازش آماری پس‌پردازش برون‌داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش‌بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 119-133]
 • پیش‌بینی فصلی پس‌پردازش برون‌داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش‌بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 119-133]
 • پشته برآورد میزان بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن با دو روش دینامک شاره‌های محاسباتی و ون‌کارمن‌‌ [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 170-180]
 • پیکسل تضعیف نوفه‌های تصادفی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از فیلتر میانگین غیرمحلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • پله‌‌ای شیب‌دار استفاده از عدد موج چند‌‌مدلی به‌‌منظور برآورد عمق توده‌های دایک و پله‌ای شیب‌دار از روی داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • پوسته فوقانی تعیین پارامترهای ناهمسانگردی و راستای تنش محلی براساس تحلیل پس‌لرزه‌‌‌های زلزله 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان (استان کرمان) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 134-145]

ت

 • تابع پتانسیل منابع رطوبت و ترابرد ماهانه آن روی ایران و برهمکنش آن بامونسون هندوستان و پُرارتفاع جنب‌حاره‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 96-113]
 • تابع جریان منابع رطوبت و ترابرد ماهانه آن روی ایران و برهمکنش آن بامونسون هندوستان و پُرارتفاع جنب‌حاره‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 96-113]
 • تابع‌های گیرنده ساختارسرعتی پوسته در البرز غربی به روش برگردان هم‌زمان تابع‌های انتقال گیرنده و منحنی پاشندگی امواج سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 81-94]
 • تابع‌های متعامد تجربی اثر نوسان اطلس شمالی بر الگوی غالب وردایی ارتفاع ژئوپتانسیلی در منطقه مدیترانه با استفاده از تابع‌های متعامد تجربی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 66-77]
 • تابع‌های متعامد تجربی نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 89-104]
 • تأسیسات مدفون آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی و تحلیل مشخصه‌های تپ GPR [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 117-133]
 • تاسیسات مدفون بررسی اثر بسامد مرکزی آنتن‌ و کاربرد پارامترهای پردازشی در مکان‌یابی تاسیسات شهری مدفون به روش GPR [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 93-106]
 • تانسور آهنگ تنش افراز آهنگ لغزش بین گسل‌ها‌‌ی فعال بخش جنوبی البرز مرکزی با وارد کردن برهمکنش مکانیکی بین گسل‌ها‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 78-95]
 • تانسور گرادیان آزمون ثابت بودن چگالی با تانسورگرادیان به‌منظور به‌کارگیری صحیح روش فضای گرادیان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • تاوایی پتانسیلی زمین‌گردوار اثر چینش باد در سطح زمین و وردایست بر ناپایداری کژفشار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 114-127]
 • تاوه‌ قطبی نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 89-104]
 • تجزیۀ زمان‌بسامد بر مبنای تنکی تبدیل فوریۀ زمان‌کوتاه برمبنای تنکی و کاربرد آن در تشخیص لایه‏های نازک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 36-48]
 • تحلیل آماری تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 64-80]
 • تحلیل دامنه آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی و تحلیل مشخصه‌های تپ GPR [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 117-133]
 • تحلیل دینامیکی ارتقاء روش دسته ذرات بهینه‌یاب برای ترکیب مناسب نگاشت‌های جنبش نیرومند زمین [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 161-169]
 • تحلیل سطح روند تحلیل سطح روند با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و به‌کارگیری نُرم 1L: بررسی موردی روی داده‌های گرانی منطقه نکا استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • تخلخل بررسی رفتار نمونه‌های بتن درزه‌دار با استفاده از روش‌های سرعت موج تراکمی و مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 25-35]
 • تشخیص لبه تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 24-33]
 • تصویرسازی زاویه تتا تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 24-33]
 • تصویرسازی لرزه‌ای تصویرسازی لرزه‌ای در کمربندهای رورانده با ساختار پیچیده با نشانگرهای جنبشی میدان موج [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 95-116]
 • تضعیف نوفه کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 79-88]
 • تضعیف نوفه تصادفی تضعیف نوفه‌های تصادفی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از فیلتر میانگین غیرمحلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • تعیین عمق آزمون ثابت بودن چگالی با تانسورگرادیان به‌منظور به‌کارگیری صحیح روش فضای گرادیان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • تغییر تنش کولمب بررسی پدیده برهم‌کنش بین زوج‌‌‌زمین‌لرزه 21 مرداد 1391 اهر – ورزقان و توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 13-24]
 • تفاضل متناهی مدل‌سازی داده‌‌های مگنتوتلوریک با قطبش H به روش تفاضل متناهی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 37-48]
 • تفسیر رادارگرام بررسی اثر بسامد مرکزی آنتن‌ و کاربرد پارامترهای پردازشی در مکان‌یابی تاسیسات شهری مدفون به روش GPR [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 93-106]
 • تنش تعیین پارامترهای ناهمسانگردی و راستای تنش محلی براساس تحلیل پس‌لرزه‌‌‌های زلزله 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان (استان کرمان) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 134-145]
 • تهران تغییرات دید جوّی و عوامل مؤثر بر آن در ایستگاه ژئوفیزیک تهران طی دوره 10 ساله (2011-2001) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 128-141]
 • توزیع مکانی پس‌لرزه بررسی پدیده برهم‌کنش بین زوج‌‌‌زمین‌لرزه 21 مرداد 1391 اهر – ورزقان و توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 13-24]
 • توموگرافی تصویربرداری سه‌بُعدی پوسته البرز مرکزی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی به روش توموگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 146-161]

