نمایه کلیدواژه ها

ا

 • امواج درونی بررسی ناهمسانگردی آزیموتی لرزه‌ای موج P در عرض زاگرس [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-112]
 • اندیس ساختاری برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منبع‏های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 70-88]

ب

 • بی‌هنجاری مغناطیسی مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 72-83]
 • بوسینسک شبیه‌سازی عددی جریان گرانی کف روی سطح شیب‌دار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 58-71]

پ

 • پس‌لرزه تحلیل پس‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 5 فروردین ماه 1385 فین (MW = 5.9) (ایران- زاگرس) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 17-32]
 • پوش‌سپهر تحلیل چرخه‌های نوسان تاوه قطبی در یک مدل آب کم‌عمق برای پوش‌سپهر با استفاده از فرایافت‌های شبه‌لاگرانژی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]

ت

 • تاوایی پتانسیلی تحلیل چرخه‌های نوسان تاوه قطبی در یک مدل آب کم‌عمق برای پوش‌سپهر با استفاده از فرایافت‌های شبه‌لاگرانژی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • تاوه قطبی تحلیل چرخه‌های نوسان تاوه قطبی در یک مدل آب کم‌عمق برای پوش‌سپهر با استفاده از فرایافت‌های شبه‌لاگرانژی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • تغییرشکل بین‌لرزه‌ای بررسی تغییرشکل بین‌لرزه‌ای در ناحیه برخورد صفحه‌های زمین‌ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 89-102]
 • تفاضل متناهی مدل‌سازی انتشار امواج در محیط اکوستیکی دوبُعدی به روش تفاضل متناهی در حیطه فرکانس [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-16]
 • تفاضل متناهی شبیه‌سازی عددی جریان گرانی کف روی سطح شیب‌دار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 58-71]

ج

 • جریان گرانی شبیه‌سازی عددی جریان گرانی کف روی سطح شیب‌دار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 58-71]
 • جریان‌های همرفتی سست‌کره بررسی ناهمسانگردی آزیموتی لرزه‌ای موج P در عرض زاگرس [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-112]

چ

 • چرخه‌های نوسان تحلیل چرخه‌های نوسان تاوه قطبی در یک مدل آب کم‌عمق برای پوش‌سپهر با استفاده از فرایافت‌های شبه‌لاگرانژی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]

ح

 • حیطه فرکانس مدل‌سازی انتشار امواج در محیط اکوستیکی دوبُعدی به روش تفاضل متناهی در حیطه فرکانس [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-16]

خ

 • خواص مخزن به‌کارگیری مدل فازی عصبی در برآورد پارامترهای مخزن با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای- بررسی موردی در یک مخزن هیدروکربوری در ایران مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 84-95]

د

 • داده‌های آموزشی مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 72-83]
 • داده‌های مغناطیسی وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 13-31]
 • دایک مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 72-83]
 • دقت عددی شبیه‌سازی عددی جریان گرانی کف روی سطح شیب‌دار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 58-71]

ر

 • رخساره سنگی طبقه‌بندی رخساره‌‌های سنگی با استفاده از چاه‌نگاری و بررسی تاثیر نگار صوتی بر آن به کمک شبکه عصبی مصنوعی در یکی از مخازن هیدروکربوری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 44-57]
 • روش اَبَرفشرده مقایسه عملکرد روش‌های اَبَرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته‌سازی مکانی مدل آب کم‌عمق دولایه‌ای: نمایش امواج گرانی لختی و راسبی خطی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 49-69]
 • روش تفاضل محدود مقایسه روش‌های برآورد مولفه پیچشی جنبش زمین با استفاده از داده‌های شبکه شتاب‌نگاری متراکم [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 32-48]
 • روش ژئودتیک مقایسه روش‌های برآورد مولفه پیچشی جنبش زمین با استفاده از داده‌های شبکه شتاب‌نگاری متراکم [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 32-48]
 • روش فشرده ترکیبی مقایسه عملکرد روش‌های اَبَرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته‌سازی مکانی مدل آب کم‌عمق دولایه‌ای: نمایش امواج گرانی لختی و راسبی خطی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 49-69]
 • روش گرادیان زیرفضا وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 13-31]
 • روش مشتق زمانی مقایسه روش‌های برآورد مولفه پیچشی جنبش زمین با استفاده از داده‌های شبکه شتاب‌نگاری متراکم [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 32-48]

ز

 • زاگرس تحلیل پس‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 5 فروردین ماه 1385 فین (MW = 5.9) (ایران- زاگرس) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 17-32]
 • زمین‌ساخت بررسی تغییرشکل بین‌لرزه‌ای در ناحیه برخورد صفحه‌های زمین‌ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 89-102]

س

 • ساختار گوشته بالایی بررسی ناهمسانگردی آزیموتی لرزه‌ای موج P در عرض زاگرس [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-112]
 • سیگنال تحلیلی برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منبع‏های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 70-88]
 • سنگ‌سپهر کشسان (لیتوسفر کشسان) بررسی تغییرشکل بین‌لرزه‌ای در ناحیه برخورد صفحه‌های زمین‌ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 89-102]

