نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • ایران مرکزی تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • البرز تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • البرز مرکزی مقیاس بزرگی محلی (ML) برای البرز مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 59-71]
 • الگوی انفجار طراحی الگوی انفجار با استفاده از بسامد غالب و بیشینه مجاز سرعت ذرات [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 20-29]
 • الگوریتم کمترین مربعات مدل‌سازی و برگردان دوبُعدی داده‌های مغناطیسی منطقه شهمیرزاد استان سمنان به‌‌منظور تعیین عمق و شکل کانسارهای آهن [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 72-82]
 • انتشار گاز رادون بررسی ارتباط تغییرات زمانی غلظت گاز رادون با پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه بم به‌‌کمک شبکه عصبی آدالاین [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 113-126]
 • اندازه خانک محاسبه اندازه خانک و دهانه کوچ در طراحی عملیات لرزه‏نگاری سه‌بُعدی با استفاده از مدل سرعت خطی: بررسی موردی میدان نفتی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 50-61]
 • انفجار تحلیل عددی اثرات ناشی از انفجار تک‌چال در تودۀ گلسنگی سد گتوند علیا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 56-72]
 • اوزون وِردسپهری کاربرد روش‌‌های آماری در تحلیل نوسان‌های اوزون وِردسپهری [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 42-60]

ب

 • بارش تغییرشکل‌‌ کلی و تغییرات زمانی و مکانی آن در سامانه‌‌های جوّی بارش‌زا در منطقه‌ای شامل ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-156]
 • باطله‌‌های زغالشوئی تشخیص منطقه آلودگی حاصل از زه‌آب اسیدی با استفاده از مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌‌های ژئوالکتریک در محدودة کارخانة زغال‌شویی البرز شرقی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 95-111]
 • برانبارش دامنه مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سرعت براساس همبستگی در پردازش داده‌های لرزه‌ای بازتابی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 40-55]
 • برانبارش رنگی شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 62-72]
 • برآورد مرز برآورد مرز بی‌هنجاری‌های مغناطیسی رباط پشت‌‌بادام به کمک مشتقات میدان پتانسیل و ترکیبات مکانی و فازی بین آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-45]
 • برداشت‌‌های ژئوفیزیکی الکتریکی تشخیص منطقه آلودگی حاصل از زه‌آب اسیدی با استفاده از مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌‌های ژئوالکتریک در محدودة کارخانة زغال‌شویی البرز شرقی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 95-111]
 • بزرگی محلی (ML) مقیاس بزرگی محلی (ML) برای البرز مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 59-71]
 • بسامد غالب طراحی الگوی انفجار با استفاده از بسامد غالب و بیشینه مجاز سرعت ذرات [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 20-29]
 • بی شاپ تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 69-83]
 • بندالی (بلاکینگ) بررسی دینامیکی و ترمودینامیکی ساختار پُرفشار سیبری و عوامل موثر در تقویت آن در دوره 1948 تا 2008 [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 107-127]

پ

 • پارامتر پتروفیزیکی بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-106]
 • پارامترهای لامه تعیین پارامترهای لامه و LMR در یکی از مخازن جنوب ایران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 83-93]
 • پارامترهای موقعیتی تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 69-83]
 • پتانسیل خودزا تعیین پارامترهای بی‌هنجاری‌های پتانسیل خودزا با روش تبدیل هیلبرت [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 26-34]
 • پتروفیزیک پایش مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در آزمایشگاه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]
 • پردازش داده‌های شکست مرزی بهبود نتایج روش شکست مرزی هم‌میان نقطه با استفاده از روش GRM [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 124-140]
 • پُرفشار سیبری بررسی دینامیکی و ترمودینامیکی ساختار پُرفشار سیبری و عوامل موثر در تقویت آن در دوره 1948 تا 2008 [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 107-127]
 • پس‌لرزه تحلیل پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور (بزرگای گشتاوری 1/6) براساس داده‌‌‌‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری موقت محلی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-84]
 • پس‌لرزه مکان‌یابی مجدد زمین‌لرزه اصلی 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان Mn = 6.5 و پس‌لرزه‌‌‌‌های حاصل از آن به روش غیرخطی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 96-111]
 • پیش‌بینی عددی میزان بارش بررسی اثر ‌‌گوارد داده‌‌های رادار در مدل عددی ARPS در شبیه‌سازی بارش حاصل از سامانة همدیدی 31 مارس 2009 در منطقه تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 94-112]
 • پیش‌نشانگر بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-39]
 • پیش‌نشانگرهای زمین‌لرزه بررسی ارتباط تغییرات زمانی غلظت گاز رادون با پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه بم به‌‌کمک شبکه عصبی آدالاین [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 113-126]