ج

 • جابه‌جایی‌‌های ایستا مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 64-78]
 • جنبش نیرومند زمین ارتقاء روش دسته ذرات بهینه‌یاب برای ترکیب مناسب نگاشت‌های جنبش نیرومند زمین [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 161-169]

چ

 • چارک استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 34-50]
 • چگالی آزمون ثابت بودن چگالی با تانسورگرادیان به‌منظور به‌کارگیری صحیح روش فضای گرادیان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • چگالی درزه‌داری بررسی رفتار نمونه‌های بتن درزه‌دار با استفاده از روش‌های سرعت موج تراکمی و مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 25-35]
 • چگالی لوح سنگی استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 34-50]
 • چینش باد اثر چینش باد در سطح زمین و وردایست بر ناپایداری کژفشار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 114-127]

ح

 • حوضه آبریز کرخه ریزمقیاس‌نماییِ تغییرات اقلیم با به‌کارگیری یک رهیافت آماری ناپارامتری در حوضه آبریز کرخه [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 142-157]
 • حوضه رسوبی مغان تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]

د

 • داده­های گرانی ادامة فروسوی داده‌های گرانی با استفاده از روش تکرار و تبدیل فوریه [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • داده‌های گرانی تحلیل سطح روند با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و به‌کارگیری نُرم 1L: بررسی موردی روی داده‌های گرانی منطقه نکا استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • داده‌‌های مگنتوتلوریک مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 64-78]
 • دایک شیب‌دار استفاده از عدد موج چند‌‌مدلی به‌‌منظور برآورد عمق توده‌های دایک و پله‌ای شیب‌دار از روی داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • دید جوّی تغییرات دید جوّی و عوامل مؤثر بر آن در ایستگاه ژئوفیزیک تهران طی دوره 10 ساله (2011-2001) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 128-141]
 • درصد دوزوج نیرو بررسی روش برگردان نسبی تانسور گشتاور لرزه‌ای با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و کاربرد آن در پس‌لرزه‌‌‌های زمین‌لرزه‌ 28 فوریه 2006 فاریاب 0/6=Mw [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]
 • درون‌یابی بازسازی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از یک مدل خودبازگشتی چندمرحله‌ای [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 14-23]
 • دسته ذرات بهینه‌یاب ارتقاء روش دسته ذرات بهینه‌یاب برای ترکیب مناسب نگاشت‌های جنبش نیرومند زمین [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 161-169]