ش

 • شار حرارتی زمین‌گرمایی ارائه روشی جدید برای شناسایی مناطق دارای پتانسیل زمین‌گرمایی (ژئوترمال) با استفاده از مدل‌های ماهواره‌ای میدان مغناطیسی پوسته [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-43]
 • شبکه Z مقایسه عملکرد روش‌های اَبَرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته‌سازی مکانی مدل آب کم‌عمق دولایه‌ای: نمایش امواج گرانی لختی و راسبی خطی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 49-69]
 • شبکه شتاب‌نگاری چیبا مقایسه روش‌های برآورد مولفه پیچشی جنبش زمین با استفاده از داده‌های شبکه شتاب‌نگاری متراکم [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 32-48]
 • شبکه عصبی پس‌انتشار خطا طبقه‌بندی رخساره‌‌های سنگی با استفاده از چاه‌نگاری و بررسی تاثیر نگار صوتی بر آن به کمک شبکه عصبی مصنوعی در یکی از مخازن هیدروکربوری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 44-57]
 • شبکه عصبی پیشخور مدل‌سازی دوبعدی بی‌هنجاری‌های مغناطیسی با استفاده از شبکه عصبی پیشخور [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 72-83]
 • شبکه‌های آراکاوا مقایسه عملکرد روش‌های اَبَرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته‌سازی مکانی مدل آب کم‌عمق دولایه‌ای: نمایش امواج گرانی لختی و راسبی خطی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 49-69]

ض

 • ضخامت پوسته مغناطیسی ارائه روشی جدید برای شناسایی مناطق دارای پتانسیل زمین‌گرمایی (ژئوترمال) با استفاده از مدل‌های ماهواره‌ای میدان مغناطیسی پوسته [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-43]

ط

 • طرح‌واره فشرده شبیه‌سازی عددی جریان گرانی کف روی سطح شیب‌دار با استفاده از روش فشرده مرتبه چهارم [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 58-71]

ع

 • عمق کوری ارائه روشی جدید برای شناسایی مناطق دارای پتانسیل زمین‌گرمایی (ژئوترمال) با استفاده از مدل‌های ماهواره‌ای میدان مغناطیسی پوسته [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-43]
 • عمق منبع برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منبع‏های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 70-88]

ف

 • فرایافت‌های شبه‌لاگرانژی تحلیل چرخه‌های نوسان تاوه قطبی در یک مدل آب کم‌عمق برای پوش‌سپهر با استفاده از فرایافت‌های شبه‌لاگرانژی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • فین تحلیل پس‌لرزه‌ای زمین‌لرزه 5 فروردین ماه 1385 فین (MW = 5.9) (ایران- زاگرس) [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 17-32]

م

 • مارکوارت- لونبرگ وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 13-31]
 • میدان سرعت GPS بررسی تغییرشکل بین‌لرزه‌ای در ناحیه برخورد صفحه‌های زمین‌ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 89-102]
 • میدان نفتی طبقه‌بندی رخساره‌‌های سنگی با استفاده از چاه‌نگاری و بررسی تاثیر نگار صوتی بر آن به کمک شبکه عصبی مصنوعی در یکی از مخازن هیدروکربوری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 44-57]
 • مدل آب کم‌عمق تحلیل چرخه‌های نوسان تاوه قطبی در یک مدل آب کم‌عمق برای پوش‌سپهر با استفاده از فرایافت‌های شبه‌لاگرانژی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • مدل‌سازی انتشار امواج مدل‌سازی انتشار امواج در محیط اکوستیکی دوبُعدی به روش تفاضل متناهی در حیطه فرکانس [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 1-16]
 • مدل‌سازی معکوس وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 13-31]
 • مدل فازی عصبی به‌کارگیری مدل فازی عصبی در برآورد پارامترهای مخزن با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای- بررسی موردی در یک مخزن هیدروکربوری در ایران مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 84-95]
 • مدل ماهواره‌ای میدان مغناطیسی ارائه روشی جدید برای شناسایی مناطق دارای پتانسیل زمین‌گرمایی (ژئوترمال) با استفاده از مدل‌های ماهواره‌ای میدان مغناطیسی پوسته [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 33-43]
 • مشتق‏های افقی و قائم برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منبع‏های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 70-88]
 • معادلات آب کم‌‌عمق دولایه مقایسه عملکرد روش‌های اَبَرفشرده و فشرده ترکیبی مرتبه ششم در گسسته‌سازی مکانی مدل آب کم‌عمق دولایه‌ای: نمایش امواج گرانی لختی و راسبی خطی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 49-69]
 • مغزه طبقه‌بندی رخساره‌‌های سنگی با استفاده از چاه‌نگاری و بررسی تاثیر نگار صوتی بر آن به کمک شبکه عصبی مصنوعی در یکی از مخازن هیدروکربوری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 44-57]
 • مکانیک شکست بررسی تغییرشکل بین‌لرزه‌ای در ناحیه برخورد صفحه‌های زمین‌ساختی عربستان و اوراسیا در منطقه خاورمیانه با استفاده از یک مدل تحلیلی [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 89-102]
 • منبع‏های مغناطیسی برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منبع‏های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 70-88]
 • مولفه پیچشی جنبش زمین مقایسه روش‌های برآورد مولفه پیچشی جنبش زمین با استفاده از داده‌های شبکه شتاب‌نگاری متراکم [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 32-48]

ن

 • ناهمسانگردی آزیموتی بررسی ناهمسانگردی آزیموتی لرزه‌ای موج P در عرض زاگرس [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 103-112]
 • نشانگرهای لرزه‌ای به‌کارگیری مدل فازی عصبی در برآورد پارامترهای مخزن با استفاده از نشانگرهای لرزه‌ای- بررسی موردی در یک مخزن هیدروکربوری در ایران مرکزی [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 84-95]

و

 • واهمامیخت اویلر برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منبع‏های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 70-88]

ه

 • همگرایی وارون غیرخطی داده‌های مغناطیسی با استفاده از روش گرادیان زیرفضا [دوره 4، شماره 2، 1389، صفحه 13-31]
 • هوش مصنوعی طبقه‌بندی رخساره‌‌های سنگی با استفاده از چاه‌نگاری و بررسی تاثیر نگار صوتی بر آن به کمک شبکه عصبی مصنوعی در یکی از مخازن هیدروکربوری [دوره 4، شماره 1، 1389، صفحه 44-57]