نمایه کلیدواژه ها

ا

 • انتشار موج تراکمی تحلیل عددی تأثیر عوارض ساختاری بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری (پلیمری) پلکسی‌گلاس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-11]
 • انفجار تحلیل عددی تأثیر عوارض ساختاری بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری (پلیمری) پلکسی‌گلاس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-11]

ب

 • بیراهی مکانیابی شبیه‌سازی بیراهی مکانیابی زمین‌لرزه‌ها و کاربرد آن در شبکه لرزه‌نگاری تهران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 71-80]
 • بیراهی مورد انتظار شبیه‌سازی بیراهی مکانیابی زمین‌لرزه‌ها و کاربرد آن در شبکه لرزه‌نگاری تهران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 71-80]
 • بلاکینگ مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 51-59]

پ

 • پیکربندی شبکه شبیه‌سازی بیراهی مکانیابی زمین‌لرزه‌ها و کاربرد آن در شبکه لرزه‌نگاری تهران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 71-80]
 • پلکسی‌گلاس تحلیل عددی تأثیر عوارض ساختاری بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری (پلیمری) پلکسی‌گلاس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-11]

ت

 • تاقدیس بررسی ساختار شکستگی سراب قنبر در جنوب شهر کرمانشاه با استفاده از روش رادار [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 81-89]
 • تاوایی پتانسیلی زمین‌گردوار مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 51-59]
 • تیپر تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 13-19]
 • تحلیل با نظارت استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 37-49]
 • تحلیل بدون نظارت استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 37-49]
 • تحلیل عددی تحلیل عددی تأثیر عوارض ساختاری بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری (پلیمری) پلکسی‌گلاس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-11]
 • توصیف مخزن استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 37-49]

ر

 • رادیولاریت‌ها بررسی ساختار شکستگی سراب قنبر در جنوب شهر کرمانشاه با استفاده از روش رادار [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 81-89]
 • رخساره‌های لرزه‌ای استفاده از رخساره‌های لرزه‌ای در توصیف یکی از مخازن نفتی ایران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 37-49]
 • روش المان مجزا تحلیل عددی تأثیر عوارض ساختاری بر انتشار موج تراکمی حاصل از انفجار در ماده بسپاری (پلیمری) پلکسی‌گلاس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 1-11]
 • روش رادار بررسی ساختار شکستگی سراب قنبر در جنوب شهر کرمانشاه با استفاده از روش رادار [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 81-89]
 • روش کم عمق بررسی ساختار شکستگی سراب قنبر در جنوب شهر کرمانشاه با استفاده از روش رادار [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 81-89]

ز

 • زمان رخداد شبیه‌سازی بیراهی مکانیابی زمین‌لرزه‌ها و کاربرد آن در شبکه لرزه‌نگاری تهران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 71-80]

ش

 • شبیه‌سازی بیراهی شبیه‌سازی بیراهی مکانیابی زمین‌لرزه‌ها و کاربرد آن در شبکه لرزه‌نگاری تهران [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 71-80]
 • شکستگی‌ها بررسی ساختار شکستگی سراب قنبر در جنوب شهر کرمانشاه با استفاده از روش رادار [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 81-89]

ض

 • ضریب کیفیت تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-35]

ع

 • عمق سنگ بستر تعیین عمق سنگ بستر با استفاده از روش گرانی‌سنجی در منطقه جنوب زاگرس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 61-69]

ف

 • فشارورد هم ارز مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 51-59]

ک

گ

 • گرانی‌سنجی تعیین عمق سنگ بستر با استفاده از روش گرانی‌سنجی در منطقه جنوب زاگرس [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 61-69]

م

 • مودون مقایسه ساختار دینامیکی پدیده بلاکینگ با مودون‌ها در شاره‌های ژئوفیزیکی [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 51-59]

ن

 • ناحیه مشهد تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-35]

و

 • وابستگی بسامدی تعیین وابستگی بسامدی کاهندگی امواج P و S در ناحیه مشهد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 21-35]
 • وارون‌سازی دو‌بعدی تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 13-19]

ه

 • هدایت‌ویژه تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد [دوره 1، شماره 1، 1386، صفحه 13-19]