ذ

 • ذرات معلق تغییرات دید جوّی و عوامل مؤثر بر آن در ایستگاه ژئوفیزیک تهران طی دوره 10 ساله (2011-2001) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 128-141]

ر

 • رادار نفوذی به زمین (GPR) آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی و تحلیل مشخصه‌های تپ GPR [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 117-133]
 • رخساره‌‌‌‌های الکتریکی تعیین رخساره‌‌‌‌های سنگی با استفاده از خوشه‌سازی براساس نمودار با تفکیک‌پذیری چندتایی (MRGC) نمودار‌‌های پتروفیزیکی چاه: بررسی یکی از میدان‌‌‌های خلیج فارس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 11-30]
 • رخساره‌‌‌‌های سنگی تعیین رخساره‌‌‌‌های سنگی با استفاده از خوشه‌سازی براساس نمودار با تفکیک‌پذیری چندتایی (MRGC) نمودار‌‌های پتروفیزیکی چاه: بررسی یکی از میدان‌‌‌های خلیج فارس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 11-30]
 • ریزگرد تغییرات دید جوّی و عوامل مؤثر بر آن در ایستگاه ژئوفیزیک تهران طی دوره 10 ساله (2011-2001) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 128-141]
 • ریزمقیاس نمایی پس‌پردازش برون‌داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش‌بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 119-133]
 • ریزمقیاس­نمایی ریزمقیاس‌نماییِ تغییرات اقلیم با به‌کارگیری یک رهیافت آماری ناپارامتری در حوضه آبریز کرخه [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 142-157]
 • رهیافت ناپارامتری ریزمقیاس‌نماییِ تغییرات اقلیم با به‌کارگیری یک رهیافت آماری ناپارامتری در حوضه آبریز کرخه [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 142-157]
 • روش المان‌های مرزی افراز آهنگ لغزش بین گسل‌ها‌‌ی فعال بخش جنوبی البرز مرکزی با وارد کردن برهمکنش مکانیکی بین گسل‌ها‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 78-95]
 • روش اویلر تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • روش بیزی معکوس‌سازی پارامترهای مدل کول-کول با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت برای داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 78-92]
 • روش تکرار ادامة فروسوی داده‌های گرانی با استفاده از روش تکرار و تبدیل فوریه [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • روش خوشه‌سازی تعیین رخساره‌‌‌‌های سنگی با استفاده از خوشه‌سازی براساس نمودار با تفکیک‌پذیری چندتایی (MRGC) نمودار‌‌های پتروفیزیکی چاه: بررسی یکی از میدان‌‌‌های خلیج فارس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 11-30]
 • روش کاتوره‏ای گسل محدود شناسایی پارامترهای گسل مسبب زمین‏لرزه 20 دسامبر 2010 ریگان با استفاده از شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-20]
 • روش نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 64-78]
 • روش‌های عددی برآورد میزان بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن با دو روش دینامک شاره‌های محاسباتی و ون‌کارمن‌‌ [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 170-180]

ز

 • زاویه شیب تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 24-33]
 • زمستان سرد نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 89-104]
 • زمین‏لرزه 20 دسامبر 2010 ریگان شناسایی پارامترهای گسل مسبب زمین‏لرزه 20 دسامبر 2010 ریگان با استفاده از شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-20]
 • زمین‌لرزه فاریاب بررسی روش برگردان نسبی تانسور گشتاور لرزه‌ای با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و کاربرد آن در پس‌لرزه‌‌‌های زمین‌لرزه‌ 28 فوریه 2006 فاریاب 0/6=Mw [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]
 • زمین‌لرزه‌های خوشه‌ای بررسی روش برگردان نسبی تانسور گشتاور لرزه‌ای با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و کاربرد آن در پس‌لرزه‌‌‌های زمین‌لرزه‌ 28 فوریه 2006 فاریاب 0/6=Mw [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]
 • زمین­لرزه­های محلی تصویربرداری سه‌بُعدی پوسته البرز مرکزی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی به روش توموگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 146-161]
 • زوج‌‌‌زمین‌لرزه اهر – ورزقان بررسی پدیده برهم‌کنش بین زوج‌‌‌زمین‌لرزه 21 مرداد 1391 اهر – ورزقان و توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 13-24]

