نویسنده = حبیب رحیمی
Estimation of kinematic source parameters and frequency independent shear wave quality factor around Bushehr

دوره 12، شماره 5، 1398، صفحه 21-32

هدی محمودی؛ حبیب رحیمی؛ بهزاد ملکی


ساختار پوسته‌ شمال‌غرب ایران با استفاده از توموگرافی منحنی پاشش امواج لاو

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 53-69

غلام‌رضا مرتضی‌نژاد؛ حبیب رحیمی


برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 156-170

زهرا ضرونی زاده؛ سیدخلیل متقی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس


برآورد ضریب کیفیت موج‌های برشی و فشاری در پوسته شمال غرب ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 97-111

مجتبی نقوی؛ حبیب رحیمی؛ علی مرادی


برش نگاری دوبعدی موج ریلی برای پوسته و گوشته بالایی کپه داغ

دوره 10، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 25-38

فرزاد مهدویان فرد؛ حبیب رحیمی


برآورد ساختارهای سرعتی رسوبات سطحی در حوزه تهران با استفاده از پراکنش امواج سطحی لاو

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 68-81

روح‌الله امیری فرد؛ حبیب رحیمی؛ فرهاد ثبوتی


برآورد ضریب کیفیت امواج برشی و کدا در ناحیه هرمزگان، جنوب ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 111-131

مهدی راستگو؛ حسین حمزه لو؛ مهدی رضاپور؛ حبیب رحیمی