نویسنده = عبدالرضا قدس
ساختار سرعت گوه برافزایشی مکران مرکزی و پیامدهای آن در اکتشاف منابع هیدروکربنی و خطر زمین‌لرزه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.30499/ijg.2023.406500.1529

محمد عنایت کورچین قلعه؛ عبدالرضا قدس


مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 115-139

بهشته حکیمی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس؛ نجمه اعتماد سعید


کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 87-106

راضیه قاسمی‌نیا؛ خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن


توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-48

فرزام فیض آقایی؛ سیدخلیل متقی؛ محمد تاتار؛ عبدالرضا قدس؛ علی مرادی


محاسبه کاهندگی طیف دامنه جنبش زمین در ناحیه شمال‌غرب ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 128-141

خلیل متقی؛ زهرا ضرونی‌زاده؛ عبدالرضا قدس


محاسبه بزرگای M1 برای زلزله‌های ناحیه تهران

دوره 3، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 1-11

سید خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ حمیدرضا سیاه‌کوهی