نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آنالیز سری زمانی مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان 6.5 Mw ، جنوب‌شرق ایران با تداخل‌سنجی راداری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 96-108]
 • آنومالی جاذبی نقش هموارسازی اثرات توپوگرافی – ایزوستازی بر آنومالی جاذبی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 141-153]

ا

 • اثر توپوگرافی-ایزوستازی نقش هموارسازی اثرات توپوگرافی – ایزوستازی بر آنومالی جاذبی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 141-153]
 • اثر ساختگاه مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 115-139]
 • اثرهای ساختگاهی بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ‌نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 81-95]
 • ایران ارزیابی و مقایسه شبیه‌سازی‌های مدل‌های HARMONIE و WRF در مقیاس همرفتی در منطقه غرب ایران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • ازدیاد برداشت پاسخ داده‌های لرزه‌نگاری به تزریق گاز به مخازن هیدروکربنی با اهداف ازدیاد برداشت و ذخیره‌سازی زیرزمینی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]
 • استان فارس بررسی پیوند نوسان‌های مادن‌- جولیان با النینو- نوسان‌های جنوبی و بازخورد آن بر بارش‌های پاییزه استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-126]
 • استان کرمانشاه پیش‌بینی پتانسیل باد و ارزیابی نتایج در نواحی کوهستانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 96-114]
 • ایستگاه یزد تأثیر پارامترهای اقلیمی در مدل‌سازی تابش خورشیدی با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 69-80]
 • اطلس باد پیش‌بینی پتانسیل باد و ارزیابی نتایج در نواحی کوهستانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 96-114]
 • البرزغربی کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-106]
 • الگوریتم تبرید شبیه‌سازی‌شده مدل‌‌سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی-شده در کنار وارون‌سازی داده‌های گرانی به‌منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 31-47]
 • الگوریتم جستجوی گرانشی پیش‌بینی تراوایی سنگ مخزن با استفاده از روش‌های عدم قطعیت: سیستم فازی نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 82-91]
 • الگوریتم ژنتیک پیش‌بینی تراوایی سنگ مخزن با استفاده از روش‌های عدم قطعیت: سیستم فازی نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 82-91]
 • الگوریتم ژنتیک وارون‌سازی هم‌زمان و توأمان خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جزیره‌ای موازی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 48-68]
 • النینو بررسی پیوند نوسان‌های مادن‌- جولیان با النینو- نوسان‌های جنوبی و بازخورد آن بر بارش‌های پاییزه استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-126]
 • امکان‌سنجی وقوع امواج کلوین ساحلی بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-52]
 • امواج برشی برآورد ضریب کیفیت امواج SH در جزیره قشم با استفاده از پس‌لرزه‌های زلزله 6 آذر 1384 [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]
 • امواج لاو ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 53-69]
 • انتشار قائم امواج راسبی شناسایی حالت‌های بازتاب، جذب و انتشار امواج راسبی انتشار یابنده بالاسو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 23-37]
 • انتگرال قائم شار بخار آب تشخیص منابع تأمین رطوبت و مسیر دقیق حرکت توده‌های هوای مرطوب مؤثر بر بارش‌های سیل‌آسا در غرب و جنوب ایران (مطالعه موردی: سیل 7 و 20 آبان 1394) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 50-63]
 • اندرکنش دینامیکی بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ‌نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 81-95]

ب

 • بارش ارزیابی محصولات بارش GPM و تصویربرداری رطوبت خاک با استفاده از داده‌های SMAP در شمال‌‌غرب ایران [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 70-86]
 • بارش پاییزه بررسی پیوند نوسان‌های مادن‌- جولیان با النینو- نوسان‌های جنوبی و بازخورد آن بر بارش‌های پاییزه استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-126]
 • بارش‌های سیل‌آسا تشخیص منابع تأمین رطوبت و مسیر دقیق حرکت توده‌های هوای مرطوب مؤثر بر بارش‌های سیل‌آسا در غرب و جنوب ایران (مطالعه موردی: سیل 7 و 20 آبان 1394) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 50-63]
 • بارورسازی ابرها تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • بزرگای گشتاوری محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های شبکه شتاب‌نگاری زلزله ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 157-171]
 • بزرگ‌نمایی بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ‌نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 81-95]