ژ

 • ژئورادار بررسی اثر بسامد مرکزی آنتن‌ و کاربرد پارامترهای پردازشی در مکان‌یابی تاسیسات شهری مدفون به روش GPR [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 93-106]

س

 • ساختار پیچیده تصویرسازی لرزه‌ای در کمربندهای رورانده با ساختار پیچیده با نشانگرهای جنبشی میدان موج [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 95-116]
 • ساختارهای کشسان‌‌ پوسته و گوشته بالایی برآورد توموگرافی دوبُعدی سرعت‌های فاز، گروه و ساختارسرعت امواج بُرشی در پهنه البرز [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 21-36]
 • سازوکار غیر دو زوج نیرو بررسی عوامل موثر بر وارون‌سازی یک چشمه پیچیده زمین‌لرزه‌ای با استفاده از لرزه‌‌نگاشت‌‌های مصنوعی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 134-148]
 • سد گتوند علیا تحلیل عددی و میدانی انتشار امواج و ترک‌های حاصل از انفجار پیش‏شکافی در توده‌سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 49-65]
 • سرعت باد تغییرات دید جوّی و عوامل مؤثر بر آن در ایستگاه ژئوفیزیک تهران طی دوره 10 ساله (2011-2001) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 128-141]
 • سرعت موج تراکمی بررسی رفتار نمونه‌های بتن درزه‌دار با استفاده از روش‌های سرعت موج تراکمی و مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 25-35]
 • سطح بازتاب مشترک تصویرسازی لرزه‌ای در کمربندهای رورانده با ساختار پیچیده با نشانگرهای جنبشی میدان موج [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 95-116]

ش

 • شاخص بندال جوّی بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010 [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 31-51]
 • شبکه بارش مقایسه داده‌‌های بارش ماهانه ماهواره‌‌ای و زمینی در شبکه‌‌ای با تفکیک زیاد روی ایران [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 149-160]
 • شبکه لرزه­نگاری موقت تعیین پارامترهای ناهمسانگردی و راستای تنش محلی براساس تحلیل پس‌لرزه‌‌‌های زلزله 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان (استان کرمان) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 134-145]
 • شبیه‌سازی بازپخت معکوس‌سازی پارامترهای مدل کول-کول با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت برای داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 78-92]
 • شبیه‏سازی جنبش نیرومند زمین شناسایی پارامترهای گسل مسبب زمین‏لرزه 20 دسامبر 2010 ریگان با استفاده از شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 1-20]

ص

 • صفحۀ افقی ادامة فروسوی داده‌های گرانی با استفاده از روش تکرار و تبدیل فوریه [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]

ض

 • ضریب هندسی تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]

ط

 • طیف توان تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]

ع

 • عدد موج چندمدلی استفاده از عدد موج چند‌‌مدلی به‌‌منظور برآورد عمق توده‌های دایک و پله‌ای شیب‌دار از روی داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • عدد موج محلی استفاده از عدد موج چند‌‌مدلی به‌‌منظور برآورد عمق توده‌های دایک و پله‌ای شیب‌دار از روی داده‌های مغناطیس‌سنجی [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 1-13]
 • عمق موهو ساختارسرعتی پوسته در البرز غربی به روش برگردان هم‌زمان تابع‌های انتقال گیرنده و منحنی پاشندگی امواج سطحی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 81-94]

