نویسنده = مجید نبی بیدهندی
شناسایی منطقه هیدروکربنی با استفاده از روش یادگیری ماشین بردار پشتیبان

دوره 15، شماره 3، آذر 1400، صفحه 47-57

10.30499/ijg.2021.279184.1321

محمدرضا قاسمی نژاد؛ مجید باقری؛ مجید نبی بیدهندی


تاثیر فشار همه‌جانبه بر سرعت موج‌های کشسان و مدول‌های یانگ دینامیک و استاتیک نمونه‌های سنگ آهک سروک

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 12-25

علیرضا نجیبی؛ محمدرضا آصف؛ مجید نبی بیدهندی؛ رسول اجل لوئیان؛ غلام عباس صفیان


مقایسه روش‌های مختلف تحلیل سرعت براساس همبستگی در پردازش داده‌های لرزه‌ای بازتابی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 40-55

مهدی بشردوست؛ سیاوش ترابی؛ مجید نبی بیدهندی


برآورد توزیع تخلخل مخزن از نشانگر‌های لرزه‌ای با استفاده از مدل عصبی- فازی NEFPROX در دشت گرگان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-15

احمد اشتری تلخستانی؛ مجید نبی بیدهندی؛ جواد جمالی