پ

 • پارامترسازی شبیه‌سازی پاشش جوّی و ارزیابی دُز با کاربست مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 19-50]
 • پارامتر‌سازی فیزیکی تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • پارامترهای چشمه زمین‌لرزه محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های شبکه شتاب‌نگاری زلزله ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 157-171]
 • پاسخ طیفی بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ‌نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 81-95]
 • پس‌انتشار ارتجاعی پیش‌بینی دیدافقی با آموزش شبکه پیشخور توسط الگوریتم یادگیری پس‌انتشار ارتجاعی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 66-81]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی دیدافقی با آموزش شبکه پیشخور توسط الگوریتم یادگیری پس‌انتشار ارتجاعی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 66-81]
 • پیش‌بینی مقایسه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و مدل رگرسیونی لیناکر در پیش‌بینی کمینه دمای روز بعد (مطالعه موردی: کرمان، شیراز، رشت و همدان) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 107-121]
 • پیش‌بینی پتانسیل باد پیش‌بینی پتانسیل باد و ارزیابی نتایج در نواحی کوهستانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 96-114]
 • پیش‌بینی خواص سنگ پیش‌بینی تراوایی سنگ مخزن با استفاده از روش‌های عدم قطعیت: سیستم فازی نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 82-91]
 • پیش‌بینی عددی وضع هوا ارزیابی و مقایسه شبیه‌سازی‌های مدل‌های HARMONIE و WRF در مقیاس همرفتی در منطقه غرب ایران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • پیش‌بینی گرد و خاک بررسی اثر داده‌گواری داده‌های ماهواره، prepbufr و GPSro در پیش‌بینی باد و بار گرد و خاک در دو مورد گرد و خاک در مدل WRF-Chem [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]

ت

 • تابش خورشیدی تأثیر پارامترهای اقلیمی در مدل‌سازی تابش خورشیدی با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 69-80]
 • تاشدگی وردایست تحلیل آماری- دینامیکی تاشدگی‌های وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال‌های 2000 تا 2015 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 127-146]
 • تاوایی پتانسیلی تحلیل آماری- دینامیکی تاشدگی‌های وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال‌های 2000 تا 2015 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 127-146]
 • تبدیل مختصات چندجمله‌ای درون‌یاب هرمیت درجه سوم یکنوا و کاربرد آن در تبدیل مختصات برای مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 21-38]
 • تحلیل دینامیکی تحلیل آماری- دینامیکی تاشدگی‌های وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال‌های 2000 تا 2015 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 127-146]
 • تحلیل دینامیکی غیرخطی بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ‌نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 81-95]
 • تحلیل رخساره لرزه‌ای معرفی کاربرد نرم‌افزار SeisART برای تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند و دانش مفسر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 64-77]
 • تحلیل و پیش‌بینی ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21 [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • تداخل‌سنجی راداری مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان 6.5 Mw ، جنوب‌شرق ایران با تداخل‌سنجی راداری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 96-108]
 • تراوایی پیش‌بینی تراوایی سنگ مخزن با استفاده از روش‌های عدم قطعیت: سیستم فازی نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 82-91]
 • تزریق گاز پاسخ داده‌های لرزه‌نگاری به تزریق گاز به مخازن هیدروکربنی با اهداف ازدیاد برداشت و ذخیره‌سازی زیرزمینی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]
 • تضعیف برآورد ضریب کیفیت امواج SH در جزیره قشم با استفاده از پس‌لرزه‌های زلزله 6 آذر 1384 [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]
 • تغییرپذیری پارامترهای اقیانوس‌شناسی بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-52]
 • تفکیک مکانی و زمانی تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • توزیع دما توسعه مدل توزیع دما و شار گرمایی در یک مقطع عمقی چندلایه با درنظرگرفتن مؤلفه‌های تولید گرما و رسانش گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-154]
 • توزیع شار گرمایی توسعه مدل توزیع دما و شار گرمایی در یک مقطع عمقی چندلایه با درنظرگرفتن مؤلفه‌های تولید گرما و رسانش گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-154]
 • تولید گرما توسعه مدل توزیع دما و شار گرمایی در یک مقطع عمقی چندلایه با درنظرگرفتن مؤلفه‌های تولید گرما و رسانش گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-154]
 • توموگرافی ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 53-69]