ف

 • فاز بحرانی تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 64-80]
 • فاز و طیف بسامد آشکارسازی تأسیسات زیرسطحی و تحلیل مشخصه‌های تپ GPR [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 117-133]
 • فاکتور عرض تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • فاکتور عمق تفسیر داده‌‌های گرانی‌سنجی با استفاده از طیف توان تعمیم‌یافته [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 1-12]
 • فرایافت‌های اویلری نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 89-104]
 • فصل­ها بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010 [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 31-51]
 • فیلتر کمینه پراکنش کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 79-88]
 • فیلتر میانگین غیرمحلی تضعیف نوفه‌های تصادفی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از فیلتر میانگین غیرمحلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • فیلتر ناچ کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 79-88]
 • فیلترهای پیشگویی بازسازی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از یک مدل خودبازگشتی چندمرحله‌ای [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 14-23]

ق

 • قطبیدگی القایی بررسی اندیس معدنی درح با استفاده از مدل‌سازی وارون داده‌های ژئوفیزیکی (M، Rs و IP) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 59-77]
 • قطبش القایی طیفی معکوس‌سازی پارامترهای مدل کول-کول با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت برای داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 78-92]

ک

 • کانسار آهن ساغند زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 116-132]
 • کانسار آهن علی‌آباد برآورد عمق توده‌‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 52-363]
 • کنگلومرا تحلیل عددی و میدانی انتشار امواج و ترک‌های حاصل از انفجار پیش‏شکافی در توده‌سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 49-65]

گ

 • گرادیان افقی و قائم آزمون ثابت بودن چگالی با تانسورگرادیان به‌منظور به‌کارگیری صحیح روش فضای گرادیان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • گرادیان کلی افقی زاویه شیب تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 24-33]
 • گرانی آزمون ثابت بودن چگالی با تانسورگرادیان به‌منظور به‌کارگیری صحیح روش فضای گرادیان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • گرانی‌سنجی استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 34-50]
 • گرانی‌سنجی زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 116-132]

ل

 • لایۀ نازک تبدیل فوریۀ زمان‌کوتاه برمبنای تنکی و کاربرد آن در تشخیص لایه‏های نازک [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 36-48]
 • لرزه­زمین­ساخت تصویربرداری سه‌بُعدی پوسته البرز مرکزی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی به روش توموگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 146-161]
 • لرزه‌نگاشت‌های مصنوعی بررسی روش برگردان نسبی تانسور گشتاور لرزه‌ای با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده و کاربرد آن در پس‌لرزه‌‌‌های زمین‌لرزه‌ 28 فوریه 2006 فاریاب 0/6=Mw [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 51-63]