ت

 • تابع‌های والش کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-11]
 • تانسور تنش محاسبه تانسور تنش براساس وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌‌ها و کاربرد آن در منطقۀ مکران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • تانسور ممان پارامترهای چشمه زمین‌لرزه 25 مهرماه 1388 ری- تهران، با بزرگای گشتاوری 3/4 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 46-58]
 • تاوایی پتانسیلی بررسی دینامیکی و ترمودینامیکی ساختار پُرفشار سیبری و عوامل موثر در تقویت آن در دوره 1948 تا 2008 [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 107-127]
 • تبدیل S شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 62-72]
 • تبدیل آدامار کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-11]
 • تبدیل فوریه زمان کوتاه شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 62-72]
 • تبدیل فوریه زمان‌کوتاه تجزیه طیفی با قدرت تفکیک زیاد و کاربرد آن در آشکارسازی سایه‌های بسامد‌‌ کم ناشی از مخازن گازی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 61-68]
 • تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 85-95]
 • تبدیل موجک پیوسته مقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایرانمقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 84-94]
 • تبدیل‌های زمان-بسامد شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 85-95]
 • تبدیل هیلبرت تعیین پارامترهای بی‌هنجاری‌های پتانسیل خودزا با روش تبدیل هیلبرت [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 26-34]
 • تجزیه طیفی تجزیه طیفی با قدرت تفکیک زیاد و کاربرد آن در آشکارسازی سایه‌های بسامد‌‌ کم ناشی از مخازن گازی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 61-68]
 • تجزیه طیفی شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 62-72]
 • تحلیل حساسیت تحلیل حساسیت مدل‌های کشسان تغییرات همالرزه‌ای شتاب گرانی در سطح پوسته زمین به پارامترهای ورودی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 73-94]
 • تحلیل سرعت مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سرعت براساس همبستگی در پردازش داده‌های لرزه‌ای بازتابی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 40-55]
 • تخلخل بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-106]
 • تخلخل کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-11]
 • ترک­های شعاعی تحلیل عددی اثرات ناشی از انفجار تک‌چال در تودۀ گلسنگی سد گتوند علیا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 56-72]
 • تعقیب تطابق مقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایرانمقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 84-94]
 • تغییرات همالرزه‌ای شتاب‌گرانی تحلیل حساسیت مدل‌های کشسان تغییرات همالرزه‌ای شتاب گرانی در سطح پوسته زمین به پارامترهای ورودی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 73-94]
 • تغییرشکل‌‌ چینشی تغییرشکل‌‌ کلی و تغییرات زمانی و مکانی آن در سامانه‌‌های جوّی بارش‌زا در منطقه‌ای شامل ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-156]
 • تغییرشکل‌‌ کششی تغییرشکل‌‌ کلی و تغییرات زمانی و مکانی آن در سامانه‌‌های جوّی بارش‌زا در منطقه‌ای شامل ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-156]
 • تغییرشکل‌‌ کلی تغییرشکل‌‌ کلی و تغییرات زمانی و مکانی آن در سامانه‌‌های جوّی بارش‌زا در منطقه‌ای شامل ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-156]
 • تفاضل متناهی حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 35-49]
 • تهران پارامترهای چشمه زمین‌لرزه 25 مهرماه 1388 ری- تهران، با بزرگای گشتاوری 3/4 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 46-58]
 • توپوگرافی تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • توزیع تخلخل نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 112-123]
 • توزیع ویگنر – وایل تجزیه طیفی با قدرت تفکیک زیاد و کاربرد آن در آشکارسازی سایه‌های بسامد‌‌ کم ناشی از مخازن گازی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 61-68]
 • توصیف مخزن نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 112-123]