ج

 • جابه‌جایی لرزه‌ای ارزیابی عددی عوامل مؤثر بر جابه‌جایی و دوران لرزه‌ای دیوار حائل وزنی در قیاس با روش‌های تحلیلی و تجربی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-65]
 • جزیره قشم برآورد ضریب کیفیت امواج SH در جزیره قشم با استفاده از پس‌لرزه‌های زلزله 6 آذر 1384 [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]
 • جنبش نیرومند زمین محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های شبکه شتاب‌نگاری زلزله ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 157-171]
 • جنوب‌غرب آسیا تحلیل آماری- دینامیکی تاشدگی‌های وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال‌های 2000 تا 2015 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 127-146]

چ

 • چندجمله‏ای هرمیت چندجمله‌ای درون‌یاب هرمیت درجه سوم یکنوا و کاربرد آن در تبدیل مختصات برای مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 21-38]

خ

 • خزر جنوبی بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-52]
 • خطر زلزله مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 115-139]
 • خواص پتروفیزیکی وارون‌سازی هم‌زمان و توأمان خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جزیره‌ای موازی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 48-68]
 • خوشه‌بندی معرفی کاربرد نرم‌افزار SeisART برای تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند و دانش مفسر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 64-77]

د

 • داده‌ تابندگی ماهواره بررسی اثر داده‌گواری داده‌های ماهواره، prepbufr و GPSro در پیش‌بینی باد و بار گرد و خاک در دو مورد گرد و خاک در مدل WRF-Chem [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • داده‌گواری بررسی اثر داده‌گواری داده‌های ماهواره، prepbufr و GPSro در پیش‌بینی باد و بار گرد و خاک در دو مورد گرد و خاک در مدل WRF-Chem [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • داده‌های شتاب‌نگاری محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های شبکه شتاب‌نگاری زلزله ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 157-171]
 • داده‌های میدانی بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-52]
 • دید افقی پیش‌بینی دیدافقی با آموزش شبکه پیشخور توسط الگوریتم یادگیری پس‌انتشار ارتجاعی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 66-81]
 • دریای سرخ تشخیص منابع تأمین رطوبت و مسیر دقیق حرکت توده‌های هوای مرطوب مؤثر بر بارش‌های سیل‌آسا در غرب و جنوب ایران (مطالعه موردی: سیل 7 و 20 آبان 1394) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 50-63]
 • دریای‌عمان و خلیج‌فارس ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21 [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • درون‌یابی چندجمله‌ای درون‌یاب هرمیت درجه سوم یکنوا و کاربرد آن در تبدیل مختصات برای مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 21-38]
 • دمای درخشندگی ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه‌سازی شده با مدل L-MEB [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 92-106]
 • دمای کمینه مقایسه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و مدل رگرسیونی لیناکر در پیش‌بینی کمینه دمای روز بعد (مطالعه موردی: کرمان، شیراز، رشت و همدان) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 107-121]
 • دیوار حائل وزنی ارزیابی عددی عوامل مؤثر بر جابه‌جایی و دوران لرزه‌ای دیوار حائل وزنی در قیاس با روش‌های تحلیلی و تجربی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-65]
 • دوران لرزه‌ای ارزیابی عددی عوامل مؤثر بر جابه‌جایی و دوران لرزه‌ای دیوار حائل وزنی در قیاس با روش‌های تحلیلی و تجربی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-65]

ذ

 • ذخیره‌سازی گاز پاسخ داده‌های لرزه‌نگاری به تزریق گاز به مخازن هیدروکربنی با اهداف ازدیاد برداشت و ذخیره‌سازی زیرزمینی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

ر

 • رسانش گرمایی توسعه مدل توزیع دما و شار گرمایی در یک مقطع عمقی چندلایه با درنظرگرفتن مؤلفه‌های تولید گرما و رسانش گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-154]
 • رطوبت خاک ارزیابی محصولات بارش GPM و تصویربرداری رطوبت خاک با استفاده از داده‌های SMAP در شمال‌‌غرب ایران [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 70-86]
 • رفتار لرزه‌ای ارزیابی عددی عوامل مؤثر بر جابه‌جایی و دوران لرزه‌ای دیوار حائل وزنی در قیاس با روش‌های تحلیلی و تجربی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-65]
 • رگرسیون مقایسه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و مدل رگرسیونی لیناکر در پیش‌بینی کمینه دمای روز بعد (مطالعه موردی: کرمان، شیراز، رشت و همدان) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 107-121]
 • روش تحلیلی ارزیابی عددی عوامل مؤثر بر جابه‌جایی و دوران لرزه‌ای دیوار حائل وزنی در قیاس با روش‌های تحلیلی و تجربی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-65]
 • روش عددی ارزیابی عددی عوامل مؤثر بر جابه‌جایی و دوران لرزه‌ای دیوار حائل وزنی در قیاس با روش‌های تحلیلی و تجربی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 51-65]

