نویسنده = بهروز اسکوئی
سیگنال تحلیلی و مشتق‏های میدان پتانسیل از مرتبه کسری (کاربرد ‏در تفسیر و پردازش)

دوره 6، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-16

جمال ‏الدین بنی‌عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ پریسا ایمانی


بررسی اثر متغیرهای موثر در پاسخ فرایند وارون‌سازی داده‌های الکترومغناطیس هوابرد در حوزه بسامد

دوره 5، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 38-50

فرزاد شیرزادی تبار؛ بهروز اسکوئی؛ مهرداد باستانی


برآورد عمق، اندیس ساختاری و مکان منبع‏های مغناطیسی با استفاده از روش ترکیبی AN-EUL

دوره 4، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 70-88

جمال الدین بنی عامریان؛ بهروز اسکوئی؛ مهرداد باستانی


تفسیر دوبعدی داده‌های VLF هوابرد

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 13-19

بهروز اسکوئی؛ احمد علی بهروزمند