نویسنده = علیرضا محب الحجه
اثر چرخه خورشیدی بر پوشن‌سپهر و مدوله‌سازی آن با نوسان شبه‌دوسالانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.30499/ijg.2024.424944.1551

مطهره صمداللهی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزائی؛ محمد جغتایی


ارتباط شاخص‌های همرفتی و دورپیوندی در منطقه غرب آسیا

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-26

10.30499/ijg.2021.263894.1308

امیر طهماسبی پاشا؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه


بررسی آماری- دینامیکی توفان‏های همرفتی قوی در اهواز

دوره 15، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-17

10.30499/ijg.2020.240218.1282

بهاره صمدیار؛ محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه؛ امیر طهماسبی پاشا


مقایسه حل عددی معادله فرارفت دوبعدی در هندسه کروی روی سه نوع شبکه یین- یَنگ

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-12

10.30499/ijg.2020.96512

رسول میرزائی شیری؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-18

شاهین عالم زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


شناسایی و شبیه‌سازی امواج گرانی‌- لختی در وردسپهر زیرین روی تهران در دوره 2015-1961

دوره 12، شماره 2، آبان 1397، صفحه 38-49

ملیحه چالاک؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزایی


ارزیابی و مقایسه شبیه‌سازی‌های مدل‌های HARMONIE و WRF در مقیاس همرفتی در منطقه غرب ایران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-18

ابوالفضل نیستانی؛ سرمد قادر؛ نیلز گوستافسن؛ علیرضا محب الحجه


تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-18

محمود صفر؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ مجید مزرعه فراهانی


ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-21

شاهین عالمزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ دانیل یازجی


کاربست داده‌گواری در مدل WRF برای شبیه‌سازی بارش ناشی از یک سامانه همدیدی در غرب ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-123

ابوالفضل نیستانی؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


ارزیابی اثر بسته‌موج‌های کژفشار اقیانوس اطلس شمالی بر مسیر توفان دریای مدیترانه در زمستان 2012-2011

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-14

سامان مرتضی پور؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصر اصفهانی


عدم قطعیت در تعیین امواج گرانی لختی در یک بررسی موردی روی ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 13-32

مژگان امیرامجدی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمد میرزایی


بررسی دینامیک مسیر توفان مدیترانه از دیدگاه شار فعالیت موج راسبی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 31-45

علی اسعدی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


حساسیت تولید امواج گرانی- لختی به درجه کژفشاری در مدل دولایه‌ای روی کره

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 109-123

محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی