نویسنده = عبدالرحیم جواهریان
مد‌ل‌سازی لرزه‌ای محیط‌های همسانگرد صوتی و صوتی گرانرو در حیطه tau-p

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 33-43

ملیحه السادات کاظمی؛ محمد کمال قاسم العسکری؛ عبدالرحیم جواهریان


کاربرد روش‌های لرزه‌ای در بررسی شرایط تشکیل و اثبات حضور هیدرات گازی در دریای عمان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 65-78

بهنام حسینی شعار؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مجتبی صدیق عربانی


برآورد مقاومت لرزه‌ای برشی با استفاده از دامنه موج تراکمی و کاربرد آن در تعیین نوع سیالات مخزن‌های کربناته

دوره 2، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 25-37

علی‌رضا گلال‌زاده؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مجید نبی‌بیدهندی


برآورد فاکتور کیفیت با استفاده از داده‌های نیمرخ لرزه‌ای قائم در یکی از میدان‌ها هیدروکربوری جنوب ایران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1387، صفحه 79-90

ملیحه کاظمی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ محمد کمال قاسم العسکری