م

 • محمدآباد ریگان تعیین پارامترهای ناهمسانگردی و راستای تنش محلی براساس تحلیل پس‌لرزه‌‌‌های زلزله 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان (استان کرمان) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 134-145]
 • مُد TM مدل‌سازی داده‌‌های مگنتوتلوریک با قطبش H به روش تفاضل متناهی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 37-48]
 • میدان پتانسیل تعیین مرز داده‌های میدان پتانسیل با استفاده از تصویرسازی زاویه تتا [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 24-33]
 • میدان نفتی استفاده از روش برخال‌‌ برای تعیین چگالی بوگه لوح‌سنگی در منطقه چارک (جنوب ایران) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 34-50]
 • مد پیشرو نقش گردش‌های پوشن‌سپهر در بی‌هنجاری‌های اقلیمی‌ زمستان‌های 1386 و 1388‌ [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 89-104]
 • مدیترانه اثر نوسان اطلس شمالی بر الگوی غالب وردایی ارتفاع ژئوپتانسیلی در منطقه مدیترانه با استفاده از تابع‌های متعامد تجربی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 66-77]
 • مدل MRI-CGCM3 پس‌پردازش برون‌داد مدل دینامیکی MRI-CGCM3 برای پیش‌بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 119-133]
 • مدل ایدی اثر چینش باد در سطح زمین و وردایست بر ناپایداری کژفشار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 114-127]
 • مدل خودبازگشتی بازسازی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از یک مدل خودبازگشتی چندمرحله‌ای [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 14-23]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی داده‌‌های مگنتوتلوریک با قطبش H به روش تفاضل متناهی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 37-48]
 • مدل‌سازی عددی تحلیل عددی و میدانی انتشار امواج و ترک‌های حاصل از انفجار پیش‏شکافی در توده‌سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 49-65]
 • مدل­سازی یک چشمه با درصد غیر دو زوج نیروی زیاد بررسی عوامل موثر بر وارون‌سازی یک چشمه پیچیده زمین‌لرزه‌ای با استفاده از لرزه‌‌نگاشت‌‌های مصنوعی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 134-148]
 • مدل سه‌بُعدی پوسته تصویربرداری سه‌بُعدی پوسته البرز مرکزی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی به روش توموگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 146-161]
 • مدل شبه­زمین‌گرد اثر چینش باد در سطح زمین و وردایست بر ناپایداری کژفشار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 114-127]
 • مدل یک­بُعدی پوسته تصویربرداری سه‌بُعدی پوسته البرز مرکزی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی به روش توموگرافی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 146-161]
 • مدل کول-کول معکوس‌سازی پارامترهای مدل کول-کول با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت برای داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 78-92]
 • مدل­های گردش­کلی ­جوّ ریزمقیاس‌نماییِ تغییرات اقلیم با به‌کارگیری یک رهیافت آماری ناپارامتری در حوضه آبریز کرخه [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 142-157]
 • مشتقات سیگنال تحلیلی برآورد عمق توده‌‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 52-363]
 • معکوس‌سازی معکوس‌سازی پارامترهای مدل کول-کول با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت برای داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 78-92]
 • مغناطیس‌سنجی بررسی اندیس معدنی درح با استفاده از مدل‌سازی وارون داده‌های ژئوفیزیکی (M، Rs و IP) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 59-77]
 • مغناطیس‌سنجی زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 116-132]
 • مقاومت ویژه مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 64-78]
 • مقاومت‌ ویژه بررسی اندیس معدنی درح با استفاده از مدل‌سازی وارون داده‌های ژئوفیزیکی (M، Rs و IP) [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 59-77]
 • مقاومت ویژه الکتریکی بررسی رفتار نمونه‌های بتن درزه‌دار با استفاده از روش‌های سرعت موج تراکمی و مقاومت ویژه الکتریکی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 25-35]
 • مگنتیت زمین‌شناسی و اکتشافات ژئوفیزیکی در کانسار آهن ساغند [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 116-132]
 • مگنتوتلوریک مدل‌سازی داده‌‌های مگنتوتلوریک با قطبش H به روش تفاضل متناهی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 37-48]
 • موج بُرشی Sg تعیین پارامترهای ناهمسانگردی و راستای تنش محلی براساس تحلیل پس‌لرزه‌‌‌های زلزله 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان (استان کرمان) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 134-145]