ج

 • جت مداری حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 35-49]
 • جلال آباد زرند تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 69-83]

چ

 • چارچوب مرجع مدل‌‌سازی تغییر مختصات مسطحاتی نقاط سطحی زمین در چارچوب‌‌های مرجع ITRF در محدودة فلات ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 12-32]
 • چشمه آبگرم جوشان بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-39]

ح

 • حداکثر سرعت ذرات طراحی الگوی انفجار با استفاده از بسامد غالب و بیشینه مجاز سرعت ذرات [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 20-29]

خ

 • خُرد‌لرزه‌‌‌‌خیزی لرزه‌شناسی دستگاهی بخش خاوری گسل مشا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 127-146]
 • خزر جنوبی تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]

د

 • درۀ دیکسی محاسبه تانسور تنش براساس وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌‌ها و کاربرد آن در منطقۀ مکران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • دقت عددی حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 35-49]
 • دگرهمبستگی مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سرعت براساس همبستگی در پردازش داده‌های لرزه‌ای بازتابی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 40-55]
 • دهانه کوچ محاسبه اندازه خانک و دهانه کوچ در طراحی عملیات لرزه‏نگاری سه‌بُعدی با استفاده از مدل سرعت خطی: بررسی موردی میدان نفتی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 50-61]

ر

 • رابطه کاستاگنا مقایسة نسبت Vp/Vsاز رابطة کاستاگنا و نگاره DSI [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 112-123]
 • رادار هواشناسی بررسی اثر ‌‌گوارد داده‌‌های رادار در مدل عددی ARPS در شبیه‌سازی بارش حاصل از سامانة همدیدی 31 مارس 2009 در منطقه تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 94-112]
 • رخساره مخزن کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-11]
 • رسانایی الکتریکی پایش مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در آزمایشگاه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]
 • رگرسیون چند‌متغیره بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-106]
 • روابط همبستگی مقایسة نسبت Vp/Vsاز رابطة کاستاگنا و نگاره DSI [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 112-123]
 • روش CMP refraction بهبود نتایج روش شکست مرزی هم‌میان نقطه با استفاده از روش GRM [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 124-140]
 • روش GRM بهبود نتایج روش شکست مرزی هم‌میان نقطه با استفاده از روش GRM [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 124-140]
 • روش VLF تشخیص منطقه آلودگی حاصل از زه‌آب اسیدی با استفاده از مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌‌های ژئوالکتریک در محدودة کارخانة زغال‌شویی البرز شرقی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 95-111]
 • روش آماری کاربرد روش‌‌های آماری در تحلیل نوسان‌های اوزون وِردسپهری [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 42-60]
 • روش غیرخطی مکان‌یابی مجدد زمین‌لرزه اصلی 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان Mn = 6.5 و پس‌لرزه‌‌‌‌های حاصل از آن به روش غیرخطی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 96-111]
 • روش غیر‌خطی مقایسه خطای مکان‌یابی زمین‌لرزه‌‌های محلی در روش‌‌های خطی‌شده و غیرخطی با استفاده از داده‌‌های شبیه‌سازی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]
 • روش فشرده ترکیبی حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 35-49]
 • روش­های پارامتری و ناپارامتری مقیاس بزرگی محلی (ML) برای البرز مرکزی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 59-71]
 • روش‌‌های خطی‌شده مقایسه خطای مکان‌یابی زمین‌لرزه‌‌های محلی در روش‌‌های خطی‌شده و غیرخطی با استفاده از داده‌‌های شبیه‌سازی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]

