نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اتصال مجدد مغناطیسی وابستگی شکل مغناطیس‌سپهر (مگنتوسفر) به مقاومت ویژۀ محیط در شبیه‌‌سازی‌های جهانی مگنتوهیدرودینامیک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 12-24]
 • امواج درونی بررسی تأثیر بی‌هنجاری‌های عمیق بر ساختار گوشته بالایی در توموگرافی زمان‌رسید امواج درونی به روش ACH [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 59-73]
 • امواج‌صوتی مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 33-43]
 • انتقال به قطب مقایسه نتایج به‌دست آمده از اِعمال روش AN-EUL روی داده‏های مغناطیسی، داده‏های مغناطیسی منتقل شده به قطب و داده‏های شبه‌گرانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 41-57]
 • انتقال جرم و انرژی وابستگی شکل مغناطیس‌سپهر (مگنتوسفر) به مقاومت ویژۀ محیط در شبیه‌‌سازی‌های جهانی مگنتوهیدرودینامیک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 12-24]
 • اندیس ساختاری مقایسه نتایج به‌دست آمده از اِعمال روش AN-EUL روی داده‏های مغناطیسی، داده‏های مغناطیسی منتقل شده به قطب و داده‏های شبه‌گرانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 41-57]

ب

 • بارش سالانه ایران اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002 [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 91-105]
 • برخورد و هم‌‌آمیزی بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 58-76]
 • بزرگی محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-11]
 • بسامد محلی تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 25-40]
 • بی‌هنجاری گرانی مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 77-90]

پ

 • پس‌لرزه تحلیل زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور در استان لرستان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-89]

ت

 • تبدیل شبه‌گرانی مقایسه نتایج به‌دست آمده از اِعمال روش AN-EUL روی داده‏های مغناطیسی، داده‏های مغناطیسی منتقل شده به قطب و داده‏های شبه‌گرانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 41-57]
 • تبدیل موجک تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 19-32]
 • تخلخل ارتباط تراکم‌‌پذیری منافذ با ضریب سیمان‌‌شدگی با هدف تأثیر بافت و نوع تخلخل در سنگ‌های کربناته [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 45-57]
 • تخلخل مؤثر برآوردکردن تخلخل مؤثر مخزن با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-18]
 • تراکم‌پذیری ارتباط تراکم‌‌پذیری منافذ با ضریب سیمان‌‌شدگی با هدف تأثیر بافت و نوع تخلخل در سنگ‌های کربناته [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 45-57]
 • توزیع ویگنر- وایل تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 19-32]
 • توصیف مخزن برآوردکردن تخلخل مؤثر مخزن با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-18]
 • توموگرافی بررسی تأثیر بی‌هنجاری‌های عمیق بر ساختار گوشته بالایی در توموگرافی زمان‌رسید امواج درونی به روش ACH [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 59-73]

چ

ح

 • حوضه رودخانه کارون شبیه‌‌سازی دبی رودخانه کارون با طرحواره سطح OSU به شکل جفت نشده و جفت شده با مدل SIMTOP [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-107]

خ

 • خطر زلزله محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-11]
 • خودپذیری مغناطیسی تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 25-40]

د

 • داده‌هایVSP مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 33-43]
 • دبی رودخانه شبیه‌‌سازی دبی رودخانه کارون با طرحواره سطح OSU به شکل جفت نشده و جفت شده با مدل SIMTOP [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-107]

ر

 • رابطه M1-ML محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-11]
 • رگرسیون خطی چند‌متغیره اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002 [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 91-105]
 • روابط کاهندگی محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-11]
 • رواناب شبیه‌‌سازی دبی رودخانه کارون با طرحواره سطح OSU به شکل جفت نشده و جفت شده با مدل SIMTOP [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-107]
 • روش بررسی تأثیر بی‌هنجاری‌های عمیق بر ساختار گوشته بالایی در توموگرافی زمان‌رسید امواج درونی به روش ACH [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 59-73]

ز

 • زاویه تیلت تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 25-40]
 • زاویه فاز تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 25-40]

س

 • ساختار گوشته بالایی بررسی تأثیر بی‌هنجاری‌های عمیق بر ساختار گوشته بالایی در توموگرافی زمان‌رسید امواج درونی به روش ACH [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 59-73]
 • سازوکار کانونی تحلیل زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور در استان لرستان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-89]
 • سیگنال تحلیلی مقایسه نتایج به‌دست آمده از اِعمال روش AN-EUL روی داده‏های مغناطیسی، داده‏های مغناطیسی منتقل شده به قطب و داده‏های شبه‌گرانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 41-57]
 • سیلاخور تحلیل زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور در استان لرستان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-89]
 • سنگ کربناته ارتباط تراکم‌‌پذیری منافذ با ضریب سیمان‌‌شدگی با هدف تأثیر بافت و نوع تخلخل در سنگ‌های کربناته [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 45-57]