ز

 • زلزله ریگان مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان 6.5 Mw ، جنوب‌شرق ایران با تداخل‌سنجی راداری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 96-108]
 • زمین‌لرزه بررسی کیفیت داده‌های ثبت‌شده با شتاب‌سنج گوشی‌های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 140-156]

س

 • سازوکار کانونی تعیین ساختار سرعتی و مطالعه لرزه‌خیزی تهران و ارتفاعات البرز در دهه اخیر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 78-95]
 • سازوکار کانونی تعیین سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها با بزرگی 5≤ Mn ≤ 2 در منطقه البرز با استفاده از قطبش اولین رسید موج P و نسبت دامنه موج S به دامنه موج P [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 122-144]
 • سامانه WRFDA بررسی اثر داده‌گواری داده‌های ماهواره، prepbufr و GPSro در پیش‌بینی باد و بار گرد و خاک در دو مورد گرد و خاک در مدل WRF-Chem [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • سرعت گروه ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 53-69]
 • سرعت موج برشی مدل‌‌سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی-شده در کنار وارون‌سازی داده‌های گرانی به‌منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 31-47]
 • سیستم استنتاج فازی تأثیر پارامترهای اقلیمی در مدل‌سازی تابش خورشیدی با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 69-80]
 • سیستم فازی نوع دو پیش‌بینی تراوایی سنگ مخزن با استفاده از روش‌های عدم قطعیت: سیستم فازی نوع دو [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 82-91]
 • سیستم‌های فازی معرفی کاربرد نرم‌افزار SeisART برای تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند و دانش مفسر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 64-77]
 • سیل تشخیص منابع تأمین رطوبت و مسیر دقیق حرکت توده‌های هوای مرطوب مؤثر بر بارش‌های سیل‌آسا در غرب و جنوب ایران (مطالعه موردی: سیل 7 و 20 آبان 1394) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 50-63]
 • سیل ارزیابی محصولات بارش GPM و تصویربرداری رطوبت خاک با استفاده از داده‌های SMAP در شمال‌‌غرب ایران [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 70-86]

ش

 • شار فعالیت موجی شناسایی حالت‌های بازتاب، جذب و انتشار امواج راسبی انتشار یابنده بالاسو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 23-37]
 • شبکه پیشخور پیش‌بینی دیدافقی با آموزش شبکه پیشخور توسط الگوریتم یادگیری پس‌انتشار ارتجاعی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 66-81]
 • شبکه عصبی مصنوعی مقایسه عملکرد شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و مدل رگرسیونی لیناکر در پیش‌بینی کمینه دمای روز بعد (مطالعه موردی: کرمان، شیراز، رشت و همدان) [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 107-121]
 • شبکه عصبی مصنوعی تأثیر پارامترهای اقلیمی در مدل‌سازی تابش خورشیدی با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 69-80]
 • شبکه لرزه‌نگاری بررسی کیفیت داده‌های ثبت‌شده با شتاب‌سنج گوشی‌های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 140-156]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی پاشش جوّی و ارزیابی دُز با کاربست مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 19-50]
 • شبیه‌سازی عددی شناسایی و شبیه‌سازی امواج گرانی‌- لختی در وردسپهر زیرین روی تهران در دوره 2015-1961 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 38-49]
 • شتاب‌نگار بررسی کیفیت داده‌های ثبت‌شده با شتاب‌سنج گوشی‌های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 140-156]
 • شمال‌غرب ایران ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 53-69]

ص

 • صحت‌سنجی بررسی خواص فیزیکی و امواج بلند ساحلی خزر جنوبی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 39-52]

ض

 • ضریب شکست امواج راسبی شناسایی حالت‌های بازتاب، جذب و انتشار امواج راسبی انتشار یابنده بالاسو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 23-37]
 • ضریب کیفیت برآورد ضریب کیفیت امواج SH در جزیره قشم با استفاده از پس‌لرزه‌های زلزله 6 آذر 1384 [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 127-140]