ز

 • زاگرس تحلیل پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور (بزرگای گشتاوری 1/6) براساس داده‌‌‌‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری موقت محلی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-84]
 • زاویه تیلت برآورد مرز بی‌هنجاری‌های مغناطیسی رباط پشت‌‌بادام به کمک مشتقات میدان پتانسیل و ترکیبات مکانی و فازی بین آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-45]
 • زلزله بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-39]
 • زمین‌‌آمار بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-106]
 • زمین‌ساخت مدل‌‌سازی تغییر مختصات مسطحاتی نقاط سطحی زمین در چارچوب‌‌های مرجع ITRF در محدودة فلات ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 12-32]
 • زمین‌لرزه پارامترهای چشمه زمین‌لرزه 25 مهرماه 1388 ری- تهران، با بزرگای گشتاوری 3/4 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 46-58]
 • زمین‌لرزه بم بررسی ارتباط تغییرات زمانی غلظت گاز رادون با پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه بم به‌‌کمک شبکه عصبی آدالاین [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 113-126]
 • زهاب اسیدی معدن تشخیص منطقه آلودگی حاصل از زه‌آب اسیدی با استفاده از مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌‌های ژئوالکتریک در محدودة کارخانة زغال‌شویی البرز شرقی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 95-111]

ژ

 • ژرفای موهو تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]
 • ژئوئید تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]

س

 • ساختارسرعتی پوسته لرزه‌شناسی دستگاهی بخش خاوری گسل مشا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 127-146]
 • سازند آسماری محاسبه اندازه خانک و دهانه کوچ در طراحی عملیات لرزه‏نگاری سه‌بُعدی با استفاده از مدل سرعت خطی: بررسی موردی میدان نفتی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 50-61]
 • سازند سروک کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-11]
 • سازند فهلیان محاسبه اندازه خانک و دهانه کوچ در طراحی عملیات لرزه‏نگاری سه‌بُعدی با استفاده از مدل سرعت خطی: بررسی موردی میدان نفتی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 50-61]
 • سازندهای کنگان و دالان تعیین پارامترهای لامه و LMR در یکی از مخازن جنوب ایران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 83-93]
 • سازوکار کانونی لرزه‌شناسی دستگاهی بخش خاوری گسل مشا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 127-146]
 • سازوکار کانونی پارامترهای چشمه زمین‌لرزه 25 مهرماه 1388 ری- تهران، با بزرگای گشتاوری 3/4 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 46-58]
 • سازوکار کانونی زمین‌لرزه محاسبه تانسور تنش براساس وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌‌ها و کاربرد آن در منطقۀ مکران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • سایه بسامد‌‌ پایین تجزیه طیفی با قدرت تفکیک زیاد و کاربرد آن در آشکارسازی سایه‌های بسامد‌‌ کم ناشی از مخازن گازی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 61-68]
 • سد گتوند علیا تحلیل عددی اثرات ناشی از انفجار تک‌چال در تودۀ گلسنگی سد گتوند علیا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 56-72]
 • سرعت امواج کشسان تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 12-25]
 • سیگنال تحلیلی تفسیر آنومالی‌های مغناطیسی با استفاده از مشتقات سیگنال تحلیلی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 69-83]
 • سیگنال تحلیلی سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • سیگنال تحلیلی برآورد مرز بی‌هنجاری‌های مغناطیسی رباط پشت‌‌بادام به کمک مشتقات میدان پتانسیل و ترکیبات مکانی و فازی بین آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-45]
 • سیگنال لرزه‌ای مقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایرانمقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 84-94]
 • سیلاخور تحلیل پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور (بزرگای گشتاوری 1/6) براساس داده‌‌‌‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری موقت محلی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-84]
 • سنگ آهک تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 12-25]
 • سنگ‌کره تعیین مدل پوسته و سنگ‌کره نواحی البرز، ایران مرکزی و خزر جنوبی با استفاده از داده‌های ژئوئید وتوپوگرافی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 1-11]