ش

 • شاخص توپوگرافی شبیه‌‌سازی دبی رودخانه کارون با طرحواره سطح OSU به شکل جفت نشده و جفت شده با مدل SIMTOP [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-107]
 • شبکه عصبی برآوردکردن تخلخل مؤثر مخزن با استفاده از تحلیل چند‌نشانگری [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 1-18]
 • شبکه‌های عصبی تحمیلی (FNN) مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 77-90]
 • شبیه‌سازی مگنتوهیدرودینامیک وابستگی شکل مغناطیس‌سپهر (مگنتوسفر) به مقاومت ویژۀ محیط در شبیه‌‌سازی‌های جهانی مگنتوهیدرودینامیک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 12-24]

ض

 • ضریب سیمان‌شدگی ارتباط تراکم‌‌پذیری منافذ با ضریب سیمان‌‌شدگی با هدف تأثیر بافت و نوع تخلخل در سنگ‌های کربناته [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 45-57]

ط

 • طرحواره پارامترسازی سطح شبیه‌‌سازی دبی رودخانه کارون با طرحواره سطح OSU به شکل جفت نشده و جفت شده با مدل SIMTOP [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-107]

ع

 • عمق منبع مقایسه نتایج به‌دست آمده از اِعمال روش AN-EUL روی داده‏های مغناطیسی، داده‏های مغناطیسی منتقل شده به قطب و داده‏های شبه‌گرانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 41-57]

ف

 • فاکتور کیفی تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 19-32]
 • فراوانی سالانه چرخندها اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002 [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 91-105]
 • فشار سطح دریای مراکز چرخندزا اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002 [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 91-105]

ک

 • کارایی مدل شبیه‌‌سازی دبی رودخانه کارون با طرحواره سطح OSU به شکل جفت نشده و جفت شده با مدل SIMTOP [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 91-107]

گ

 • گل‌گهر تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 25-40]

ل

 • لرستان تحلیل زمین‌لرزه 11 فروردین 1385 سیلاخور در استان لرستان [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 75-89]

م

 • محیط‌های گرانرو مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 33-43]
 • میدان پتانسیل تفسیر بی‌هنجاری‌های میدان پتانسیل با روش تصویرسازی پارامترهای توده (SPI) [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 25-40]
 • مدل بِرون محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-11]
 • مدل‌سازی درحیطه tau-p مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 33-43]
 • مدل‌سازی سه‌بُعدی‌ مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 77-90]
 • مدل میان‌‌مقیاس WRF بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 58-76]
 • مدل‌های مصنوعی مدل‌سازی سه‌بُعدی بی‌هنجاری‌های گرانی با استفاده از روش‌ شبکه‌های عصبی تحمیلی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 77-90]
 • مدل هواویز HAM بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 58-76]
 • میرایی امواج لرزه‌ای تعیین فاکتور کیفیت با استفاده از تبدیل‌های زمان- مقیاس و زمان- فرکانس [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 19-32]
 • مراکز چرخندزای دریای مدیترانه اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002 [دوره 3، شماره 1، 1388، صفحه 91-105]
 • میعان بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 58-76]
 • مغناطیس‌سپهر وابستگی شکل مغناطیس‌سپهر (مگنتوسفر) به مقاومت ویژۀ محیط در شبیه‌‌سازی‌های جهانی مگنتوهیدرودینامیک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 12-24]
 • مقاومت ویژه وابستگی شکل مغناطیس‌سپهر (مگنتوسفر) به مقاومت ویژۀ محیط در شبیه‌‌سازی‌های جهانی مگنتوهیدرودینامیک [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 12-24]
 • منطقه تهران محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 1-11]

و

 • واهمامیخت اویلر مقایسه نتایج به‌دست آمده از اِعمال روش AN-EUL روی داده‏های مغناطیسی، داده‏های مغناطیسی منتقل شده به قطب و داده‏های شبه‌گرانی [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 41-57]

ه

 • هسته‌‌بندی بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 58-76]
 • هواویزها بررسی فرایندهای میکروفیزیکی مؤثر بر ذرات هواویز جوی با استفاده از سامانة جفت‌ شدة طرحواره هواویز HAM و مدل میان‌‌مقیاس WRF [دوره 3، شماره 2، 1388، صفحه 58-76]