ع

 • عمق موهو مدل‌‌سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی-شده در کنار وارون‌سازی داده‌های گرانی به‌منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 31-47]

ف

 • فاز پسالرزه‌ای مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان 6.5 Mw ، جنوب‌شرق ایران با تداخل‌سنجی راداری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 96-108]
 • فعالیت موج تحلیل آماری- دینامیکی تاشدگی‌های وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال‌های 2000 تا 2015 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 127-146]

ک

 • کاهندگی لرزه‌ای کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-106]

گ

 • گرانی مدل‌‌سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی-شده در کنار وارون‌سازی داده‌های گرانی به‌منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 31-47]
 • گرانی‌- لختی شناسایی و شبیه‌سازی امواج گرانی‌- لختی در وردسپهر زیرین روی تهران در دوره 2015-1961 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 38-49]
 • گرمایش ناگهانی پوشن‌سپهر شناسایی حالت‌های بازتاب، جذب و انتشار امواج راسبی انتشار یابنده بالاسو [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 23-37]
 • گسترش هندسی کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 87-106]
 • گوشی هوشمند بررسی کیفیت داده‌های ثبت‌شده با شتاب‌سنج گوشی‌های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 140-156]

ل

 • لانینا بررسی پیوند نوسان‌های مادن‌- جولیان با النینو- نوسان‌های جنوبی و بازخورد آن بر بارش‌های پاییزه استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-126]
 • لرزه‌نگاری سه‌بعدی و چهاربعدی پاسخ داده‌های لرزه‌نگاری به تزریق گاز به مخازن هیدروکربنی با اهداف ازدیاد برداشت و ذخیره‌سازی زیرزمینی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 107-126]

م

 • مایک‌‌21 ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21 [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • مایکروترمور مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 115-139]
 • مایکروویو غیرفعال ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه‌سازی شده با مدل L-MEB [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 92-106]
 • میانگین چگالی توان باد پیش‌بینی پتانسیل باد و ارزیابی نتایج در نواحی کوهستانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 96-114]
 • ماهواره اسموس ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه‌سازی شده با مدل L-MEB [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 92-106]
 • ماهواره‌های GPM و SMAP ارزیابی محصولات بارش GPM و تصویربرداری رطوبت خاک با استفاده از داده‌های SMAP در شمال‌‌غرب ایران [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 70-86]
 • محاسبات دُز شبیه‌سازی پاشش جوّی و ارزیابی دُز با کاربست مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 19-50]
 • محاسبات موازی وارون‌سازی هم‌زمان و توأمان خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جزیره‌ای موازی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 48-68]
 • میدان تنش تعیین ساختار سرعتی و مطالعه لرزه‌خیزی تهران و ارتفاعات البرز در دهه اخیر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 78-95]
 • میدان‌های هواشناختی شناسایی و شبیه‌سازی امواج گرانی‌- لختی در وردسپهر زیرین روی تهران در دوره 2015-1961 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 38-49]
 • مدل BISQ وارون‌سازی هم‌زمان و توأمان خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جزیره‌ای موازی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 48-68]
 • مدل HYSPLIT تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • مدل L-MEB ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه‌سازی شده با مدل L-MEB [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 92-106]
 • مدل WRF تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • مدل WRF-Chem بررسی اثر داده‌گواری داده‌های ماهواره، prepbufr و GPSro در پیش‌بینی باد و بار گرد و خاک در دو مورد گرد و خاک در مدل WRF-Chem [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 1-22]
 • مدل چشمه برون محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین‌لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب‌نگاشت‌های شبکه شتاب‌نگاری زلزله ایران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 157-171]
 • مدل دوبعدی چندلایه توسعه مدل توزیع دما و شار گرمایی در یک مقطع عمقی چندلایه با درنظرگرفتن مؤلفه‌های تولید گرما و رسانش گرمایی [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 145-154]
 • مدل‌سازی تأثیر پارامترهای اقلیمی در مدل‌سازی تابش خورشیدی با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 69-80]
 • مدل سرعتی یک‌بعدی تعیین ساختار سرعتی و مطالعه لرزه‌خیزی تهران و ارتفاعات البرز در دهه اخیر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 78-95]
 • مدل کشندی ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21 [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • مدل هیدرودینامیکی ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21 [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • مقیاس همرفتی ارزیابی و مقایسه شبیه‌سازی‌های مدل‌های HARMONIE و WRF در مقیاس همرفتی در منطقه غرب ایران [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 1-18]
 • مکان‌یابی غیرخطی احتمالاتی تعیین ساختار سرعتی و مطالعه لرزه‌خیزی تهران و ارتفاعات البرز در دهه اخیر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 78-95]
 • مکران مدل‌‌سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه‌سازی-شده در کنار وارون‌سازی داده‌های گرانی به‌منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 31-47]
 • منبع رطوبتی تشخیص منابع تأمین رطوبت و مسیر دقیق حرکت توده‌های هوای مرطوب مؤثر بر بارش‌های سیل‌آسا در غرب و جنوب ایران (مطالعه موردی: سیل 7 و 20 آبان 1394) [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 50-63]
 • منطقه البرز تعیین سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها با بزرگی 5≤ Mn ≤ 2 در منطقه البرز با استفاده از قطبش اولین رسید موج P و نسبت دامنه موج S به دامنه موج P [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 122-144]
 • منطقه هدف تعیین مناطق هدف در پروژه‌های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به‌کمک شبیه‌سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 1-30]
 • مؤلفه هارمونیک ارزیابی و مقایسه روش‌های تحلیل و پیش‌بینی کشند در نرم‌‌افزار مایک‌21 [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]

