نویسنده = خلیل متقی
توموگرافی امواج سطحی برای منطقه فرورانش مکران

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1402، صفحه 117-133

10.30499/ijg.2023.395954.1515

رضا زین الدینی میمند؛ خلیل متقی؛ اسماعیل شبانیان


کاهندگی طیفی جنبش زمین در فواصل کانونی نزدیک

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 87-106

راضیه قاسمی‌نیا؛ خلیل متقی؛ عبدالرضا قدس؛ مرتضی طالبیان؛ لینگ چن


توموگرافی دوبعدی سرعت امواج حجمی فشارشی در پوستة فوقانی با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی شمال باختر ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-48

فرزام فیض آقایی؛ سیدخلیل متقی؛ محمد تاتار؛ عبدالرضا قدس؛ علی مرادی


برآورد کاهندگی کدای موج برشی در ناحیة شمال‌غرب ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 156-170

زهرا ضرونی زاده؛ سیدخلیل متقی؛ حبیب رحیمی؛ عبدالرضا قدس


محاسبه کاهندگی طیف دامنه جنبش زمین در ناحیه شمال‌غرب ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 128-141

خلیل متقی؛ زهرا ضرونی‌زاده؛ عبدالرضا قدس