ش

 • شبکه Z حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 35-49]
 • شبکه عصبی بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-106]
 • شبکه عصبی بررسی ارتباط تغییرات زمانی غلظت گاز رادون با پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه بم به‌‌کمک شبکه عصبی آدالاین [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 113-126]
 • شبکه عصبی کاربرد تبدیل آدامار در جداسازی رخساره‌های مخزن [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 1-11]
 • شبکه عصبی مصنوعی طراحی الگوی انفجار با استفاده از بسامد غالب و بیشینه مجاز سرعت ذرات [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 20-29]
 • شبکه لرزه‌نگاری موقت تحلیل پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور (بزرگای گشتاوری 1/6) براساس داده‌‌‌‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری موقت محلی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-84]

ض

 • ضریب b تحلیل پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور (بزرگای گشتاوری 1/6) براساس داده‌‌‌‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری موقت محلی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 73-84]

ط

 • طیف زمان-بسامد مقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایرانمقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 84-94]
 • طیف‌نگار شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 85-95]

ع

 • عدم قطعیت مقایسه خطای مکان‌یابی زمین‌لرزه‌‌های محلی در روش‌‌های خطی‌شده و غیرخطی با استفاده از داده‌‌های شبیه‌سازی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]

غ

 • غلظت گاز رادون بررسی اولیه تغییرات غلظت گاز رادون در چشمة آبگرم جوشان واقع در استان کرمان به‌منزلة پیش‌نشانگر زلزله برای زلزله‌های 9/4 ریشتری شهداد و 3/4 ریشتری اردیبهشت 1388 سیرچ [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-39]

ف

 • فاکتور کیفیت و نسبت QP/QS مقایسة نسبت Vp/Vsاز رابطة کاستاگنا و نگاره DSI [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 112-123]
 • فشار همه‌جانبه تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 12-25]

ق

 • قدرت تفکیک شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 85-95]

ک

 • کانال‌های مدفون شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 62-72]
 • کانال‌های مدفون شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 85-95]
 • کسینوس زاویه تتا برآورد مرز بی‌هنجاری‌های مغناطیسی رباط پشت‌‌بادام به کمک مشتقات میدان پتانسیل و ترکیبات مکانی و فازی بین آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-45]

گ

 • گرادیان کامل تعیین پارامترهای بی‌هنجاری‌های پتانسیل خودزا با روش تبدیل هیلبرت [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 26-34]
 • گسل پارچین پارامترهای چشمه زمین‌لرزه 25 مهرماه 1388 ری- تهران، با بزرگای گشتاوری 3/4 [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 46-58]
 • گسل مرجع تحلیل حساسیت مدل‌های کشسان تغییرات همالرزه‌ای شتاب گرانی در سطح پوسته زمین به پارامترهای ورودی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 73-94]
 • گسل مشا لرزه‌شناسی دستگاهی بخش خاوری گسل مشا [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 127-146]
 • گل­سنگ تحلیل عددی اثرات ناشی از انفجار تک‌چال در تودۀ گلسنگی سد گتوند علیا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 56-72]

ل

 • لرزه­شناسی مهندسی بهبود نتایج روش شکست مرزی هم‌میان نقطه با استفاده از روش GRM [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 124-140]