ن

 • ناپایداری کژفشار تحلیل آماری- دینامیکی تاشدگی‌های وردایست منطقه جنوب‌غرب آسیا در سال‌های 2000 تا 2015 [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 127-146]
 • نرخ یادگیری پیش‌بینی دیدافقی با آموزش شبکه پیشخور توسط الگوریتم یادگیری پس‌انتشار ارتجاعی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 66-81]
 • نرم‌افزار WAsP پیش‌بینی پتانسیل باد و ارزیابی نتایج در نواحی کوهستانی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 96-114]
 • نرم‌افزار کاربردی اندروید بررسی کیفیت داده‌های ثبت‌شده با شتاب‌سنج گوشی‌های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 140-156]
 • نیروگاه بوشهر شبیه‌سازی پاشش جوّی و ارزیابی دُز با کاربست مدل جفت‌شده WRF-HYSPLIT برای نیروگاه بوشهر [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 19-50]
 • نسبت دامنه موج S به دامنه موج P تعیین سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها با بزرگی 5≤ Mn ≤ 2 در منطقه البرز با استفاده از قطبش اولین رسید موج P و نسبت دامنه موج S به دامنه موج P [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 122-144]
 • نسبت طیفی H/V مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 115-139]
 • نشانگرهای لرزه‌ای معرفی کاربرد نرم‌افزار SeisART برای تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از ترکیب روش‌های هوشمند و دانش مفسر [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 64-77]
 • نقشه سرعت متوسط مطالعه دگرشکلی پسالرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 ریگان 6.5 Mw ، جنوب‌شرق ایران با تداخل‌سنجی راداری [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 96-108]
 • نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زلزله مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران) [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 115-139]
 • نوار-L ارزیابی مشاهدات دمای درخشندگی ماهواره مایکروویو SMOS در مقایسه با داده‌های شبیه‌سازی شده با مدل L-MEB [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 92-106]
 • نوسان‌های جنوبی بررسی پیوند نوسان‌های مادن‌- جولیان با النینو- نوسان‌های جنوبی و بازخورد آن بر بارش‌های پاییزه استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1397، صفحه 109-126]

و

 • وارون‌سازی وارون‌سازی هم‌زمان و توأمان خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک جزیره‌ای موازی [دوره 12، شماره 4، 1397، صفحه 48-68]
 • وینینگ-مینز-موریتز نقش هموارسازی اثرات توپوگرافی – ایزوستازی بر آنومالی جاذبی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 141-153]

ه

 • هموارسازی نقش هموارسازی اثرات توپوگرافی – ایزوستازی بر آنومالی جاذبی [دوره 12، شماره 1، 1397، صفحه 141-153]

ی

 • یکنوا چندجمله‌ای درون‌یاب هرمیت درجه سوم یکنوا و کاربرد آن در تبدیل مختصات برای مدل‌های پیش‌بینی عددی وضع هوا [دوره 12، شماره 3، 1397، صفحه 21-38]