نویسنده = فرهنگ احمدی گیوی
تاثیر گرمایش سریع شمالگان بر الگوهای جوّی در غرب آسیا

دوره 17، شماره 4، آذر 1402، صفحه 99-116

10.30499/ijg.2023.400405.1519

اعظم صانعی؛ امید علیزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ پرویز ایران نژاد


Improving runway visual range calculation using an optimized optical parameter

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1402، صفحه 77-89

10.30499/ijg.2023.364057.1459

Yashar Rostami؛ Farhang Ahmadi-Givi؛ Samaneh Sabetghadam


بررسی تغییرات اقلیمیِ مسیرهای توفان زمستان در اطلس، مدیترانه و جنوب‌غرب آسیا با مدل MPI-ESM-LR تحت سناریوی RCP8.5 در پروژه CMIP5

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-18

شاهین عالم زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


بررسی اثرهای نوسان اطلس شمالی بر شرایط هواشناختی کیفیت هوای شهر تهران در دوره 2006 تا 2017

دوره 13، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 51-72

الهام مومن زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سمانه ثابت قدم


تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-18

محمود صفر؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ مجید مزرعه فراهانی


ساختار هندسی جت آفریقا-آسیا در وردسپهر زبرین و پاسخ آن به گرمایش زمین در مدل‌های CMIP5

دوره 11، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-21

شاهین عالمزاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ دانیل یازجی


مطالعه لایه اکمن به‌دام‌افتاده در بستر سواحل غرب تنگه هرمز

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-11

فرهنگ احمدی گیوی؛ مرجانه حقیقی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


ارزیابی اثر بسته‌موج‌های کژفشار اقیانوس اطلس شمالی بر مسیر توفان دریای مدیترانه در زمستان 2012-2011

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-14

سامان مرتضی پور؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ محمدعلی نصر اصفهانی


کنترل کیفی داده‌های رادار هواشناسی با استفاده از ساختار افقی و قائم برگشت‌پذیری

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 120-131

محمود صفر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی


حل عددی شکل پایستار معادلات تراکمپذیر دوبعدی و ناآب‌ایستایی جوّ با روش فشرده مککورمک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 28-46

رضا جوان نژاد؛ امیرحسین مشکواتی؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی


کاربست روش پردازش رقمی تصویر در تعیین ضریب خاموشی جوّ شهری تهران

دوره 9، شماره 2، تیر 1394

سمانه ثابت قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی


بررسی اثر موسمی هند بر اقلیم تابستانی ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1394

نوشین خداّم؛ پرویز ایران‌نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی


بررسی امواج کوهستان با استفاده از یک مدل تحلیلی دوبُعدی

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 123-139

مرضیه سالاری؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ محمدحسین معماریان


بررسی اقلیم‌شناختی بندال‌‌های آسیا و اروپا با دو شاخص در دوره 1950- 2010

دوره 7، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 31-51

سارا فهیمی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ مجید مزرعه فراهانی


تحلیل دینامیکی‌–‌آماری اثر متقابل نوسان اطلس شمالی (NAO) و نوسان مدن-جولیان (MJO)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 64-80

شاهین عالم‌زاده؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ محمدعلی نصراصفهانی


حل عددی معادلات آب کم‌عمق با استفاده از روش فشرده ترکیبی مرتبه ششم

دوره 6، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 35-49

سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ حکیم گلشاهی


بررسی دینامیک مسیر توفان مدیترانه از دیدگاه شار فعالیت موج راسبی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 31-45

علی اسعدی؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ سرمد قادر؛ علیرضا محب الحجه


حساسیت تولید امواج گرانی- لختی به درجه کژفشاری در مدل دولایه‌ای روی کره

دوره 5، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 109-123

محمد میرزائی؛ علیرضا محب الحجه؛ فرهنگ احمدی گیوی


اثر مراکز چرخندزای مدیترانه بر بارش سالانه ایران در دوره 1960 تا 2002

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388، صفحه 91-105

پرویز ایران نژاد؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محمدنژاد