م

 • ماسک سیگنال مدل‌سازی و برگردان دوبُعدی داده‌های مغناطیسی منطقه شهمیرزاد استان سمنان به‌‌منظور تعیین عمق و شکل کانسارهای آهن [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 72-82]
 • محور کشیدگی تغییرشکل‌‌ کلی و تغییرات زمانی و مکانی آن در سامانه‌‌های جوّی بارش‌زا در منطقه‌ای شامل ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 141-156]
 • میدان پتانسیل سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • میدان سرعت GPS مدل‌‌سازی تغییر مختصات مسطحاتی نقاط سطحی زمین در چارچوب‌‌های مرجع ITRF در محدودة فلات ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 12-32]
 • مدلARPS بررسی اثر ‌‌گوارد داده‌‌های رادار در مدل عددی ARPS در شبیه‌سازی بارش حاصل از سامانة همدیدی 31 مارس 2009 در منطقه تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 94-112]
 • مدل چند‌‌متغیره کاربرد روش‌‌های آماری در تحلیل نوسان‌های اوزون وِردسپهری [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 42-60]
 • مدل دوبُعدی مدل‌سازی و برگردان دوبُعدی داده‌های مغناطیسی منطقه شهمیرزاد استان سمنان به‌‌منظور تعیین عمق و شکل کانسارهای آهن [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 72-82]
 • مدل‌سازی تحلیلی تحلیل حساسیت مدل‌های کشسان تغییرات همالرزه‌ای شتاب گرانی در سطح پوسته زمین به پارامترهای ورودی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 73-94]
 • مدل‌سازی سه‌بُعدی تشخیص منطقه آلودگی حاصل از زه‌آب اسیدی با استفاده از مدل‌سازی سه‌بُعدی داده‌‌های ژئوالکتریک در محدودة کارخانة زغال‌شویی البرز شرقی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 95-111]
 • مدل‌سازی و برگردان مدل‌سازی و برگردان دوبُعدی داده‌های مغناطیسی منطقه شهمیرزاد استان سمنان به‌‌منظور تعیین عمق و شکل کانسارهای آهن [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 72-82]
 • مدل سرعت ثابت محاسبه اندازه خانک و دهانه کوچ در طراحی عملیات لرزه‏نگاری سه‌بُعدی با استفاده از مدل سرعت خطی: بررسی موردی میدان نفتی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 50-61]
 • مدل سرعت متغیر (خطی) محاسبه اندازه خانک و دهانه کوچ در طراحی عملیات لرزه‏نگاری سه‌بُعدی با استفاده از مدل سرعت خطی: بررسی موردی میدان نفتی اهواز [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 50-61]
 • مدل‌های سیگنال ناپایا مقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایرانمقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 84-94]
 • مدول یانگ دینامیکی و استاتیک تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 12-25]
 • مدول کشسانی پایش مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در آزمایشگاه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]
 • مسئله‌های بدوضع واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای با به‌کارگیری نظریه بِیز [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 17-30]
 • مشتق افقی سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • مشتق افقی برآورد مرز بی‌هنجاری‌های مغناطیسی رباط پشت‌‌بادام به کمک مشتقات میدان پتانسیل و ترکیبات مکانی و فازی بین آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-45]
 • مشتق قائم سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • مشتق قائم برآورد مرز بی‌هنجاری‌های مغناطیسی رباط پشت‌‌بادام به کمک مشتقات میدان پتانسیل و ترکیبات مکانی و فازی بین آنها [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 31-45]
 • مشتق مرتبه کسری سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • مقاطع تک‌بسامد شناسایی کانال‌های مدفون با استفاده از روش برانبارش رنگی (RGB) [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 62-72]
 • مقاومت ویژه الکتریکی پایش مقاومت ویژه الکتریکی سنگ حین آزمایش مقاومت فشاری تک‌محوری در آزمایشگاه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 34-41]
 • مکان‌یابی زمین‌لرزه ها مقایسه خطای مکان‌یابی زمین‌لرزه‌‌های محلی در روش‌‌های خطی‌شده و غیرخطی با استفاده از داده‌‌های شبیه‌سازی [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 127-140]
 • مکان‌یابی مجدد مکان‌یابی مجدد زمین‌لرزه اصلی 29 آذرماه 1389 محمدآباد ریگان Mn = 6.5 و پس‌لرزه‌‌‌‌های حاصل از آن به روش غیرخطی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 96-111]
 • مکران محاسبه تانسور تنش براساس وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌‌ها و کاربرد آن در منطقۀ مکران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • منطقه تهران بررسی اثر ‌‌گوارد داده‌‌های رادار در مدل عددی ARPS در شبیه‌سازی بارش حاصل از سامانة همدیدی 31 مارس 2009 در منطقه تهران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 94-112]
 • منطقۀ پودر شده تحلیل عددی اثرات ناشی از انفجار تک‌چال در تودۀ گلسنگی سد گتوند علیا [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 56-72]
 • موج شبه‌‌ایستای راسبی بیرونی بررسی دینامیکی و ترمودینامیکی ساختار پُرفشار سیبری و عوامل موثر در تقویت آن در دوره 1948 تا 2008 [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 107-127]

