نویسنده = محمود صفر
تأثیر ساخت سد گتوند بر پارامترهای اقلیمی دما، رطوبت و بارش

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 105-117

10.30499/ijg.2020.233702.1275

محمد حسام محمدی؛ محمود صفر؛ حسین رفیق زاده؛ حجت قربانی؛ سید حسین خان شقاقی


تأثیر گذار برون‌حاره‌ای چرخند چاپالا بر توسعه سامانه‌های جوّی عرض‌های میانی: توسعه و پشته‌زایی بر روی جریان جتی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-18

محمود صفر؛ سرمد قادر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ علیرضا محب الحجه؛ مجید مزرعه فراهانی


کنترل کیفی داده‌های رادار هواشناسی با استفاده از ساختار افقی و قائم برگشت‌پذیری

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 120-131

محمود صفر؛ فرهنگ احمدی گیوی؛ یحیی گلستانی