ن

 • ناپایداری کژفشار اثر چینش باد در سطح زمین و وردایست بر ناپایداری کژفشار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 114-127]
 • ناپیوستگی جا بجایی افراز آهنگ لغزش بین گسل‌ها‌‌ی فعال بخش جنوبی البرز مرکزی با وارد کردن برهمکنش مکانیکی بین گسل‌ها‌‌ [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 78-95]
 • ناهمسانگردی تعیین پارامترهای ناهمسانگردی و راستای تنش محلی براساس تحلیل پس‌لرزه‌‌‌های زلزله 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان (استان کرمان) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 134-145]
 • ناهمگنی جانبی تصویرسازی لرزه‌ای در کمربندهای رورانده با ساختار پیچیده با نشانگرهای جنبشی میدان موج [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 95-116]
 • نُرم1 تحلیل سطح روند با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و به‌کارگیری نُرم 1L: بررسی موردی روی داده‌های گرانی منطقه نکا استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • نرم‌افزار ایزولا بررسی عوامل موثر بر وارون‌سازی یک چشمه پیچیده زمین‌لرزه‌ای با استفاده از لرزه‌‌نگاشت‌‌های مصنوعی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 134-148]
 • نرم‌افزار متلب مدل‌سازی داده‌‌های مگنتوتلوریک با قطبش H به روش تفاضل متناهی [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 37-48]
 • نُرم وزن‌دار کمینه بازسازی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از یک مدل خودبازگشتی چندمرحله‌ای [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 14-23]
 • نیروگاه برق نکا تحلیل سطح روند با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و به‌کارگیری نُرم 1L: بررسی موردی روی داده‌های گرانی منطقه نکا استان مازندران [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 49-58]
 • نسبت عمق توده به عرض آن برآورد عمق توده‌‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 52-363]
 • نشانگر جنبشی میدان موج تصویرسازی لرزه‌ای در کمربندهای رورانده با ساختار پیچیده با نشانگرهای جنبشی میدان موج [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 95-116]
 • نقشه­ ترکیبی تأخیری تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO) [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 64-80]
 • نمودار فضای گرادیان آزمون ثابت بودن چگالی با تانسورگرادیان به‌منظور به‌کارگیری صحیح روش فضای گرادیان [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 107-118]
 • نمودار‌‌های چاه تعیین رخساره‌‌‌‌های سنگی با استفاده از خوشه‌سازی براساس نمودار با تفکیک‌پذیری چندتایی (MRGC) نمودار‌‌های پتروفیزیکی چاه: بررسی یکی از میدان‌‌‌های خلیج فارس [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 11-30]
 • نمونه‌برداری معکوس‌سازی پارامترهای مدل کول-کول با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی بازپخت برای داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 78-92]
 • نوسان اطلس شمالی اثر نوسان اطلس شمالی بر الگوی غالب وردایی ارتفاع ژئوپتانسیلی در منطقه مدیترانه با استفاده از تابع‌های متعامد تجربی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 66-77]
 • نوسان شرق اطلس-غرب روسیه اثر نوسان اطلس شمالی بر الگوی غالب وردایی ارتفاع ژئوپتانسیلی در منطقه مدیترانه با استفاده از تابع‌های متعامد تجربی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 66-77]
 • نوسان شمالگان اثر نوسان اطلس شمالی بر الگوی غالب وردایی ارتفاع ژئوپتانسیلی در منطقه مدیترانه با استفاده از تابع‌های متعامد تجربی [دوره 7، شماره 3، 1392، صفحه 66-77]
 • نوفه خط­های انتقال نیرو کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 79-88]
 • نوفه‌زدایی تضعیف نوفه‌های تصادفی داده‌های لرزه‌ای با استفاده از فیلتر میانگین غیرمحلی [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 1-10]
 • نوفه همدوس کاربرد فیلتر کمینه واریانس در تضعیف نوفه‌ خط‌های انتقال نیرو [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 79-88]

و

 • وارون‌سازی دوبُعدی مدل‌سازی وارون و تفسیر دو‌بُعدی داده‌‌های نیم‌رخ‌‌زنی آرایه الکترومغناطیسی (EMAP) [دوره 7، شماره 1، 1392، صفحه 64-78]
 • وردایست اثر چینش باد در سطح زمین و وردایست بر ناپایداری کژفشار [دوره 7، شماره 2، 1392، صفحه 114-127]
 • ویژگی­ها بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010 [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 31-51]
 • ون­کارمن‌‌ برآورد میزان بادبردگی از پشته‌های سنگ‌آهن با دو روش دینامک شاره‌های محاسباتی و ون‌کارمن‌‌ [دوره 7، شماره 4، 1392، صفحه 170-180]