ن

 • نسبت Vp/Vs مقایسة نسبت Vp/Vsاز رابطة کاستاگنا و نگاره DSI [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 112-123]
 • نشانگر سیالی (λ/μ) تعیین پارامترهای لامه و LMR در یکی از مخازن جنوب ایران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 83-93]
 • نشانگر لرزه‌ای نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 112-123]
 • نشانگر لرزه‌‌ای بررسی بهبود برآورد تخلخل به کمک ترکیب روش‌‌های زمین‌‌آماری با تبدیل نشانگر‌‌های چندگانه [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 95-106]
 • نشانگر مستقیم مخازن هیدروکربنی مقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایرانمقایسه روش‌‌های تجزیه‌طیفی برای شناسایی کانال‌‌ها در یکی از مخازن جنوب غربی ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 84-94]
 • نشانگرهای لرزه‌ای شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 85-95]
 • نظریة نابرجایی مدل‌‌سازی تغییر مختصات مسطحاتی نقاط سطحی زمین در چارچوب‌‌های مرجع ITRF در محدودة فلات ایران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 12-32]
 • نظریة نابرجایی تحلیل حساسیت مدل‌های کشسان تغییرات همالرزه‌ای شتاب گرانی در سطح پوسته زمین به پارامترهای ورودی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 73-94]
 • نظریه بِیز واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای با به‌کارگیری نظریه بِیز [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 17-30]
 • نقشه شباهت نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 112-123]
 • نقطه بهینه حفاری نقشه شباهت و کاربرد آن در تعیین نقاط با پتانسیل زیاد هیدروکربوری [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 112-123]
 • نگارهDSI تعیین پارامترهای لامه و LMR در یکی از مخازن جنوب ایران [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 83-93]
 • نگارهDSI مقایسة نسبت Vp/Vsاز رابطة کاستاگنا و نگاره DSI [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 112-123]
 • نیم‌فضای کشسان تحلیل حساسیت مدل‌های کشسان تغییرات همالرزه‌ای شتاب گرانی در سطح پوسته زمین به پارامترهای ورودی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 73-94]
 • نیمه‌ضمنی حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 35-49]
 • نوسان وردایست بررسی دینامیکی و ترمودینامیکی ساختار پُرفشار سیبری و عوامل موثر در تقویت آن در دوره 1948 تا 2008 [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 107-127]

و

 • وارون‌سازی خطی و غیرخطی محاسبه تانسور تنش براساس وارون‌سازی سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌‌ها و کاربرد آن در منطقۀ مکران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • واهمامیخت تجزیه طیفی با قدرت تفکیک زیاد و کاربرد آن در آشکارسازی سایه‌های بسامد‌‌ کم ناشی از مخازن گازی [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 61-68]
 • واهمامیخت واهمامیخت داده‌های لرزه‌ای با به‌کارگیری نظریه بِیز [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 17-30]
 • واهمامیخت اویلر سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش) [دوره 6، شماره 3، 1391، صفحه 1-16]
 • واهمامیخت دو‌بُعدی شناسایی کانال مدفون با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه واهمامیختی [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 85-95]
 • و ری گرسیون خطی کاربرد روش‌‌های آماری در تحلیل نوسان‌های اوزون وِردسپهری [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 42-60]

ه

 • هما‌میخت تعیین پارامترهای بی‌هنجاری‌های پتانسیل خودزا با روش تبدیل هیلبرت [دوره 6، شماره 4، 1391، صفحه 26-34]